Σελίδες

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΠΑΛΕΜΑΧΟΙ ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Μία φωτό γιά νά θυμούνται οί παλιοί καί νά μαθένουν οί νέοι,,,,https://www.facebook.com/ErwtikesBalantesOtanOErwtasSouXtypaGlukaTinPorta/photos/a.147333935464124.1073741828.147332385464279/3103381

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Γ' ΕΘΝΙΚΗ - ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 2014-2015

Με δύο εμβόλιμες αγωνιστικές την Τετάρτη 17/12 και Τετάρτη 28/1/2015 θα καλυφθούν τα κενά στο πρόγραμμα της Γ’ Εθνικής με τις αναβολές.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα της κατηγορίας ως το τέλος του πρώτου γύρου, με το υπόλοιπο πρόγραμμα να ισχύει κανονικά.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΟΖΕΥΓΟΛΑΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑ'Ι'ΚΟΥ

ΕΛΑΜΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!

Σέ ένα άκρως φιλικό περιβάλλον, οί παλαίμαχοι τού ΑΟ Ζευγολατιού καί τού Παναθηνα'ι'κού έδωσαν φιλικό άγώνα μεταξύ τους,όπου οί παρευρεθέντες φίλαθλοι τής έυρύτερης περιοχής εύχαριστήθηκαν άπό τό θέαμα πού παρουσίασαν οί παλαιοί άσσοι τών δύο συλλόγων μέσα στόν άγωνιστικό χώρο.Έκείνο πού έκανε ίδιαίτερη έντύπωση 'ηταν τό γεγονός ότι αύτοί οί "γερόλυκοι" τής μπάλας έδειξαν σέ πολλά σημεία τής άναμέτρησης πώς πρέπει νά παίζεται τό ώραιότερο άθλημα τού κόσμου!Χαιρόσουν νά βλέπεις φάσεις καί γκόλ, άποκρούσεις καί εύκαιρίες, ή μία νά διαδέχεται τήν άλλη.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Θά γίνουν "4" σούπερ μεταγραφές,,,,,

Σύμφωνα μέ τά ρεπορτάζ καί τίς έξελήξεις στόν Παναργειακό, ό πρόεδρος τής όμάδας τού Άργους Νίκος Ρονιώτης, στήν μετά "Μπρέσκα έποχή",προανήγγειλε τέσσερις μεταγραφικές  "βόμβες" μεγάλων όνομάτων πού θά κάνουν τήν διαφορά,στήν μεταγραφική περίοδο τού Ίανουαρίου, άλλά καί στό στρατόπεδο τών "πρασίνων" τού Άργους.Στό έν τώ μεταξύ, μετά τήν άποχώρηση τού Σλοβάκου έπιθετικού Μάριο Μπρέσκα, άλλος ένας ποδοσφαιριστής άποχώρησε άπο τήν όμάδα.Πρόκειται γιά τόν Αίνεία Καλογέρη πού δέν μπόρεσε νά πάρει τίς εύκαιρίες του στήν όμάδα τών "Λύκων" καί πλέον θά άναζητήσει κάπου άλλού τήν τύχη του.

Ξαφνικό "άντίο" άπό τόν Μπρέσκα στό Άργος

Ώς κεραυνός πού κτύπησε τό συγκρότημα τού Παναργειακού ήταν ή ξαφνική άποχώρηση τού σπουδαίου έπιθετικού Μάριο Μπρέσκα άπό τούς "Λύκους" τήν περασμένη έβδομάδα. Άραγε ποιοί λόγοι προέκυψαν ώστε ό έν λόγω ποδοσφαιριστής νά άποχωρήσει έτσι έντελώς ξαφνικά? Ποιός φέρει τήν εύθύνη γιά τό συγκεκριμένο θέμα? Όταν μάλιστα ό ποδοσφαιριστής ήταν τό "βαρύ" όπλο στήν έπιθετική γραμμή τής όμάδας τού Άργους? Άκόμη καί σέ πειθαρχικό παράπτωμα νά είχε πέσει, θά έπρεπε οί διοικούντες τής όμάδος νά είχαν διαχειριστεί καλύτερα αύτη τήν περίπτωση κι όχι έτσι μέ έλαφριά καρδία νά τόν άφηναν νά φύγει άπό τήν όμάδα. Δέν ξέρω τούς λόγους άλλά ύποθέσεις κάνω καί θέλω νά πιστεύω ότι δέν τό χειρίστηκαν σωστά! Αύτό θά φανεί στό έγγύς μέλλον, άλλά ή άποχώρηση τού Μπρέσκα είναι όπως καί νά τό κάνουμε μείζον θέμα!!

ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ,,,,,,,,

@ ΧΩΡΙΣ έπαγγελματικό ποδόσφαιρο πέρασε αύτό τό Σ/Κ φίλοι μου, μετά τόν άποτρόπαιο καί ξαφνικό καί άποτρόπαιο τραυματισμό τού άντιπροέδρου τής ΚΕΔ κ. Γιώργου Ζωγράφου, καί τήν άπόφαση τής Έλληνικής Ποδοσφαιρικής Όμοσπονδίας νά μήν όρίσει διαιτητές γιά νά διευθήνουν τά προβλεπόμενα παιχνίδια τών πρωταθλημάτων τής ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ,τής FOOTBOL LEAGUE,τής Γ' Έθνικής,Μία πράξη πού ήλθε μετά τό "κάζο" τής Έθνικής μας, μέ τά Νησιά Φερόε,όπου καί φάνηκε τό "ξεγύμνωμα" τού Έλληνικού Ποδοσφαίρου. Καί ΄σαν νά μήν έφτανε αύτό, ήλθε ό τραυματισμός τού κ. Ζωγράφου σάν,,"κερασάκι" γιά νά δέσει τό γλυκό.

@ ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΙ άραγε όλα αύτά τά τελευταία χρόνια πού θεωρούσαμε ότι ζεί καί βασιλεύει τό Έλληνικό Ποδόσφαιρο στή χώρα μας, πώς αύτά τά δύο γεγονότα τό "γκρέμισαν" σάν,,,χάρτινο πύργο, μέ τίς καταγγελίες καί άνακοινώσεις τής άντιπαλότητας μεγαλοπροέδρων όμάδων, όπου δείχνουν τό θέμα νά πέρνει μεγάλες διαστάσεις, καί τήν δικαιοσύνη νά έχει πλέον άναλάβει νά βρεί καί νά τιμωρήσει έκείνους πού έφεραν τό ποδόσφαιρό σ' αύτή τήν κάτάντια.Ήδιπλοκή στό μεγαλείο της,οί λεκτικές άντιπαραθέσεις, οί ύβρεις τών έν δυνάμη "ίσχυρών" οίκονομικων παραγόντων,άντικατέστησαν τίς θέσεις παικτών,προπονητών καί συστημάτων.

@ ΤΟ έπαγγελματικό ποδόσφαιρο έπαψε νά είναι διασκέδαση, έκτόνωση, ή θαυμασμός στόν ίδιο τόν κόσμο.Ή άποκαθήλωσή του ήταν σταδιακή,πού μμέ σύμμαχο τήν πολιτικο οίκονομική έξουσία,καί έκτελεστικά όργανα μία κάστα δήθεν έμπειρογνωμόνων τού είδους, άλλά καί πολλών εύπόλιπτων δημοσιογράφων, έπέφεραν στήν λέξη "έπένδυση"τήν κάθε έννοια προστασίας καί συναισθήματος,μετατρέποντας τούς άγνούς φιλάθλους σέ όχλους καί χούλιγκανς,σέ στρατούς έξόντωσης άλλήλων, όπου ή βία καί ή έξάρτησή της ήταν ραγδαία, φθάνοντας στό σημείο τού,,ΣΗΜΕΡΑ,κι όταν πρίν λίγο καιρό πάλι είχαν δικοπεί τά πρωταθλήματα μέ τόν βίαιο θάνατο ένός άπλού φιλάθλου στήν Κρήτη.

@ ΠΟΛΛΑ τά περιστατικά βίας, έξόντωσης, τραυματισμοί, διαιτητών,,φιλάθλων, προπονητών, μέ τελευταίο συμβάν τόν τραυματισμό τού κ.Ζωγράφου.Ή ποδοσφαιρική άρχή ή ΕΠΟ ,έβλεπε όλα αύτά τά τελευταία χρόνια καί τήν κατάσταση νά ξεφεύγει καί προσπαθούσε μέ ήμίμετρα άλλά καί άνοχή τής πολιτικής ήγεσίας νά κοφεύει σφυρίζοντας άδιάφορα μέ τήν δικαιολογία τού,,,αύτοδιοίκητου!

@ ΕΤΣΙ φθάσαμε στό,,σήμερα, στήν άναβολή τών έπαγγελματικών πρωταθλημάτων,μέ τίς άντιμαχόμενες παραγοντικές παρατάξεις νά άλληλομηνοίονται καί νά οδηγούνται στήν διαιοσύνη ή όποία έχει άναλάβει νά  "καθαρήσει" τήν,,βρωμιά καί τήν δισοδεία τού μαύρου χρήματος τού στηχηματισμού καί τών "ύπόπτων" παιχνιδιών.Σέ ένα χώρο όπου τό ποδόφαιρο λόγω μεγάλης έλληψης ύποδομών(καί σωστού μοντέλου όπως τό Μπάσκετ πρίν άπό 35 χρόνια; περίπου) καί τεχνογνωσίας,δείχνει νά καλπάζει στό άπόλυτο Μηδέν!

@ ΕΙΝΑΙ άραγες ό κατήφορος πολύς άκόμα? Έσείς μέ τήν θλίψη καί τόν μόχθο σας, δέν τίς κρατάτε τίς κολώνες.Τά φώτα θά σβήνουνε καί όλα γύρω θά βουλιάζουνε,,,Έχει δρόμο άκόμα ό σημερινός κατήφορος, γιά νά φτάσει στό άπόλυτο ΜΗΔΕΝ.Είναι ό κατήφορος πολύς άκόμα,,,,,

Nikos Pallis panikos.news@gmail.com

7:08 μ.μ. (Πριν από 19 λεπτά)
προς theodosis

Γιατί παραιτήθηκε ό Ρέμμας,,,,,

Έντελώς ξαφνικά τήν περασμένη Δευτέρα (17/11) ό προπονητής τών Άγ. Θεοδώρων Δημήτρης Ρέμμας καί ή διοίκηση τού συλλόγου "χώρισαν" τούς δρόμους τους.Όπως πληροφορηθήκαμε ό γνωστός προπονητής έπικαλέσθει προσωπικούς λόγους μετά άπό μία συνεργασία 2,5 χρόνων παρουσίας στόν πάγκο τής όμάδος. Πολλά τά έρωτιματικά αύτής τής ξαφνικής παραίτησης-άποχώρησης, όταν μάλιστα ή όμάδα τών Άγίων Θεοδώρων βρίσκεται σέ άρκετά καλή βαθμολογική θέση, καί άπέδιδε άρκετά καλό ποδόσφαιρο.Ό τέως τεχνικός άποχαιρέτησε τήν περασμένη Δευτέρα τούς παίκτες τής όμάδος άφήνοντας πίσω του ένα πολύ καλό έργο.Μέ δηλώσεις του τόνισε τά έξείς "Εύχαριστώ τήν διοίκηση τών Άγ. Θεοδώρων, τόν πρόεδρο Λουκά Σπύρο καί τόν άντιπρόεδρο Σταυρουλάκη Παναγιώτη γιά τήν άριστη συνεργασία μας πού είχαμε τά τελευταία χρόνια, καί πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν καθιέρωση τής όμάδος στήν Α1 κατηγορία.Θάθελα έπίσης νά εύχαριστήσω τούς ποδοσφαιριστές καί τούς άρχηγούς γιά τήν έμπιστοσύνη καί τήν σωφροσύνη πού έδειξαν στό πλάνο τής όμάδος.Εύχομαι άπό καδιάς άκόμα καλύτερη συνέχεια στήν όμάδα γιατί πληρεί όλες τίς προ'υ'ποθέσεις γιά νά πετύχει"

Ό Στέλιοσ Βογιατζής στούς Άγ. Θεοδώρους


Άμεση ήταν ή άντίδραση τών διοικούντων τών Άγ.Θεοδώρων, μετά τήν ξαφνική άποχώρηση τού προπονητή Δημ. Ρέμμα. Ήδιοίκηση μέ άστραπιαίες ένέργειες κινήθηκε καί συμφώνησε γιά συνεργασία μέ τόν Στέλιο Βογιτζή, πού στό παρελθόν ήταν στήν Προοδευτική προπονητής καί παίκτης, ένώ τήν περασμένη σαιζόν ήταν στόν Μανδρα'ι'κό. Νά σημειωθεί ότι ό κ. Βογιατζής θά άναλάβει τά καθήκοντα του σήμερα Δευτέρα (24/11)  στήν σημερινή προπόνηση όπου καί θά παρουσιασθεί στούς ποδοσφαιριστές τού συλλόγου.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

A O. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 2014-2015

ΜΠΑΣΚΕΤ: Πρωτοπόρος ό ΑΟ Ξυλ/στρου

Νέα έποχή διαγράφεται στά άθλητικά δρόμενα τού ίστορικού συλλόγου τού ΑΟ Ξυλοκάστρου στήν 32χρονη ίστορία του, όπου στόν προεδρικό θώκο ήγείται ένας γνωστός καί καταξιωμένος άθλητικοπαράγοντας τού Ξυλοκάστρου, ό γνωστός ίατρός κ. Στάθης Γκουρβέλος, πού συμβάλει τά μέγιστα γιά τήν άνάπτυξη τών όμάδων καί ύποδομών πού άπαρτίζουν αύτόν τόν σύλλογο,καί τούτο άποτελλεί κοινή διαπίστωση σέ όλη σχεδόν τήν κοινωνία τής πόλης καί τού εύρύτερου Δήμου Ξυλοκάστρου-Εύρωστίνης.

            Ιστορικό τού Συλλόγου

Ό σύλλογος τού  ΑΟΞυλοκάστρου είναι ένα άθλητικό σωματείο μέ ζωή 32 χρόνων καί πλέον στήν άθλητική καί κοινωνική ζωή τής πόλης τού Ξυλοκάστρου. Ίδρύθηκε τό 1982, άπό τόν τέως δήμαρχο κ.Δημήτρη Σκούρα, μέ σκοπό νά οίκομηθούν στήν περιοχή συνθήκες καί προ'υ'ποθέσεις άγωνιστικής άθλησης τών Νέων σέ έπιλεγμένους τομείς όπως είναι τά άθλήματα τού Μπάσκετ, Βόλε'ι'.                  Στόχος τού συλλόγου άπό ίδρύσεως του ήταν σά έμφυσήσει στούς νέους-ες,τά ίδανικά τού άθλητισμού,τής συμμετοχής, τής κοινωνικής ένταξης τού  "Εύ άγωνίζεσθαι".Τό σωματείο καλλιεργεί καί άναπτήσει τμήματα Μπάσκετ άνδρών-έφήβων, Βόλε'ι' γυναικών, όπως καί τμήματα ύποδομών.

       Μπάσκετ Άνδρών

Ή φετεινή όμάδα Άνδρών τού ΑΟ Ξυλοκάστρου, διαγράφει μία σπουδαία πορεία στό ξεκίνημα τού πρωταθλήματος όπου σέ τέσσερα παιχνίδια έχει πετύχει ίσάρυθμες νίκες καί βρίσκεται έπικεφαλής τού όμίλου του στήν Α2 κατηγορία Άργολιδοκορινθίας στόν όποίον συμμετέχουν έπτά σωματεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η άγωνιστική: Α,Ο,Ξυλοκάστρου-Διαγόρας Βέλου  79-66
2η άγωνιστική: Κοκκώνι ΑΟ- ΑΟ Ξυλοκάστρου        61-69
3η άγωνιστική: ΑΟ Ξυλοκάστρου-Άρχιμήδης Άσίνης 70-44
4η άγωνιστική: Μπουμπουλίνα Σπετσών- ΑΟ Ξυλ/τρου 32-57

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ             ΑΓ.      Ν      Η       Πόντοι         Β

1. ΑΟ Ξυλοκάστρου          4         4        0        275-203       8
2. ΑΣ Χιλιομόδι                4          3        1        254-232       7
3. Διαγόρας Βέλου            4          2        2        245-236       6
4.Μπουμ/λίνα Σπετσων    4           2        2       201-219        6
5.Άρχιμήδης Άσίνης         4          1        3        195-242        5
6.Κοκκώνι ΑΟ                  4          1        2        196-201        4
7.Μ.Άλέξ/νδρος Βραχατι  3          0        3        139-172        3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  (22/11)
ΑΟ Ξυλοκάστρου- Μ.Άλέξ/νδρος Βραχατίου
Διαγόρας Βέλου-ΑΣ Χιλιομόδι
Κοκκώνι ΑΟ- Μπουμ/λινα Σπετσών
 Ρεπό: Άρχιμήδης Άσίνης