Σελίδες

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στήν οίκονομικά, κοινωνικά, έργασιακά, κατεχόμενη Έλλάδα, οί γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς θεωρώ ότι ήταν πολύ πικρές γιά έκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες άφού δίχως δουλειά, χρήματα, τρόφημα,καί μέ μπόλικη άπελπισία στά πρόσωπα τους άναγκάζονται νά βρίσκονται μπροστά σέ ούρές γιά συσσίτια, στά κοινωνικά παντοπωλεία, στόν ΟΑΕΔ, καί στίς Μητροπόλεις όλης τής χώρας, πού τούς δίνουν τρόφημα ή ένα πιάτο φαγητό προκειμένου νά μπορέσουν νά έπιβιώσουν ώς άνθρωποι στό συγκεκριμένο ντεκόρ τής άπόγνωσης καί τής άπελπισίας.

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δίδυμο στήν κορυφή

Τελικά τίποτα δέν άλλαξε στήν κορυφή τής βαθμολογίας μετά τήν όλοκλήρωση τής 14ης άγωνιστικής, μέ άποτέλεσμα δύο όμάδες (Παννεμεατικός καί Α.Ο.Λουτράκι) νά βαδίζουν χέρι-χέρι στό μέχρι τώρα άγωνισικό πρόγραμμα.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ BLOG PANIKOS

Γιά τού ς λάτγρεις τού panikos-news, πού άνελλιπώς μάς διαβάζουν καί ένημερόνονται γιά όλα τά άθλητικά καί όχι μόνο δρόμενα, εύχόμεθα σέ όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, γιά τίς Άγιες ήμέρες τών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ καί τής ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Παράλληλα σάς έυχόμαστε τό Νέο Έτος 2014 πού σέ λίγες ήμέρες θά διαδεχθεί τόν παλιό χρόνο πού φεύγει, νά είναι ένας χρόνος γεμάτος ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, καί ΣΕΒΑΣΜΟ, σέ όλους τούς άπανταχού Έλληνες και Έλληνίδες. Ίδιαίτερες εύχές σέ όλες καί όλους τούς έορτάζοντες!!!!!!                ΚΑΛΗ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΓΕΜΑΤΗ  ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ξέφυγε ό Καρα'ι'σκάκης ΑΕ                                                           

Ή ήττα τής Άχα'ι'κής έκτός έδρας άπό τήν Καλαμάτα (0-1),είχε ώς άποτέλεσμα νά δώσει έδαφος διαφοράς πέντε βαθμών στόν Καρα'ι'σκάκης ΑΕ πού νίκησε έκτός τόν Άρη Αίτωλικού (3-2),καί νά άνακυρήσεται πρωταθλητής Χειμώνα.

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Έπάνοδος στίς νίκες

Τήν τρίτη νίκη του στό πρωτάθλημα πανηγύρισε ό Παμβοχα'ι'κός πού νίκησε μέσα στό Βραχάτι τόν ΠΑΟΚ 3-1 σετ(25-22,20-25,25-23,25-22) καί άνέκαμψε βαθμολογικά, προωθούμενος στήν 10η θέση.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

"Φλός" άπό διπλά !

Σέ πέντε άπό τούς όκτώ άγώνες κέρδισαν οί φιλοξενούμενοι στά πλαίσια τής 13ης άγωνιστικής, ένώ στήν βαθμολογία έπειτα άπό τήν νέα "γκέλα" τού Παννεμεατικού στό συνοικισμό κόντρα εοδώρωνστόν Κύψελο(2-2), ό Α.Ο.Λουτράκι μέ τήν νίκη του έπί τών Άγ.Θεοδώρων(1-0),τόν έφτασε στήν πρώτη θέση!! Στό Κιάτο ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου διέλυσε τόν Πέλοπα (5-1), ένώ τήν ίδια ώρα, ό Πανκαμαριακός ύπέκυπτε(2-4) στήν Έλλάδα Βέλου,έπειτα άπό σοβαρά άμυντικά λάθη!!

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' - ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Έχασε στό τα'ι'-μπε'ι'κ

Αύτή ή ήττα ήταν άδικη, άφού ό Παμβοχα'ι'κός κατάφερε μέσα στό κλειστό τής Άγιάς(Πάτρα) νά διεκδικήσει τήν νίκη άπό τήν γηπεδούχο Παναχα'ι'κή γιά τό πρωτάθλημα τής Βόλε'ι' Λίνγκ, όπου μετά άπό 2,5 ώρες συγκλονιστηκού άγώνα, ή όμάδα τού Βραχατίου ύπέκυψε μέ 3-2 σετ.(16-25, 25-23, 25-20, 22-25, 16-14).

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σκόνταψε ό Παννεμεατικός, στό -2 ό Α.Ο.Λ !

Όπως δείχνουν τά άποτελέσμαατα, ό πρωτοπόρος τής κατηγορίας Παννεμεατικός χάνει βαθμούς καί έδαφος όταν έπισκέπτεται τό Ξυλόκαστρο. Άλλιώς πώς νά έξηγήσει κανείς τό γεγονός ότι σέ  δύο έπισκέψεις του έχει χάσει πέντε βαθμούς? Στήν πρώτη έπισκεψή του( 8η άγων. ήττήθει άπό τόν Πανκαμαριακό 0-1), ένώ προχθές στά πλαίσια τής 12ης άγωνιστικής έξήλθεν ίσόπαλος 2-2 μέ τόν Ήρακλή Ξύλοκάστρου μετά άπό έναν συγκλονιστικό άγώνα,όπου ή όμάδα τής Νεμέας προηγήθηκε δύο φορές στό σκόρ,καί ίσάριθμες ίσοφαρίστηκε!

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ένίσχυση κέντρο καί έπίθεση                                                                                                                                                                                                                   Άρχίζει σέ ένα είκοσαήμερο  έπίσημα πλέον ή μεταγραφική περίοδος τού Γενάρη όπου μέσα σέ ένα μήνα θά μπορούν έρασιτεχνικές καί έπαγγελματικές όμάδες νά προβούν σέ μεταγραφές προκειμένου νά καλύψουν τά όποια κενά τους. Φυσικά άπό αύτόν τόν μεταγραφικό 'οργασμό δέν θά μπορούσε νά λείψει ή Κόρινθος, πού θέλει νά καλύψει κάποια κενά της σέ κέντρο καί έπίθεση.

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άνατροπή στήν κορυφή

Έκπλήξεις έπιφύλασε αύτή ή άγωνιστική σέ ότι άφορά τόν όμιλο τού Νότου στήν Γ΄Έθνική, άφού είχαμε άνατροπή στήν κορυφή τής βαθμολογίας μετά τήν βαριά έντός έδρας ήττα τού Παναργειακού άπό τήν καλπάζουσα τελευταίως όμάδα τής Καλαμάτας!

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ούδείς (Χ)αμογέλασε

Τό ντέρμπι τής Νεμέας δέν άνέδειξε νικητή άφού Παννεμεατικός καί Α.Ο.Λουτράκι έμειναν στό στείρο (0-0) μέ άποτέλεσμα νά χάσουν βαθμούς οί δύο πρωτοπόροι. Άντίθετα ό Όλυμπιακός Λουτρακίου πού νίκησε (1-0) τόν Άστέρα Δερβενίου,βρίσκεται στήν 3η θέση τής βαθμολογίας καί αίσιοδοξεί γιά τό μέλλον.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Ή ήττα φέρνει...άλαγές

Τό είχαμε έπισημάνει ότι ή μετά Ζαλμά έποχή στόν σύλλογο τού Βραχατίου, θά έφερνε σίγουρα άλλαγές στό ρόστερ τής όμάδας.

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάντα πρώτος ό Παννεμεατικός                                                                                                                                                                                                                 Άκάθεκτος συνεχίζει νά προελάβνει ό Παννεμεατικός πού πέρασε έστω καί δύσκολα άπό τό Κιάτο κόντρα στήν Άναγέννηση (2-1),καί συνεχίζει νά ύπερέχει τής δεύτερης θέσης κατά τέσσερις βαθμούς!

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ή Κόρινθος νίκησε 1-0 τό Μεσολόγγι καί άνέβηκε δύο θέσεις

Ή ένατη άγωνιστική ήταν έπωφελής γιά τήν Κόρινθο όπου μετά τήν δύσκολη έντός έδρας νίκη της έπί τής Α.Ε.Μεσολογγίου (1-0), κατάφερε νά άνέβει βαθμολογικά δύο θέσεις καί νά αίσιοδοξεί γιά τήν συνέχεια. Σέ ότι άφορά τήν κορυφή τής βαθμολογίας οί τρείς πρωτοπόροι προχώρησαν μέ νίκες,ξεφέυγοντας έπτά(!!) βαθμούς άπό τίς ύπόλοιπες όμάδες πού τίς καταδιώκουν!

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΟΜΕΝΑ

Τά ίατρικά μηχανήματα καί τό...μέλλον τους                                                       

Άκουσα μέ ίδιαίτερη προσοχή σέ τηλεοπτική έκπομπή (ΣΚΑΊ΄) τό θέμα πού προέκυψε γιά τήν τύχη τών ίατρικών μηχανημάτων πού είχαν δοθεί άπό τήν ΕΠΟ τό έτος 2007 έπί προεδρίας Βασ.Γκαγκάτση στίς ΕΠΣ όλης τής χώρας.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο Χαλδαίος(συνδ. Άθηνών) σφυρίζει τήν Κόρινθο

Ό Άθηναίος ρέφερι Χαλδαίος θά είναι ό διαιτητής τής άναμέτρισης Κορίνθου- Α.Ε Μεσολογγίου  πού θά διεξαχθεί τήν προσεχή Κυριακή (1/12) στό δημ.στάδιο Κορίνθου, μέ βοηθούς τούς Σκούρα/ Ρηγόπουλο τού ίριδίου συνδέσμου, ύστερα άπό τούς όρισμούς πού έγιναν τήν Τετάρτη(27/11) άπό τήν ΚΕΔ τής ΕΠΟ.

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΜΙΝΙ - ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρωταγωνιστές σέ έπεισόδια (ξύλο) οί Γονείς 

Δυστηχώς έπεισόδια δέν γίνονται μόνο σέ μεγάλα παιχνίδια άλλά καί σέ μίνι-άγώνες 12χρονων όμάδων! Σύμφωνα μέ τά όσα άναφέρει τό συγκεκριμένο ρεπορτάζ ένας άγώνας Μίνι-όμάδων Μπάσκετ......

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

ΈΓΙΝΕ ΤΗΣ....ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!!!!

Σπουδαίος ό Παμβοχαί΄κός έκανε τήν 2η νίκη του στό πρωτάθλημα νικώντας τόν Α.Ο.Κηφισιάς (3-2) σετ,ένώ αύτή ή νίκη είναι ή πρώτη τού Στέλιου Καζάζη στόν πάγκο τής όμάδας! Όμως ή νίκη τού Παμβοχαί΄κού έχει μεγαλύτερη άξία διότι προήλθε μέ άνατροπή (0-2σετ)!

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Έπικράτησαν οί έδρες 

Τά άποτελέσματα τής 9ης άγωνιστικής έδειξαν τήν έπικράτηση τών γηπεδούχων όμάδων όπου είχαμε έπτά "άσους" καί δύο "διπλά" έκ τών όποίων τό...ένα άνευ άγώνα! Φυσικά δέν έλειψαν καί αύτήν τήν άγωνιστική οί έκπλήξεις.......

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  λόγω άναχώρησης στό έξωτερικό, σέ μοναδική εύκαιρία έπτά νομίσματα μεγάλα τών 30 γραχμών μέ τήν κεφαλή τού τέως Βασιλιά(άσημένια) καί 1150 δίσκοι 33 στροφών έκ τών όποίων οί χίλιοι δίσκοι είναι μέ Έλληνικά τραγούδια παλιά καί καινούργια,έπιτυχίες όλων τών γνωστών καλλιτεχνών,καί 150 δίσκοι μέ ξένες έπιτυχίες (10ετιων 70-80,80-90,90-00,00-10)σέ πολύ καλή κατάσταση!

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ.....ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Πρόκριση μέσα στό Βουκουρέστη!                                                                                                                                                                                                             Τήν πρόκριση πήρε ή Έλλάδα γιά τό Μουντιάλ τής Βραζιλίας τό 2014 κόντρα στήν Ρουμανία,μέ τήν όποία έξήλθεν ίσόπαλη (1-1)! Τό Έθνικό μας συγκότημα παίζοντας μέ ψυχή καί αυταπάρνηση κατάφερε νά ύψώσει τό άνάστημα της μέσα σέ μία καυτή έδρα στό Βουκουρέστη, όπου οί άντίπαλοι μας Ρουμάνοι άναζητούσαν πάση θυσία, νά πάρουν μία θριαμβευτική ρεβάνς γιά τό 3-1 τής περασμένης Παρασκευής πού είχε διεξαχθεί στό γήπεδο"Γ.Καραί΄σκάκης". Οί Έλληνες παίκτες τήρησαν τήν ύπόσχεσήν τους πρός τούς Έλληνες φιλάθλους άλλά καί όλης τής χώρας, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο άθλο,μία σπουδαία πρόκριση,μετά τόν άθλο τής πρόκρισης καί κατάκτησης τού EURO 200ler4!!

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΝΓΚ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΔΗΓΙΑ

Μία άπίστευτη όδηγία δόθηκε στούς διαιτητές τής Σούπερ Λίγκας σέ σεμινάριο πού διεξήχθει σέ ξενοδοχειακή μονάδα τής Έρέτριας προκειμένου νά έπιμορφωθούν,νά"φρεσκάρουν" τίς γνώσεις τους,καί παράλληλα νά γίνουν πιό σωστοί στίς όδηγίες περί τής διαιτησίας άπ΄ότι είναι σήμερα. Τά μαθήματα έγιναν τό περασμένο Σαββατοκύριακο έπ΄εύκαιρία τής διακοπής τού πρωταθλήματος όπου όμιλητές ήσαν οί έκπαιδευτές διαιτησίας κ.κ. Θανάσης Μπριάκος, Γιάννης Τσαχελίδης, Δημήτρης Καλύβας, Γιώργος Δπύρος,όπου στίς όμηλίες τους ζήτησαν τό αυτονόητο, πού σημαίνει νά περιορίσουν τά λάθη τους άλλά καί νά έφαρμόζουν κατά γράμμα τήν έφαρμογή τών κανονισμών, χωρίς ώστόσο νά γίνονται πρωταγωνιστές τών άγώνων.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 1-0

Τό άποτέλεσμα μετράει

Σέ κάθε άγώνα έκείνο πού μετράει είναι τό τελικό άποτέλεσμα,καί αυτό ήταν τό ζητούμενο γιά τήν όμάδα τού Πανκαμαριακού στό ντέρμπι μέ τόν πρωτοπόρο Παννεμεατικό. Έτσι λοιπόν οί γηπεδούχοι μετά άπό δύο άγωνιστικές έπανήλθαν στίς νίκες άπέναντι σέ έναν δυνατό άλλά καί φιλόδοξο άντίπαλο όπως είναι ό Παννεμεατικός,καί τόν όποίον κατάφεραν νά νικήσουν (1-0) μετά άπό ένα συγκλονιστικό άγώνα! Στό α΄45λεπτο οί γηπεδούχοι ήταν οί πρωταγωνιστές άφού δημιούργησαν τέσσερις σημαντικές εύκαιρίες να προηγηθούν στό σκόρ, άλλά έπεσαν πάνω σ΄έναν έκπληκτικό τερματοφύλακα,τόν Κεμελάί΄πού άπεσόβησε τό γκόλ έως τό 35΄λεπτό.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άπώλιες γιά τούς πρωτοπόρους

Μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον συνεχίστηκε τό πρωτάθλημα στήν Α1 κατηγορία όπου οί πρωτοπόροι άπωλεσαν βαθμούς, μέ άποτέλεσμα νά προσδώσουν μεγαλύτερο ένδιαφέρον στή μάχη τού πρωταθλήματος. Στό Ξυλόκαστρο ό Πανκαναριακός νίκησε τόν Παννεμεατικό(1-0) ένώ τήν  ίδια ώρα ό ΠΑΟ Λουτράκι άφηνε βαθμούς στό Κιάτο κόντρα στήν Άναγέννηση (1-1).

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ

Ταξιδιωτική 3αρα έπί τής Ρουμανίας  ( 3-1 )!!

Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ή Έθνική Έλλάδος κατάφερε νά πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα στό θέμα τής πρόκρισης άπέναντι στήν Έθνική Ρουμανίας μέ σκόρ 3-1 καί νά έτοιμάζεται νά θεωρήσει τό διαβατήριο της στόν έπαναληπτικό άγώνα πού θά γίνει σέ πέντε περίπου ήμέρες περίπου στήν Ρουμανία.Τό Έθνικό μας συγκρότημα χθές τό βράδυ στό γήπεδο " Γ.Καραί΄σκάκης" έδειξε τήν ποδοσφαιρική του άξία 'επιτυγχάνοντας μία σπουδαία νίκη χάρις στά γκόλ πού σημείωσαν οί Μήτρογλου (2) καί Σαλπιγκίδης!

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

31oς ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

 6ος ό Κορίνθιος Γ.Καραβίδας
                                                                                                                                                                     Στόν 31ο Μαραθώνιο τής Άθήνας πού διεξήχθει τήν περασμένη Κυριακή(10 Νοεμβρίου) μέ τήν συμετοχή έκατοντάδων άθλητών άπό πολλά κράτη ό Κορίνθιος Μαραθωνοδρομος Γιώργος Καραβίδας τερμάτησε 6ος στίς έλληνικές συμμετοχές παρά τό γεγονός ότι είναι σήμερα σέ ήλικία 42 έτών!!

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Καζάζης Στέλιος ό νέος προπονητής

Γιά μία άκόμη φορά δικαιονόμεθα στίς έγκριτες είδήσεις τού blog panikos-news,καί σίγουρα τό γεγονός αύτό κάνει πιό ύπεύθυνους στήν άνάρτηση είδήσεων. Χθές είχαμε άναφέρει ότι στούς διαδόχους τού Ζαλμά ήταν καί τό όνομα τού Στέλιου Καζάζη καί δέν πέρασαν ούτε 24ώρες γιά νά δικαιοθούμε!!

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όφειλές διακαιολογητικών 23 Σωματείων

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής Γεν.Γραμ.΄Αθλητισμού πού κοινοποιήθηκε στήν Ε.Π.Σ.Κορινθίας 23 σωματεία τού δυναμικού της, όφείλουν νά στείλουν τά δικαιολογητικά τους γιά τήν διατήρηση τής άθλητικής τούς άναγνώρισης! Σύμφωνα μέ τόν συγκεκριμένο κατάλογο οί όμάδες πού όφείλουν αύτά τά δικαιολογητικά είναι: ΑΣ Αγ.Θεόδωροι, ΠΑΣ Έλλάς Βέλου,Θύελλα Πετρίου, Πανκαμαριακός, Ήρακλής Λεχαιου, Άετός Άγγελοκάστρου, Θύελλα Κ.Διμ, Τενεάτης Άθικίων, Νέοι Στιμάγκας,  Άρης Κορίνθου, Άρης Βοχαί΄κού, Α.Ο.Μαψός,Άστέρας Κορίνθου,Δάφνη Πουλίτσας,Κεραυνός Μ.Β, Θύελλα Λεοντίου, Φωκάς Αρχ.Κλεωών, Άγιάννης, ΠΑΟ Κουταλάς, Άλπατρος Κόρφου, Γ.Α.Σ.Παμβοχαί΄κός, Άστέρας Στεφανίου. Οί άναφερόμενες όμάδες θά πρέπει τάχιστα νά έπισκεφθούν τήν Ένωση Κορινθίας προκειμένου νά τακτοποιήσουν τίς έκρεμότητες τους.

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄- ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ -ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Άντιο Ζαλμά καί ήττα άπό Φοίνικα Σύρου

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας(11 Νοεμβρίου) ήταν τό τελευταίο παιχνίδι τού κόουτς Νίκου Ζαλμά στόν πάγκο τού Παμβοχαί΄κού ύστερα άπό 6,5 χρόνια παρουσίας στόν πάγκο τής όμάδας τού Βραχατίου, όπου ο Παμβοχί΄κός ήττήθει άπό τόν Φοίνικα Σύρου 3-0 (25-21,26-24,25-22) μέ άποτέλεσμα ή όμάδα νά βρίσκεται στήν προτελευταία θέση τού βαθμολογικού πίνακα!

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ-- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τετράδα στήν κορυφή

Πολλές έκπλήξεις έπιφύλασε ή έβδομη άγωνιστική στό πρωτάθλημα τού 4ου όμίλου τής Γ΄Έθνικής μετά τήν όλοκλήρωση της,άφού είχε ώς άποτέλεσμα τέσσερις όμάδες νά ίσοβαθμούν στήν πρώτη θέση! Παράλληλα ή Κόρινθος πού νίκησε έντος τήν Δόξα Μανωλάδας πλασαρίστηκε στήν 5η θέση μέ τέσσερις βαθμούς διαφορά άπό τήν κορυφή! Κατόπιν αύτών τών άποτελεσμάτων άναμένεραι νά διεξαχθεί ένα άμφίροπο καί έξ ίσου συγκλονηστικό πρωτάθλημα. Ή πρώτη έκπληξη σημειώθηκε στό Ναύπλιο όπου ό Παναυπίακός έσπασε τό άήττητο τού Παναργειακού ύποχρεώνοντας τον στήν πρώτη ήττα του στό φετεινό πρωτάθλημα! Έπίσης Α.Ε.Έρμιονίδας, Άχαί΄κή,καί Α.Ε.Καραί΄σκάκης,πέτυχαν σπουδαίες έκτός έδρας νίκες καί ίσοβάθμησαν μέ τούς Λύκους τού Άργους στήν κορυφή. 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( σέ 7 μάτς)                                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
                                                                                                                                                               
1. Παναργειακός                16 (9-2)                           Κόρινθος - Δόξα Μανωλάδας      1-0
2.Α.Ε.Έρμιονίδα                16 (11-3)
3.Άχα΄ι΄κή                          16 (10-6)                         Παναρκαδικός- Α.Ε.Έρμιονίδας   0-2
4.Καρα΄ι΄σκάκης Α.Ε.        16 (7-4)
5.Κόρινθος                         12 (8-5)                          Άτρόμητος Λάππα- Καλαμάτα      0-1
6.Παναρκαδικός                 11 (8-7)
7.Καλαμάτα                       10 (10-7)                        Μεσολόγγι Α.Ε.-  Άχα΄ι΄κή            2-3
8.ΠΑΟ Βάρδας                  10 (4-5)
9.Άτρόμητος Λάππα           9 (7-6)                           Μεσσηνιακός - Καρα΄ι΄σκάκη Α.Ε 0-1
10.Μεσολόγγι Α.Ε             9 (10-10)
11.Μεσσηνιακός                8 (9-6)                           Παναυπλιακός- Παναργειακός        2-1
12.Παναυπλιακός               7 (8-10)
13.Άρης Αιτωλικού            5 (4-8)                           Έθνικός Σαγέ΄ι΄κων-Άρης Αιτωλικ. 2-2
14.Δόξα Μανωλάδας         5 (4-8)
15.Έθνικός Σαγέ΄ι΄κων      5 (3-14)                         ΠΑΟ Βάρδας -ΠΦΟ Πανόπουλο      2-1
16.ΠΦΟ Πανόπουλο          0 (5-14)

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έπικεφαλής ό Παννεμεατικός

Γιά δεύτερη συνεχόμενη έβδομάδα ή όμάδα τού Παννεμεατικού συνεχίζει νά όδηγεί τήν κούρσα τού φετεινού πρωταθλήματος μετά τήν όλοκλήρωση τής έβδομης άγωνιστικής,έπιβληθείς τού Όλυμπιακού Λουτρακίου (2-0)! Στήν δεύτερη θέση ό Α.Ο.Λουτράκι πού νίκησε έντός έδρας τήν Θύελλα Πετρίου (2-0). Στά ύπόλοιπα παιχνίδια νίκες πέτυχαν στίς έδρες τους , ό Πέλοπας Κιάτου έπί τού Σπαθοβουνίου (3-1),ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου έπί τού Πανκαμαριακού (2-0),ό Άτρόμητος Χιλιομ.έπί τού Πανσολυγειακού (2-0),ένώ στό γήπεδο Βέλου ή τοπική Έλλάδα Β.ήττήθει (0-1) άπό τόν Άστέρα Δερβενίου! Τέλος ίσόπαλο (2-2) έληξε τό μάτς Κύψελου-Άναγέννησης Κιάτου. Νά σημειωθεί ότι οί Άγ.Θεόδοροι πήραν ένα ξεκούραστο τρίποντο (3-0) άνευ άγώνα μέ τόν Σαρωνικό!!
                                                                                                                                                                    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 7 άγώνες )                                   ΈΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. Παννεμεατικός  21 (15-1)                              Έλλας Βέλου  -  Κύψελος
2. Α.Ο.Λουτράκι   19 (14-1)
3.Θύελλα Πετρίου 15 (14-10)                            Άστέρας Δερβ.-Άτρόμητος Χιλιομ.
4.Πέλοπας Κιάτου 14 (15-7)
5.Άστέρας Δερβεν.13 (7-3)                                Άναγέννηση Κ.-Α.Ο.Λουτράκι
6.Άγ.Θεόδοροι       13 (7-4)
7.Ήρακλής Ξυλ.     12(14-7)                              Πανσολυγειακός-Σαρωνικός
8.Όλυμπιακός Λ.   12 (12-9)
9.Έλλάς Βέλου       10(11-10)                            Πανκαμαριακός-Παννεμεατικός
10.Άτρόμητος Χιλ. 10 (6-9)
11.Πανκαμαριακός  7  (12-12)                           Άγ.Θεόδοροι   -  Σπαθοβούνι
12.Άναγέννηση Κ.   7 (10-12)
13.Κύψελος             7 (9-11)                              Όλυμπιακός Λ.- Πέλοπας Κιάτου
14.Σπαθοβούνι         3 (5-17)
15.Πανσολυγειακός  0 (1-16)                             Θύελλα Πετρίου - Ήρακλής Ξυλοκ.
16.Σαρωνικός           -6 (0-21)

  Άύστηρές τιμωρίες σέ Όλυμπιακό Λουτρακίου

Οί τιμωρίες στόν Όλυμπιακό Λουτρακίου είχαν συνέχεια μετά τούς Κολιάκο-Βαραβέρη άφού ή Ένωση Κορινθίας βάσει τού Φ.Α τιμώρησε τό σωματείο (έδρα) μέ 4 άγωνιστικές!! καί 800 εύρώ πρόστιμο!! καθώς καί τόν παράγοντα τής όμάδας Άναστάσιο Νάνη μέ 3 χρόνια(!!!!) έκτός άγωνιστικών χώρων καί πρόστιμο έπίσης 800 εύρώ! Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες ή διοίκηση τού Όλυμπιακού θά προσφήγει στή δευτεροβάθμια έπιτροπή τής ΕΠΟ έκπροσωπούμενη άπό τόν γνωστό Νομικό κ.Πέτρο Κα΄ι΄μακάμη προκειμένου νά βρεί τό δίκιο της.

Σούπερ ντέρμπι στό Ξυλόκαστρο

Ή άναμέτρηση Ήρακλή Ξυλοκάστρου-Πανκαμαριακού γιά τήν 7η άγωνιστική άποτέλεσε διαφήμηση γιά τό Κορινθιακό ποδόσφαιρο άφού ώς τοπικό ντέρμπι συγκέντρωσε τό ένδιαφέρον 500 καί πλέον φιλάθλων τού Δυτικού διαμερίσματος τού νομού μας.Μάλιστα τό πιό άξιοσημείοτο γεγονός ήταν, ή παρουσία τού ώραίου φύλλου πού έκλεψε έκτός των πρωταγωνιστών τού γηπέδου, τίς έντυπώσεις!!! Στόν άγωνιστικό τομέα τής άναμέτρησης, οί δύο άντίπαλες όμάδες προσπάθησαν καί έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν, προκειμένου νά πετύχουν τόν στόχο τους(νίκη) καί παράλληλα νά εύχαριστήσουν τό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τούς παρακολουθήσει καί πιστεύω ότι τό κατάφεραν!! Τήν νίκη κατέκτησε ό Ήρακλής μέ σκόρ 2-0, μέ γκόλ πού πέτυχαν οί Κριτσάφι(5΄),καί Δεδάκης(20΄),χωρίς ώστόσο νά διακριθεί ίδιαίτερα. Άντίθετα ό Πανκαμαριακός είχε καλύτερη παρουσία ώς όμάδα, άλλά δίχως άποτελεσματικότητα στήν τελική προσπάθεια! Ή διαιτησία τού Ρούτση ήταν σέ μέτρια έπίπεδα άφού δέν άπέφυγε τά λάθη έστω κι άν δέν ήταν καθοριστικά γιά τήν έκβαση τού άγώνα! Συγχαρητήρια καί στίς δύο όμάδες γιά τήν άγωνιστική τους παρουσία!!!!!! Έπίσης, πολλά μπράβο στό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τίς παρακολουθήσει!!!!!!!!

                                                                                                                                                                Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΠΟ

Ό Γ. Σαρρής ύπερασπιζεται τούς διαιτητές

Σέ πρόσφατες δηλώσεις του ό πρόεδρος  τής ΕΠΟ κ.Γιώργος Σαρρής άναφερόμενος σέ θέματα διαιτησίας καί στημένους πίνακες είπε  "Άτεκμηρίωτες καί φανταστηκές δήθεν καταγγελίες πού είναι προφανέστατα άστήρικτες,καί δέν έπιβεβαιωνονται άπό κανένα μέλος τής ποδοσφαιρικής οίκογένειας

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Όδεύει  γιά  άλλαγές 

Ή ήττα άπό τήν Λαμία έκτός έδρας μέ 3- άσχημη0 (25-16, 25-16, 25-19) άλλά καί ή άσχημη έμφάνιση, όπως ήταν έπόμενο, άνάγκασαν τόν προπονητή τού Βραχατίου Νίκο Ζαλμά νά κάνει λόγο ότι πρέπει νά έπισπευθούν άλλαγές σέ ότι άφορά τό ρόστερ τής όμάδος(?)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6ηΆγωνιστική:

Π.Φ.Ο.Πανόπουλου-ΈθνικόςΣαγέικων 0-1, ΠΑΟ Βάρδας-Άτρόμητος Άχαίας 0-2, Άρης Αίτωλικού-Παναυπλιακός 2-1, Καλαμάτα-Παναρκαδικός 2-0, Παναργειακός- Μεσολόγγι 1-0, Έρμιονίδα Α.Ε.- Μεσσηνιακός 2-1, Άχαίκή-Δόξα Μανωλάδας 2-1, Καραίσκάκης Α.Ε-Κόρινθος 2-1.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παναργειακός 16(8-0), 2. Έρμιονίδα Α.Ε 13(9-3),3.Άχαίκή 13(7-4), 4.Καραίσκάκης Α.Ε. 13(6-4), 5.Παναρκαδικός 11(8-5), 6.Κόρινθος 9 (7-5),   7.Άτρόμητος        Άχαίας 9(7-5), 8.Μεσολόγγι Α.Ε.9 (8-7), 9.Μεσσηνιακός 8 (9-5), 10.Καλαμάτα 7 (9-7),                        11.ΠΑΟ Βάρδας 7 (2-4), 12. Δόξα Μανωλάδας 5 (4-7), 13.Παναυπλιακός 4 (6-9),                               14. Άρης Αίτωλικού 4 (2-6), 15. Έθνικός Σαγέικων 4 (1-12),16. Π.Φ.Ο.Πανόπουλο 1 (4-12).

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ήττα  στήν   Άρτα

Τήν ήττα γνώρισε στήν Άρτα ή Κόρινθος άπό τήν Καραίσκάκης Α.Ε. μέ σκόρ (2-1) καί παρέμεινε στήν 6η θέση τού βαθμολογικού πίνακα. Σύμφωνα μέ τίς άνταποκρήσεις ή Κόρινθος ήτταν "μουδιασμένη" στό α΄20λεπτο μέ άποτέλεσμα νά δεχθεί γρήγορα  δύο τέρματα καί νά βρεθεί μέ τήν πλάτη στόν τοίχο σέ ότι άφορούσε τήν έξέληξη τού άγώνα.Παράλληλα στό 30ο λεπτό προέβει σέ άναγκαστική άλλαγή τού Μανιάτη (ό όποίος προερχόταν άπό τραυματισμό) καί τήν θέσην του πήρε ό Μπούκης. Στήν έπανάληψη ή Κόρινθος είχε τόν έλεγχο τού παιχνιδιού καί κατάφερε νά μειώσει τό σκόρ(2-1) μέ γκόλ τού Σπυρόπουλου(κεφαλιά πού βρήκε σέ σώμα άμυντικού). Παρά τίς συνεχείς προσπάθειες της ή Κόρινθος δέν μπόρεσε νά φτάσει στήν ίσοφάρηση παρά τό γεγονός ότι δημιούργησε εύκαιρίες.

Τρείς άγωνιστικές ό Άρχοντάκης

Μέ τρείς άγωνιστικές τιμωρήθηκε ό τερματοφύλακας τής Κορίνθου Άνδρέας Άρχοντάκης πού είχε άποβληθεί στόν προηγούμενο άγώνα έντός μέ τήν Άχαίκή.Τώρα θά έπανέλθει μετά άπό δύο άγωνίστικές. 

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Δέν (Χ)άρηκε κανένας

Σπουδαίο μάτς έγινε στό γήπεδο Ξυλοκάστρου άνάμεσα στόν Πανκαμαριακό καί τόν Α.Ο.Λουτράκι καί τό όποίο έληξε δίχως νικητή(1-1) άλλά σίγουρα κράτησε μέχρι τό τέλος τού άγώνα τήν άγωνία τών παρισταμένων 100 καί πλέον φιλάθλων πού τό παρακολούθησαν. Ή όμάδα τού Λουτρακίου όντως ώς φαβορί τής άναμέτρησης εύτύχησε νά προηγηθεί στό σκόρ(30ο λ.) μέ έξοχο γκόλ τού Άποστολάκη (0-1) σκόρ μέ τό όποίο έληξε τό α΄45λεπτο. Στήν έπανάληψη οί γηπεδούχοι μπήκαν άποφασόλησμένοι νά "γυρίσουν" τό είς βάρος τους σκόρ καί τό κατάφεραν  στό 63ο λεπτό μέ έξοχο γκόλ τού Σπέρτου (1-1) ένώ στό προηγούμενο λεπτό είχαν διπλό δοκάρι άπό κοντά στήν έστία τού Μητσόπουλου!! μετά τήν ίσοφάρηση τό μάτς έγινε γκράν-γκινιόλ μέ τίς δύο όμάδες νά προσπαθούν νά φτάσουν σ΄΄ενα δεύτερο τέρμα πού θά τούς χάριζε τήν νίκη,χωρίς ωστόσο νά τό καταφέρουν. Μάλιστα οί γηπεδούχοι στό 90ολεπτό έμειναν μέ δέκα παίκτες λόγω άποβολής τούΔεσποτέλη (2η κίρινη=κόκκινη).Πάντως οί γηπεδούχοι είχαν κάποια παράπονα άπό τήν διαιτησία τού ρέφερι Γιαννη Φρατζή!!

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πήρε ρόπαλο στό Θώδειο

Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου μέσα στό Θώδειο Στάδιο Λουτρακίου νίκησε άνετα τόν Όλυμπιακό Λουτρ.(3-0)πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στό φετεινό πρωτάθλημα! Οί "πράσινοι"τού Θανάση Παπασημάκη ξεκίνησαν έπιθετικά τόν άγώνα καί προηγήθηκαν μόλις στό 3ό λεπτό(0-1)μέ γκόλ τού Άνούσι,ένώ λίγο άργότερα στό 8ο λεπτό είχαν δοκάρι σέ κτύπημα φάουλ τού Δεδάκη,καί τό α΄μέρος έληξε μέ αύτό τό σκόρ.Στήν έπανάληψη οί φιλοξενούμενοι άνέβασαν τήν άπόδοση τους καί στό 70ο λεπτό πέτυχαν τό(0-2)μέ γκόλ τού Κριτσάφι.Λίγο άργότερα (80ο) πέτυχαν τό (0-3) μέ γκόλ τού Άγγελή πού ήταν καί τό τελικό σκόρ!

A1 KATΗΓΟΡΙΑ

Μοναξιά στήν κορυφή

Tήν άπόλυτη μοναξιά τής κορυφής άπολαμβάνει μετά τό πέρας τής 6ης άγωνιστικής ό Παννεμεατικός πού νίκησε έκτός έδρας τό Σπαθοβούνι(1-2) στό γήπεδο Σολομού, ένώ τήν ίδια ώρα ό Α.Ο.Λουτράκι έμενε στό ίσόπαλο(1-1) μέ τόν Πανκαμαριακό στό γήπεδο Ξυλοκάστρου,καί έμεινε δύο βαθμούς πίσω! Σπουδαίες έκτός έδρας νίκες πέτυχαν ό Ήρακλής Ξύλοκάστρου(3-0) έπί τού Όλυμπιακού Λουτρακίου μέσα στό Θώδειο Στάδιο(!) καί ό Άτρόμητος Χιλιομοδίου μέσα στούς Άγ.Θεοδώρους έπί τής όμώνυμης όμάδας(1-0)! Έπίσης ή Έλλας Βέλου νίκησε εύκολα τόν ούραγό Πανσολυγειακό(3-0) μέσα στό γήπεδο τού Σοφικού! Στό Δερβένι ό τοπικός Άστέρας νίκησε δύσκολα τόν Κύψελο(1-0) όπως καί ή Θύελλα Πετρίου τήν Άναγέννηση Κιάτου(2-1) μέσα στό Πετρί! Τέλος ό Πέλοπας Κιάτου πήρε ένα ξεκούραστο τρίποντο άνευ άγώνα έπί τού Σαρωνικού(3-0)ά.ά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παννεμεατικός 18(13-1), 2.Α.Ο.Λουτράκι 16(13-1), 3.Θύελλα Πετρ.15(14-8),     4. Όλυμπιακός Λουτρ.12(12-7), 5. Πέλοπας Κ.11(12-6), 6. Έλλάς Βέλου 10(11-9),
7.Άστήρ Δερβενίου10(6-3), 8.Άγ.Θεόδωροι 10(4-4), 9.Ήρακλής Ξυλ.9(12-7),
10.Πανκαμαριακός 7(10-12), 11.Άτρόμητος Χιλ.7(5-9),12.Κύψελος 6(7-9),13.Άναγέννηση κ.6(8-10),
14.Σπαθοβούνι 3(4-14), 15.Πανσολυγιακός 0(1-14), 16.Σαρωνικός -18(0-18)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κύψελος-Άναγέννηση Κ, Έλλάς Βέλου-Άστηρ Δερβενίου,
Α.Ο.Λουτράκι-ΘύελλαΠετρ., Άτρόμητος Χιλ.-Πανσολυγειακός, Ήρακλής Ξυλ-Πανκαμαριακός,
Σαρωνικός-Άγ.Θεόδωροι, Παννεμεατικός-Όλυμπιακός Λουτρ.,Πέλοπας Κ-Σπαθοβούνι.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Ο ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ

Πένθος γιά Μαγκαφίνη

Έκτάκτως γιά τήν Καβάλα άνεχώρησε προχθές τό βράδυ ό προπονητής τής Κορίνθου Δημήτρης Μαγκαφίνης  ύστερα άπό τόν ξαφνικό θάνατο τής πεθεράς του.Τήν προπόνηση τής Πέμπτης έκανε ό γυμναστής Γιάννης Νούλας. Σέ ότι έχει νά κάνει μέ τό μάτς τής Κυριακής στήν Άρτα μέ τήν Α.Ε.Καραίσκάκης, άπόντες θά είναι ό Λούβρης(τραυματίας) καί ό Άρχοντάκης(τιμωρημένος,πού έφαγε τρείς άγωνιστικές).Στήν θέση άναπληρωματικού(2ου τερματοφύλακα) θά είναι ό νεαρός Παναγιωτόπουλος.Στό συγκεκριμένο μάτς τό παρών θά δώσει ό Πάρις Σπυρόπουλος πού ξεπέρασε τό πρόβλημα τραυματισμού πού άντιμετώπιζε,καθώς καί ό Μανιάτης.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΟΥΤΡ.

Τιμωρία 8 άγωνιστικών!!!

Έξωντοτικές  ήταν οί τιμωρίες γιά τούς Κολιάκο Παντελή καί Βαραβέρη Α πού έπέβαλε ή Πειθαρχική Έπιτροπή τής ΕΠΣ Κορινθίας μετά τά όσα διαδραμματίστηκαν στό ντέρμπι ΠΑΟΛ-Όλυμπιακού Λ. τήν περασμένη άγωνιστική.Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής Π.Ε. τιμωρήθηκαν μέ 8 άγωνιστικές οί δύο 
ποδοσφαιριστές ύστερα άπό τά όσα έγραψε στό Φ.Α. ό διαιτητης Γ.Δασκαλόπουλος!!!            Άντίθετα μέ μία άγωνιστική τιμωρίθηκε ό Κορδαλής Ν. ό όποίος άπεβλήθει μέ 2η κίτρινη.                                                                                                                                                                                          Παράλληλα καί μέ όσα
άκούγονται άπό τήν Ένωση Κορινθίας έξετάζεται καί τό ένδεχόμενο τιμωρίας τής έδρας(Θώδειο Στάδιο)γιά τούς έρυθρόλευκους μέ γνώμονα πάντα τό Φ.Α. πού άναφέρει τήν είσοδο φιλάθλων έντός

άγωνιστικού χώρου άλλά καί τόν προπηλακισμό τού παρατηρητή Δημόπουλου Δημ.!! Στό στρατόπεδο τού Όλυμπιακού έπικρατεί όργή καί πίκρα γιά τίς άποφάσεις αύτές καί όπως άκούγεται είναι διατεθημένοι νά κάνουν προσφυγή άν τιμωρηθεί ή έδρα! Άναμφίβολα οί έρυθρόλευκοι γιά τά όσα συνέβησαν θεωρούν άμεσα ύπεύθυνο τόν έν λόγω διαιτητή ό όποιος ήταν όπως λένε προκλητικός άπεναντί τους,καί θεωρούν άδικες(σύμφονα μέ τά όσα έγραψε στό φύλλο άγώνα) γιά τίς τιμωρίες τών δύο ποδοσφαιριστών, ίδιαίτερα τού Κολιάκου.

Παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣΚ
Στό ντέρπι τού Θωδείου παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣ Κορινθίας Μιχ.Τσιχριτζής πού είχε προσωπική άποψη έπι τών συμβάντων καί σίγουρα αύτό έπιβάρηνε τό έρυθρόλευκο σωματείο.
Είναι γεγονός ότι τό Φ.Α. έχει μεγάλη ίσχύ καί συντελεί στίς όποιες τιμωρίες έπιβάλονται,καί είναι πολύ δύσκολο νά άνατραπoύν!!!!!

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ

Νίκησε την ¨Αχαίκή,έχασε τόν Άρχοντάκη!

Μία άπερίσκεπτη ένέργεια τού έμπειρου τερματοφύλακα τής Κορίνθου Άνδρέα Άρχοντάκη(33΄)νά γρονθοκοπήσει άντίπαλό του έπειδή δέν τίρησε τό fair-play μετρίασε τό μέγεθος τής πολύ σπουδαίας νίκης (2-0) έπί τής Άχαίκής.Αύτό έχει ώς έπακόλουθο νά τιμωρηθεί, καί νά λείψει γιά κάποιες άγωνιστηκές άπό τίς ύποχρεώσεις τής όμάδας του.Στόν άγωνιστικό τομέα ή Κόρινθος παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο, καί άπό τήν άρχή τού άγώνα έδειξε τίς προθέσεις της γιά τήν κατάκτηση τής νίκης πού θά τήν έφερνε ψηλότερα στήν βαθμολογία.¨Ετσι μόλις στό 4΄έχασε τήν πρώτη της εύκαιρία νά άνοίξει τό σκόρ  μέ σούτ τού Γκεοργκίεφ, άλλά στή συνέχεια τό κατάφερε στό 23΄μέ τόν Καρβούνη(1-0)!Στό 33΄είχαμε τήνάποβολή τού Άρχοντάκη(πήρε τήν θέση του ό νεαρός Κόνδης). Ή άριθμητική ύπεροχή τών φιλοξενουμένων άπέφερε ένα δοκάρι(44΄) Στήν έπανάληψη ή Κόρινθος μπήκε στόν άγώνα άποφασισμένη νά κρατήσει τό ύπέρ της άποτέλεσμα καί τό πέτυχε όταν στό (68΄) ό Κερμενίδης πέτυχε  τό (2-0) μέσα σέ άποθέωση τών 500 περίπου όπαδών της!! Μάλιστα στό( 83΄) είχε δοκάρι μέ τόν Καφαντάρη πού είχε μπεί στόν άγώνα (43΄) στή θέση τού Λούβρη(λ.τ.).τού νεαρού παίκτη.¨Η Κόρινθος άγωνίστηκε μέ τούς: ¨Αρχοντάκη,Κουλό,Φίλη,Τσορμπατζίδη,Ντερτιλή,Σπυρόπουλο,Λούβρη(43 Καφαντάρης) Τσίτσι,Γκεοργκίεφ(87΄Μπούκης),Κερμενίδης,Καρβούνης,(33΄Κόνδης)

Πονάει στόν Άσο

Δυστηχώς ή ένέργεια τού Άρχοντάκη βάζει μεγάλο πονοκέφαλο στόν προπονητή Δημ.Μαγκαφίνη άφού θά πρέπει νά έχει τρίτο τερματοφύλακα γιά τά έπομενα παιχνίδια άπό τά όποία θά λήψει ό έμπειρος πορτιέρο.Τήν προσεχή Κυριακή παίζει έκτος μέ τήν Α.Ε.Καραίσκάκης ή όποία είναι ένα βαθμό πιό ψηλά στήν βαθμολογία,καί τήν άγωνιστική πού πέρασε έξήλθε ίσόπαλη(0-0) μέ τήν΄Ερμιονίδα.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Α.Ε.Καραισκάκης-Κόρινθος, Άχαίκή-Δόξα Μανωλάδας, Έρμλονίδα-Μεσσηνιακός, Παναργειακός-Μεσολόγγι, Καλαμάτα- Παναρκαδικός, Άρης Αιτωλικού-  Παναυπλιακός, ΠΑΟ Βάρδας-¨΄Ατρόμητος Άχαίας, Π.Φ.Πανόπουλο-Εθνικός Σαγέικων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παναργειακος 13(7-8),2.Παναρκαδικός 11(8-3),3. Έρμιονίδα 10(7-2) ,4..Άχαίκή 10(5-3), 5.Α.Ε.Καραίσκάκης  10(4-5),6..Κόρινθος 9(6-3),7.Μεσολόγγι 9(8-6),8.Μεσσηνιακός8(8-3),
9.ΠΑΟ Βάρδας 7(2-2),10.Άτρόμητος Άχαίας 6(5-5),11.Δόξα Μανωλ.5(3-5)
12.Καλαμάτα 4(7-7),13.Παναυπλιακός 4(5-7),14.Άρης Αιτωλικού 1(0-5),15.Π.Φ.Πανόπυλο 1(4-11),
16.Έθνικός Σαγέίκων 1(0-12).

ΘΕΜΑ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Νά καταργηθουν οί παρελάσεις άναφέρει ό Ερωβουλευτης Ν.Χουντής(ΣΥΡΙΖΑ)

Στήν πρωίνή έκπομπή τού ΜΕGA άκουσα τίς δηλωσεις τού Εύρωβουλευτή τούΣΥΡΙΖΑ κ.Νίκου Χουντή περ " κατάργησης"τών παρςλάσεων μαθητων καί στρατιωτικών όπου έξέφραζε τίς θέσεις τού κόμματος του.Διερωτόμαι άλήθεια αύτός ό κύριος όπως καί οί συνάδελφοι του, τά χρόνια τής μαθητίας των σέ σχολεία ή στόν στρατό(άν πήγαν φυσικά) τί διδάχθηκαν?Γιατί τότε ΔΕΝ έξέφρασαν τίς ίδέες τους περί...κα;τάργησης?Σύμφωνα μέ τήν ίστορία όλα αύτά τά χρόνια μετά τό τέλος τού πολέμου όταν ή χώρα μας μπόρεσε νά στθεί ξανά στά πόδια της, τιμούσε τούς δοξασμένους ήρωές (έπωνυμους καίάνώνυμους),έκείνους πού μάς έλευθέρωσαν γιά νά ζούμε  καί νά νοιώθουμε σήμερα ύπερίφανοι ώς χώρα καί λαός. Άλλά καί παράδειγμα γιά όσα μύρια ύπέφεραν ώς λαός τότε έστερνιζόμενοι τούς άλλοτε ήρωες τού 1821.
Κι΄έρχεται σήμερα ό νύν εύρωβουλευτής(έλληνας παρακαλώ) τού ΣΥΡΙΖΑ νά μάς πεί ότι τόσον ό ίδιος όσο καί τό κόμμα του θά καταργίσουν τίς παρελάσεις όταν θά γίνουν έξουσία(κυβέρνηση)!!!
Κρίμα γιά τόν κ.Ευρωβουλευτή καί τήν θέση πού κατέχει.Όταν μία ένδοξη χώρα όπως ή Έλλάδα ξέρει νά τιμά τούς ήρωές της, κι΄έκείνος μέ τούς συναδέλφους του "παπαγαλίζουν" περί κατάργησης Έθνικών παρελάσεων.Διερωτόμαι μήπως φταίει τό γεγονός ότι δέν ήταν πυθενά καλεσμένος αύτήν τήν σημερινή ίστορική ήμέρα ? Μέ αύτές τίς τελετές έκφράζεται ό ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ή ΙΣΤΟΡΙΑ τού Ελληνικου ¨Εθνους,Κι΄έρχεται αύτός ό "κύριος" νά μάς δηλώσει άνοικτά ότι...πρέπει νά καταργηθούν έπειδή ή χώρα βρίσκεται σέ οίκονονικό "τυφώνα" γιά τόν όποιον δέν ευθύνεται ό λαός άλλά οί πολιτικοί του πού τόν διακυβέρνησαν όλα τά προηγούμενα χρόνια. Τότε αύτός ό "κύριος" πού βολόδερνε? Μέ ποιό κόμμα πολιτευόταν?Τότε γιατί δέν έθεται θέμα κατάργησης τών παρελάσεων? Μήπως κόπτεται μή τυχόν τού βάλουν "πρόστιμο" τ΄ άφεντικά του ?Έμείς οί άπλοί πολίτες αύτής τής ένδοξης χώρας θέλουμε νά τιμούμε τούς ΗΡΩΕΣ μας,έκείνους πού έδωσαν τήν ζωήν τους γιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί όχι ύποταγή,τού άπαντούμε μέ τό ίστορικό ΟΧΙ στήν κατάργηση,ΟΧΙ σέ τέτοιου είδους συμπεριφορές.!!! ¨Εδώ κ.Χουντή είναι ¨ΕΛΛΑΔΑ και όφείλετε νά σέβαισθε τήν ¨Ελληνική Ϊστορία καί τούς καί τούς ΗΡΩΕΣ πού τήν έγραψαν μέ τό αίμα τους!!!!!!!

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

"ΡΟΝΤΕΟ" ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες στόν άγώνα τής 5ης άγωνιστικής άνάμεσα στόν ΠΑΟ Λουτράκι καί τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου ύπήρξαν σκηνές άπείρου κάλους άνάμεσα σέ διαιτησία καί παράγοντες τής φιλοξενούμενης όμάδας πού είχε ώς άποτέλεσμα νά διακοπεί τό παιχνίδι σέ κάποιο διάστημα τού άγώνα όταν οί γηπεδούχοι προηγούντο(2-0) καί ό διαιτητής Γ. Δασκαλόπουλος νά άποσύρεται γιά λίγο στά άποδυτήρια.Κατόπιν ξανάρχισε τό παιχνίδι μέ τήν γηπεδούχο όμάδα νά πετυχαίνει ένα τρίτο τέρμα(3-0) κλειδόνοντας έτσι τήν σπουδαία νίκη της.¨Αυτό είχε ώς άποτέλεσμα νά τήν πέσουν στόν διαιτητή έξωθεσμικοί παράγοντες όπου έπεσαν άρκετές ψιλές(μπουνίδια)έκατερωθεν!!!Άναμφίβολα αύτές οί συμπεριφορές ούδόλως έπιδοκιμάζουν τό άθλημα άλλά... τουναντίον τό τραυματίζουν!!! Κάποτε ένας παλιός παράγοντας από τήν Κορινθία μού είχε πεί ότι "λεβεντιά στό ποδόσφαιρο δέν είναι μόνο νά κερδίζεις,άλλά νά ξέρεις καί νά χάνεις"!!! προσωπικά δέν μέ ένδιαφέρει γιά τό ποιός έχει δίκιο,καί ποιός άδικο,άλλά μέ προβληματίζει ή έπίθεση  στόν διαιτητή καί τούς συνεργλατες του. Ένα παλιό γνωστό γνωμικό άναφέρει ότι:             "Ή Γυναίκα τού Καίσαρα δέν φτάνει νά είναι τίμια άλλά νά τό δείχνει μέ τίς πράξεις της",πού στή συγκεκριμένη περίπτωση άφορά αύτούς πού συνεπλάκισαν μεταξί τους!!!! Ή κάθε έπίθεση πρός τούς δαιτητές μήν λυσμονούμε ότι τιμωρείτε αύστηρά άπό τόν νόμο καί ή κάθε ποινή ΔΕΝ είναι έξαγοράσιμη!!!!! Πάντως άναμένονται έξελήξεις πάνω σ΄αύτό τό θέμα.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πάρτο άλλιώς Θανάση.

Αύτή ή δεύτερη ήττα έντός έδρας σέ συνολικά τρείς άγωνιστικές(έντος)δείχνει ότι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν άπόδοση τών παικτών.¨Οτι έγινε στό μάτς μέ τήν Έλλάδα Βέλου(0-3) στήν δεύτερη άγωνιστική τό ίδιο έγινε καί στήν πέμπτη άγωνιστική μέ τό Σπαθοβούνι(0-2) πού δέν είχε σταυρώσει βαθμό στίς προηγούμενες άγωνιστικές!! ¨Αναμφίβολα κάτι δέν πάει σωστά,καί αυτό φαίνεται στόν άγωνιστικό χώρο.Θεωρώ ότι κατά τήν προσωπική μου άποψη,οί παίκτες άδικούν τούσ έαυτούς τους έτσι όπως παίζουν, ή τούς λείπει φυσική κατάσταση.¨Αλλοιώς πώς νά έρμηνεύσεις αύτά τά άποτελέσματα? Άν συνυπολογίσουμε καί τό μάτς Κυπέλλου τότε εύκολα μπορούμε νά βγάλουμε αύτό τό συμπέρασμα.Έίσαι ένας προικισμένος καί έμπειρος προπονητής καί είναι κρίμα νά παρουσιάζονται αύτές οί έμφανήσεις. Τό Σάββατο παίζεις δύσκολο μάτς στό Λουτράκι μέ τόν Όλυμπιακό καί θά έχεις άπόντα τόν Βελέτζα πού άποβλήθηκε μέ τό Σπαθοβούνι.,ένώ άκολουθεί ένας γολγοθάς- θά τολμούσα νά πώ-γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. ¨Αρα χρειάζεται κάτι νά γίνει?Έσύ ξέρεις καλύτερα άπό τόν καθένα πού μπορεί νά είναι τό λάθος!!!

A1 KATHΓΟΡΙΑ

Δυάδα στήν κορυφή

Ο ΠΑΟ Λουτράκι μετά τήν άνετη νίκη του έπί τού μέχρι πρότινος συγκατοίκου του στήν κορυφή Όλυμπιακού Λουτρακίου (3-0) τέθηκε έπικεφαλής στήν βαθμολογία μαζί μέ τόν Παννεμεατικό ό όποίος πήρε άνευ άγώνα ένα ξεκούραστο τρίποντο έπί τού Σαρωνικού πού άπέχει άπό τό πρωτάθλημα.Στά ύπόλοιπα μάτς σπουδαίες νίκες έντός έδρας πέτυχαν ό ¨Αστέρας Δερβενίου καί ή ¨Ελλαδα Βέλου έπί τών Πανσολυγειακού (3-0) καί Άγ.Θεοδώρων (2-0) άντίστοιχα βελτιώνοντας τήν βαθμολογική θέση τους.¨Αντιθέτως ήττες γνώρισαν έντός έδρας οί Κύψελος (1-2) άπό τήυν Θύελλα Πετρίου, ό ¨Ηρακλης Ξυλοκάστρου (0-2) άπό τό Σπαθοβούνι καί ή ¨Αναγέννηση Κιάτου (1-2) άπό τόν Πανκαμαριακό.Τέλος οί Άτρόμητος Χιλιομοδίου καί Πέλοπας Κιάτου έμειναν ίσόπαλοι (0-0)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1. ΠΑΟ Λουτρ.15(12-0), 2.Παννεμεατικός 15(11-0), 3.Ολυμπιακός Λουτρ.12(12-4), 4.Θύελλα Πετρίου 12(12-7),5.¨Αγ.Θεόδωροι 10(4-3), 6.Πέλοπας Κιάτου 8(9-6), 7.¨Αστήρ Δερβενίου 7(5-3), 8.¨Ελλάδα Βέλου 7(8-9), 9.¨Ηρακλής Ξυλοκάστρου 6 (9-7), 10.Πανκαμαριακός 6(9-11), 11.Κύψελος 6(7-8), 12 Άναγέννηση Κιάτου 6(7-8), 13.¨Ατρόμητος Χιλιομοδίου 4(4-9), 
14.Σπαθοβούνι 3(3-12), 15.Πανσολυγειακός 0(1-11), 16.Σαρωνικός -15(0-15).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:(6η) ¨Αστέρας Δερβεν.-Κύψελος, Θύελλα Πετρ.-¨Αναγέννηση Κ.
Πανσολυγειακός-Ελλάς Βέλου, Πανκαμαριακός-ΠΑΟ Λουτρ., ¨Αγ.Θεόδωροι-¨Ατρόμητος Χιλιομ.,
¨Ολυμπιακός Λουτρ.-¨Ηρακλής Ξυλοκ. Πέλοπας Κ.-Σαρωνικός, Σπαθοβούνι-Παννεμεατικός.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

Στηρίζει Μαγκαφίνη ή διοίκηση

Μετά τήν ήττα στό Κρανίδι άκούστηκαν διάφορα περί άλλαγής τεχνικής ήγεσίας στήν όμάδα τής
Κορίνθου.Θεωρώ ότι ή διοίκηση τού Μάριου Σταματάκη πολύ καλά έπραξε καί βγήκε νά στηρίξει
τόν προπονητή.Καμία 'ομάδα δέν γίνεται άπό τήν μία μέρα στήν άλλη. Αύτό είναι γνωστό,άλλά χρειάζεται φυσικά καί τό ποδοσφαιρικό ύλικό νά υπακούει σωστά στίς όποιες έντολές τού προπονητή.¨Η Κόρινθος χρειάζεται χρόνο γιά νά φτάσει στά έπιθημητά άποτελέσματα.Πιστεύω ότι τό ντέρμπι τής Κυριακής μέ τήν ¨Αχαϊκή είναι μιάς πρώτης τάξης εύκαιρίας νά δίξει τήν άξίαν της.Πρέπει ό φίλαθλος κόσμος τής όμαδος νά έμψυχώσει τούς παίκτες νά πάρουν άποτέλεσμα νίκης. ¨Η ΜΠΑΡΤΣΑ μπορεί νά τό πετύχει!! ΝΙΚΗ καί ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ!!!!!!!

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυάδες καί  Τριάδες γιά  Ταμείο

Πλούσιο είναι τό κουπόνι τού στοιχήματος αύτό  τό 3ημερο μέ σπουδαίους άγώνες σέ Ευρωπαίκό έπίπεδο,καί σίγουρα προσελκείει τό άμέριστο ένδιαφέρον τών Ελλήνων παικτών.Άναμφισβήτητα ύπάρχουν άρκετά μάτς όπου μπορούν νά ύπάρξουν έκπλήξεις πού βάση τού κανόνα τών πιθανοτήτων μπορούν νά άποφέρουν σημαντικά κέρδη στούς παίκτες  πού θά έχουν προβλέψει σωστά. ¨Εμείς κάναμε τίς δικές μας έπιλογές προκειμένου νά δώσουμε τίς προβλέψεις μας όπου θεωρούμε ότι θά έχουμε έπιτυχίες γιά νά πάμε τμείο.
ΔΥΑΔΕΣ.106 2(2.25) 138 2ΗΜ(1.80), / 108 2(2.35),170 1(1.95),/ 103 Χ/ΗΜ(1.95), 105 Χ/ΗΜ(2.15),
 2(2.10) 170 1(1.95),/ 171 ΟVER(1.75), 172 2(1.75), /143 X/ΗΜ(2.00), 104 Χ/ΗΜ(2.40)
ΤΡΙΑΔΕΣ. 107 Χ/ΗΜ(1.95),143 Χ/ΗΜ(2.00), 144  Χ/ΗΜ(2.40),  < ΣΥΣΤ> 2-3.
102 1Χ(2.15-3.40) 106 2(2.25),167 2(2.10)<ΣΥΣΤ.> 2-3,          104 Χ/ΗΜ(2.40), 106 2/ΗΜ(2.80), 108 Χ/ΗΜ(1.95) <ΣΥΣΤ.> 2-3, 103 Χ/ΗΜ(1.95),105 Χ/ΗΜ(2.15),137 Χ/ΗΜ(2.20)< ΣΥΣΤ.> 2-3,
161 1(1.80),167 2(2.10),172 2(1.75)<ΣΥΣΤ> 2-3,
4-6ΓΚΟΛ. 138 (2.60), 101(2.60) 173(2.30)<ΣΥΣΤ.> 2-3.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Ηττα στό φινάλε

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

"Ηττα  στό  φινάλε

Δυστηχώς ή Κόρινθος έφυγε ήττημένη άπό τό Κρανίδι στό κόντρα μάτς τής 4ης άγωνιστικής μέ τήν Ερμιονίδα ΑΕ (0-1),μέ ένα γκόλ πού δέχθηκε στό φινάλε τής άαναμέτρησης(87΄) άπό τόν Κανελόπουλο. Αύτή ή δεύτερη ήττα στό πρωτάθλημα στίς τέσσερις πρώτες άγωνιστηκές μέ κάνει νά θυμηθώ τόν άρχαίο μύθο τού Σίσυφο όπου σύμφωνα μέ τόν μύθο οί"κριτές τών νεκρών" τού είχαν βάλει ώς βασανηστήριο νά κουβαλάει ένα βράχο στήν κορυφή ένός πανύψηλου βουνού.Φτάνοντας  στήν κορυφή ό βράχος γλυστρούσε κι΄έπεφτε στήν άλλη πλευρά.Συνεπακόλουθο ήταν ό Σισυφος νά άναγκάζεται νά έπαναλαμβάνει άπό τήνάρχή τήν δοκημασία.Ετσι καί ή Κόρινθος θά πρέπει οί παίκτες της νά δουλέψουν πάρα πολύ γιά νά πάρει τέλος αύτό τό μαρτύριο,άλλοιως,όντως αύτή ή τιμωρία θά συνεχίζεται καί ή πίκρα τών άγνών φίλων της θά μεγαλώνει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παναργειακός-Αχαίκη 0-0, ΕρμιονίδαΑΕ-Κόρινθος 1-0, Ατρόμητος Αχαίας-Παναυπλιακός 1-1,Εθνικός Σαγέικων-Παναρκαδικός 0-3, ΠΦΟ Πανόπουλου-Μεσολόγγι ΑΕ 4-4, Παμβρουπρασιακός-Μεσσηνιακός 0-0, Αρης Αίτωλικού-Δόξα Μανωλάδας 0-0, Καλαμάτα-ΑΕ Καραίσκάκης 4-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 4 άγώνες)
1.Παναργειακός 10, 2.Αχαίκή 10, 3.Ερμιονίδα ΑΕ 9, 4.ΚαραίσκάκηςΑΕ 9, 5.Παναρκαδικός 8,            6. Μεσσηνιακός 7, 7.Παμβουπρασιακός 7, 8.ΜεσσολόγγιΑΕ 6, 9.Κόρινθος 6,   10.Ατρόμητος Αχαίας 5, 11.Δόξα Μανωλάδας 5, 12.Καλαμάτα 3, 13.Παναυπλιακός 1, 14.ΠΦΟ Πανόπουλου 1      . 15.Αρης Αίτωλικού 1, 16.Εθνικός Σαγέικων 0.

Προέλαση τριών όμάδων

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                                                        Προέλαση  τριών  όμάδων                                                                                                                                                                                                                                                                                           Συνεχίστηκε τό πρωτάθλημα στά πλαίσια τής 4ης άγωνιστικής όπου μετά τά προχθεσινά άποτελέσματα στήν κορυφή βρίσκονται τρείς όμάδες,πού κατάφεραν νά πετύχουν τό 4Χ4 στήν φετεινή κούρσα τού πρωταθλήματος. Αυτές είναι οί Ολυμπιακός Λουτρακίου, ΠΑΟ Λουτράκι,καί Παννεμεατικός,πού νίκησαν τούς άντιπάλους των μέ μηδέν παθητικό!!! Παράλληλα τό ντέρμπι στό Κιάτο άνάμεσα σέ Πέλοπλάδα καί Ελλάδα βέλου έληξε ίσόπαλο 3-3! Ας δούμε άναλυτικά τά άποτελέσματα αύτής τής άγωνιστικής.                                                                                                       Πανσολυγειακός-Κύψελος 1-2, Πανκαμαριακός-Θύλλα Πετρ.2-4,                                     Αγ.Θεόδωροι-Αστέρας Δερβενίου 0-0,Ολυμπιακός Λουτρ.-Αναγέννηση Κιάτου 2-0
Πέλοπας Κ.-Ελλάς Βέλου 3-3, Σπαθοβούνι-ΠΑΟ Λουτρ. 0-3,
Παννεμεατικός-Ατρόμητος Χιλιομ.2-0,Σαρωνικός-Ηρακλής Ξυλ.0-3 ά.ά
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 4 άγώνες)
1.Ολυμπιακός Λ. 12(12-1), 2.ΠΑΟ Λουτρ. 12(9-0), 3.Παννεμεατικός 12(8-0),
4.Αγ.Θεόδωροι 10(4-1), 5.Θύελλα Πετρ. 9(10-6), 6.Πέλοπας Κ. 7(9-6)
7.ΗρακλήςΞυλοκ. 6(9-5), 8.Αναγέννηση Κ.6(6-6), 9.Κύψελος 6(6-6)
10.Αστηρ Δερβ. 4(2-3), 11.Ελλάς Βέλου 4(6-9), 12.Πανκαμαριακός 3(7-10),
13.Ατρόμητος Χιλιομ.3(4-9),14.Πανσολυγειακός 0(1-8),15.Σπαθοβούνι 0(1-12),
16.Σαρωνικός -12(0-12).

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Mε την "Μπαρτσα" στο Κρανιδι

Η Κορινθος την Κυριακη (20/10) δινει αγωνα πρωταθλητος στα πλαισια της 4ης αγωνηστικης κοντρα στην Ενωση Ερμιονιδας. Η Λέσχη Φίλων ΘΥΡΑ 3 διοργανώνει 'εκδρομή γιά τό συγκεκριμένο παιχνίδι καί ως εκ τούτου όσοι επιθυμούν νά συμμετέχουν προκειμένου νά συμπαρασταθούν στήν  ομάδα μπορούν νά απευθυνθούν στούς τπευθύνους στά τηλ.6978272362-6945635810 γιά συμμετοχή. Η τιμη ειναι μόνον 5 ευρώ!!!! Φίλαθλοι ολοι κοντά στήν όμάδα!                                                                                                                                                                                                             Τραυματίας ό Μπούκης        
Απο τό μάτς τής Κυριακής άπών θά είναι ό μεσοεπιθετικός Μάρκος Μπούκης πού είναι τραυματίας κάτι πού πονοκεφαλίαζει τόν τεχνικό Δημήτρη Μαγκαφίνη. Ολοι οί υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θά είναι στή διαθεσή του. Αναμφίβολα ό τεχνικός τής Κορίνθου έχει κάνει τά σχέδια του γιά τό συγκεκριμένο παιχνίδι καί δηλώνει α'ισιόδοξος γιά τήν τελική έκβαση του.
                                                                                                                                                                     Η Λουμπαρδέα "σφυρίζει" στό Κρανίδι                                                                                                                                                                                                                                                                       Γυναίκα θά είναι ή άρχόντησα τού άγώνα Ενωσης Κρανιδίου μέ τήν Κόρινθο ύστερα άπό τόν όρισμό διαιτητών άπο τήν επιτροπή Διαιτησίας τής ΕΠΟ. τό όνομα αύτής Λουμπαρδέα μέ βοηθούς τήνέπίσης γυναίκα Κουτσουμπου καί τόν Παπανδριόπουλο(συνδ.Πειραιώς)                                                                                                                                                                                                                        
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ντέρμπι στό Κιάτο                                                                                                                                   Στά πλαίσια τής 4ης άγωνιστικής τής πρώτης στήν τάξη κατηγορίας Κορινθίας τά βλέμματα όλων στρέφονται στό γήπεδο Κιάτου όπου θά άναμετριθούν ό Πέλοπας Κιάτου μέ τήν...γειτόνησα Ελλάδα Βέλου.Αναμφίβολα αύτό τό μάτς χαρακτηρίζεται άπο μόνο του ντέρμπι μέ τίς δύο ίστορικές όμάδες νά θέλουν τούς βαθμούς τής νίκης. Στά ύπόλοιπα μάτς τής άγωνιστικής ό πρωτοπόρος Ολυμπιακός Λουτρακίου ύποδέχεται τήν Αναγέννηση Κιάτου στό Θωδειο Λουτρακίου,έπίσης ό ίσόβαθμος Παννεμεατικός θά ύποδεχθεί στήν Νεμέα τόν Ατρόμητο Χιλιομοδίου. Στό ξυλόκαστρο ό Πανκαμαριακός θά παίξει μέ τήν Θύελλα Πετρίου,οί Άγ.Θεόδωροι θά παίξουν έντός μέ τόν Άστέρα Δερβενιου,στό Σπαθοβούνι ή όμωνυμη όμάδα θά ύποδεχθεί τόν ΠΑΟ Λουτράκι καί στό Σοφικό ό Πανσολυγειακός θά παίξει μέ τόν Κύψελο Κορίνθου. Τέλος τό μάτς Σαρωνικού Γαλατακίου μέ τόν Ηρακλή Ξυλοκάστρου κατακυρώνεται ύπέρ τών φιλοξενουμένων άφού ή γηπεδούχος όμάδα δέν συμμετέχει στό πρωτάθλημα.                                                                                                                                                            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 Κατηγορίας                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.Ολυμπιακος Λ 9, 2.Παννεμεατικός 9, 3.ΠΑΟΛ 9, 4.Αγ.Θεόδωροι 9,       5 Πέλοπας Κιάτου 6, 6.Αναγέννηση Κιάτου, 7.Ηρακλής Ξυλ 6, 8. Θύελλα Πετρίου 6, 9.Πανκαμαριακός 3,10.Κύψελος Κορ.3, 11.Αστέρας Δερβ. 3, 12. Ατρόμητος Χιλιομ. 3, 13.Ελλας Βέλου 3, 14. Πανσολυγειακός 0, 15. Σπαθοβούνι 0, 16. Σαρωνικός Γαλατακίου -6.                                                                                                                                                                                 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Σκληρή προετοιμασία

Όπως δήλωσε ο προπονητής της Κορίνθου Δημήτρης Μακαφήνης μετά το τέλος του φιλικού με τον Παναθηναϊκό, είπε χαρακτηριστικά: σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μια ποιοτικά ανώτερη ομάδα και αυτό το τεστ με άφησε ικανοιημένο.
Τώρα κάνουμε σκληρή προετοιμασία!

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Υποσχέσεις άφησε η Κόρινθος

Η Κόρινθος στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό παρά την ήτα 0 - 3 έδειξε σαν ομάδα πολύ καλά στοιχεία και σίγουρα η παρουσία της στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής ( 4ος όμιλος ) αφήνει πολλές υποσχέσεις για μια θέση στη πρώτη 4άδα.