Σελίδες

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

Τό μεσημέρι τής περασμένης Τρίτης 23/6/15 πραγματοποιήθηκε στό Ξενοδοχείο "ΚΟΡΙΝΘΟΣ" συνέντευξη Τύπου μέ όμιλητή τόν πρόεδρο τής όμάδας ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ κ. Σωτήρη Μαυρονάσιο, καί μέ θέμα τά όσα έλαβαν χώρα στήν πρόσφατη Γ.Σ τής όμάδος
γιά τήν έκλογή νέου Δ.Σ πού θά άναλάμβανε τά ήνία τής όμάδος γιά τήν νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016. Σύμφωνα μέ τά όσα διαδραματίσθηκαν σέ έκείνη τήν Γ.Σ. δέν ύπήρξε νόμιμη έκλογή, μέ άποτέλεσμα νά άποχωρήσει άπό τήν διαδικασία ή παράταξη τού Σωτήρη Μαυρονάσιου μέ αίτιολογικό τήν "παράνομη" έγγραφή μελών τής όμάδος πού δέν είχαν βάσει καταστατικού τό δικαίωμα τού "έκλέγειν καί έκλέγεσθαι".! Σύμφωνα μέ όσα άκούσθηκαν ή παράταξη Σωτ. Μαυρονάσιου άπευθήνθει στόν Είσαγγελέα γιά τήν παράνομη έκλογή, κάνοντας άσφαλιστικά μέτρα, καί νά προχωρήσει ή Γ.Σ. σέ νέα διαδικασια έκλογής μέ μέλη πού θά έχουν τό δικαίωμα νά έκλέγουν καί νά έκλέγονται. Παρακολουθήστε τά όσα είπε ό Σωτήρης Μαυρονάσιος στό βίντεο πού άκολουθεί τό όποίο πήραμε άπό τήν πηγή e-Korinthos.grhttp://ekorinthos.gr/2015/06/23/mayronasios-my-way-of-barca/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου