Σελίδες

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Ο ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ

Πένθος γιά Μαγκαφίνη

Έκτάκτως γιά τήν Καβάλα άνεχώρησε προχθές τό βράδυ ό προπονητής τής Κορίνθου Δημήτρης Μαγκαφίνης  ύστερα άπό τόν ξαφνικό θάνατο τής πεθεράς του.Τήν προπόνηση τής Πέμπτης έκανε ό γυμναστής Γιάννης Νούλας. Σέ ότι έχει νά κάνει μέ τό μάτς τής Κυριακής στήν Άρτα μέ τήν Α.Ε.Καραίσκάκης, άπόντες θά είναι ό Λούβρης(τραυματίας) καί ό Άρχοντάκης(τιμωρημένος,πού έφαγε τρείς άγωνιστικές).Στήν θέση άναπληρωματικού(2ου τερματοφύλακα) θά είναι ό νεαρός Παναγιωτόπουλος.Στό συγκεκριμένο μάτς τό παρών θά δώσει ό Πάρις Σπυρόπουλος πού ξεπέρασε τό πρόβλημα τραυματισμού πού άντιμετώπιζε,καθώς καί ό Μανιάτης.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΟΥΤΡ.

Τιμωρία 8 άγωνιστικών!!!

Έξωντοτικές  ήταν οί τιμωρίες γιά τούς Κολιάκο Παντελή καί Βαραβέρη Α πού έπέβαλε ή Πειθαρχική Έπιτροπή τής ΕΠΣ Κορινθίας μετά τά όσα διαδραμματίστηκαν στό ντέρμπι ΠΑΟΛ-Όλυμπιακού Λ. τήν περασμένη άγωνιστική.Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής Π.Ε. τιμωρήθηκαν μέ 8 άγωνιστικές οί δύο 
ποδοσφαιριστές ύστερα άπό τά όσα έγραψε στό Φ.Α. ό διαιτητης Γ.Δασκαλόπουλος!!!            Άντίθετα μέ μία άγωνιστική τιμωρίθηκε ό Κορδαλής Ν. ό όποίος άπεβλήθει μέ 2η κίτρινη.                                                                                                                                                                                          Παράλληλα καί μέ όσα
άκούγονται άπό τήν Ένωση Κορινθίας έξετάζεται καί τό ένδεχόμενο τιμωρίας τής έδρας(Θώδειο Στάδιο)γιά τούς έρυθρόλευκους μέ γνώμονα πάντα τό Φ.Α. πού άναφέρει τήν είσοδο φιλάθλων έντός

άγωνιστικού χώρου άλλά καί τόν προπηλακισμό τού παρατηρητή Δημόπουλου Δημ.!! Στό στρατόπεδο τού Όλυμπιακού έπικρατεί όργή καί πίκρα γιά τίς άποφάσεις αύτές καί όπως άκούγεται είναι διατεθημένοι νά κάνουν προσφυγή άν τιμωρηθεί ή έδρα! Άναμφίβολα οί έρυθρόλευκοι γιά τά όσα συνέβησαν θεωρούν άμεσα ύπεύθυνο τόν έν λόγω διαιτητή ό όποιος ήταν όπως λένε προκλητικός άπεναντί τους,καί θεωρούν άδικες(σύμφονα μέ τά όσα έγραψε στό φύλλο άγώνα) γιά τίς τιμωρίες τών δύο ποδοσφαιριστών, ίδιαίτερα τού Κολιάκου.

Παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣΚ
Στό ντέρπι τού Θωδείου παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣ Κορινθίας Μιχ.Τσιχριτζής πού είχε προσωπική άποψη έπι τών συμβάντων καί σίγουρα αύτό έπιβάρηνε τό έρυθρόλευκο σωματείο.
Είναι γεγονός ότι τό Φ.Α. έχει μεγάλη ίσχύ καί συντελεί στίς όποιες τιμωρίες έπιβάλονται,καί είναι πολύ δύσκολο νά άνατραπoύν!!!!!

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ

Νίκησε την ¨Αχαίκή,έχασε τόν Άρχοντάκη!

Μία άπερίσκεπτη ένέργεια τού έμπειρου τερματοφύλακα τής Κορίνθου Άνδρέα Άρχοντάκη(33΄)νά γρονθοκοπήσει άντίπαλό του έπειδή δέν τίρησε τό fair-play μετρίασε τό μέγεθος τής πολύ σπουδαίας νίκης (2-0) έπί τής Άχαίκής.Αύτό έχει ώς έπακόλουθο νά τιμωρηθεί, καί νά λείψει γιά κάποιες άγωνιστηκές άπό τίς ύποχρεώσεις τής όμάδας του.Στόν άγωνιστικό τομέα ή Κόρινθος παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο, καί άπό τήν άρχή τού άγώνα έδειξε τίς προθέσεις της γιά τήν κατάκτηση τής νίκης πού θά τήν έφερνε ψηλότερα στήν βαθμολογία.¨Ετσι μόλις στό 4΄έχασε τήν πρώτη της εύκαιρία νά άνοίξει τό σκόρ  μέ σούτ τού Γκεοργκίεφ, άλλά στή συνέχεια τό κατάφερε στό 23΄μέ τόν Καρβούνη(1-0)!Στό 33΄είχαμε τήνάποβολή τού Άρχοντάκη(πήρε τήν θέση του ό νεαρός Κόνδης). Ή άριθμητική ύπεροχή τών φιλοξενουμένων άπέφερε ένα δοκάρι(44΄) Στήν έπανάληψη ή Κόρινθος μπήκε στόν άγώνα άποφασισμένη νά κρατήσει τό ύπέρ της άποτέλεσμα καί τό πέτυχε όταν στό (68΄) ό Κερμενίδης πέτυχε  τό (2-0) μέσα σέ άποθέωση τών 500 περίπου όπαδών της!! Μάλιστα στό( 83΄) είχε δοκάρι μέ τόν Καφαντάρη πού είχε μπεί στόν άγώνα (43΄) στή θέση τού Λούβρη(λ.τ.).τού νεαρού παίκτη.¨Η Κόρινθος άγωνίστηκε μέ τούς: ¨Αρχοντάκη,Κουλό,Φίλη,Τσορμπατζίδη,Ντερτιλή,Σπυρόπουλο,Λούβρη(43 Καφαντάρης) Τσίτσι,Γκεοργκίεφ(87΄Μπούκης),Κερμενίδης,Καρβούνης,(33΄Κόνδης)

Πονάει στόν Άσο

Δυστηχώς ή ένέργεια τού Άρχοντάκη βάζει μεγάλο πονοκέφαλο στόν προπονητή Δημ.Μαγκαφίνη άφού θά πρέπει νά έχει τρίτο τερματοφύλακα γιά τά έπομενα παιχνίδια άπό τά όποία θά λήψει ό έμπειρος πορτιέρο.Τήν προσεχή Κυριακή παίζει έκτος μέ τήν Α.Ε.Καραίσκάκης ή όποία είναι ένα βαθμό πιό ψηλά στήν βαθμολογία,καί τήν άγωνιστική πού πέρασε έξήλθε ίσόπαλη(0-0) μέ τήν΄Ερμιονίδα.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Α.Ε.Καραισκάκης-Κόρινθος, Άχαίκή-Δόξα Μανωλάδας, Έρμλονίδα-Μεσσηνιακός, Παναργειακός-Μεσολόγγι, Καλαμάτα- Παναρκαδικός, Άρης Αιτωλικού-  Παναυπλιακός, ΠΑΟ Βάρδας-¨΄Ατρόμητος Άχαίας, Π.Φ.Πανόπουλο-Εθνικός Σαγέικων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παναργειακος 13(7-8),2.Παναρκαδικός 11(8-3),3. Έρμιονίδα 10(7-2) ,4..Άχαίκή 10(5-3), 5.Α.Ε.Καραίσκάκης  10(4-5),6..Κόρινθος 9(6-3),7.Μεσολόγγι 9(8-6),8.Μεσσηνιακός8(8-3),
9.ΠΑΟ Βάρδας 7(2-2),10.Άτρόμητος Άχαίας 6(5-5),11.Δόξα Μανωλ.5(3-5)
12.Καλαμάτα 4(7-7),13.Παναυπλιακός 4(5-7),14.Άρης Αιτωλικού 1(0-5),15.Π.Φ.Πανόπυλο 1(4-11),
16.Έθνικός Σαγέίκων 1(0-12).

ΘΕΜΑ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Νά καταργηθουν οί παρελάσεις άναφέρει ό Ερωβουλευτης Ν.Χουντής(ΣΥΡΙΖΑ)

Στήν πρωίνή έκπομπή τού ΜΕGA άκουσα τίς δηλωσεις τού Εύρωβουλευτή τούΣΥΡΙΖΑ κ.Νίκου Χουντή περ " κατάργησης"τών παρςλάσεων μαθητων καί στρατιωτικών όπου έξέφραζε τίς θέσεις τού κόμματος του.Διερωτόμαι άλήθεια αύτός ό κύριος όπως καί οί συνάδελφοι του, τά χρόνια τής μαθητίας των σέ σχολεία ή στόν στρατό(άν πήγαν φυσικά) τί διδάχθηκαν?Γιατί τότε ΔΕΝ έξέφρασαν τίς ίδέες τους περί...κα;τάργησης?Σύμφωνα μέ τήν ίστορία όλα αύτά τά χρόνια μετά τό τέλος τού πολέμου όταν ή χώρα μας μπόρεσε νά στθεί ξανά στά πόδια της, τιμούσε τούς δοξασμένους ήρωές (έπωνυμους καίάνώνυμους),έκείνους πού μάς έλευθέρωσαν γιά νά ζούμε  καί νά νοιώθουμε σήμερα ύπερίφανοι ώς χώρα καί λαός. Άλλά καί παράδειγμα γιά όσα μύρια ύπέφεραν ώς λαός τότε έστερνιζόμενοι τούς άλλοτε ήρωες τού 1821.
Κι΄έρχεται σήμερα ό νύν εύρωβουλευτής(έλληνας παρακαλώ) τού ΣΥΡΙΖΑ νά μάς πεί ότι τόσον ό ίδιος όσο καί τό κόμμα του θά καταργίσουν τίς παρελάσεις όταν θά γίνουν έξουσία(κυβέρνηση)!!!
Κρίμα γιά τόν κ.Ευρωβουλευτή καί τήν θέση πού κατέχει.Όταν μία ένδοξη χώρα όπως ή Έλλάδα ξέρει νά τιμά τούς ήρωές της, κι΄έκείνος μέ τούς συναδέλφους του "παπαγαλίζουν" περί κατάργησης Έθνικών παρελάσεων.Διερωτόμαι μήπως φταίει τό γεγονός ότι δέν ήταν πυθενά καλεσμένος αύτήν τήν σημερινή ίστορική ήμέρα ? Μέ αύτές τίς τελετές έκφράζεται ό ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ή ΙΣΤΟΡΙΑ τού Ελληνικου ¨Εθνους,Κι΄έρχεται αύτός ό "κύριος" νά μάς δηλώσει άνοικτά ότι...πρέπει νά καταργηθούν έπειδή ή χώρα βρίσκεται σέ οίκονονικό "τυφώνα" γιά τόν όποιον δέν ευθύνεται ό λαός άλλά οί πολιτικοί του πού τόν διακυβέρνησαν όλα τά προηγούμενα χρόνια. Τότε αύτός ό "κύριος" πού βολόδερνε? Μέ ποιό κόμμα πολιτευόταν?Τότε γιατί δέν έθεται θέμα κατάργησης τών παρελάσεων? Μήπως κόπτεται μή τυχόν τού βάλουν "πρόστιμο" τ΄ άφεντικά του ?Έμείς οί άπλοί πολίτες αύτής τής ένδοξης χώρας θέλουμε νά τιμούμε τούς ΗΡΩΕΣ μας,έκείνους πού έδωσαν τήν ζωήν τους γιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί όχι ύποταγή,τού άπαντούμε μέ τό ίστορικό ΟΧΙ στήν κατάργηση,ΟΧΙ σέ τέτοιου είδους συμπεριφορές.!!! ¨Εδώ κ.Χουντή είναι ¨ΕΛΛΑΔΑ και όφείλετε νά σέβαισθε τήν ¨Ελληνική Ϊστορία καί τούς καί τούς ΗΡΩΕΣ πού τήν έγραψαν μέ τό αίμα τους!!!!!!!

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

"ΡΟΝΤΕΟ" ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες στόν άγώνα τής 5ης άγωνιστικής άνάμεσα στόν ΠΑΟ Λουτράκι καί τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου ύπήρξαν σκηνές άπείρου κάλους άνάμεσα σέ διαιτησία καί παράγοντες τής φιλοξενούμενης όμάδας πού είχε ώς άποτέλεσμα νά διακοπεί τό παιχνίδι σέ κάποιο διάστημα τού άγώνα όταν οί γηπεδούχοι προηγούντο(2-0) καί ό διαιτητής Γ. Δασκαλόπουλος νά άποσύρεται γιά λίγο στά άποδυτήρια.Κατόπιν ξανάρχισε τό παιχνίδι μέ τήν γηπεδούχο όμάδα νά πετυχαίνει ένα τρίτο τέρμα(3-0) κλειδόνοντας έτσι τήν σπουδαία νίκη της.¨Αυτό είχε ώς άποτέλεσμα νά τήν πέσουν στόν διαιτητή έξωθεσμικοί παράγοντες όπου έπεσαν άρκετές ψιλές(μπουνίδια)έκατερωθεν!!!Άναμφίβολα αύτές οί συμπεριφορές ούδόλως έπιδοκιμάζουν τό άθλημα άλλά... τουναντίον τό τραυματίζουν!!! Κάποτε ένας παλιός παράγοντας από τήν Κορινθία μού είχε πεί ότι "λεβεντιά στό ποδόσφαιρο δέν είναι μόνο νά κερδίζεις,άλλά νά ξέρεις καί νά χάνεις"!!! προσωπικά δέν μέ ένδιαφέρει γιά τό ποιός έχει δίκιο,καί ποιός άδικο,άλλά μέ προβληματίζει ή έπίθεση  στόν διαιτητή καί τούς συνεργλατες του. Ένα παλιό γνωστό γνωμικό άναφέρει ότι:             "Ή Γυναίκα τού Καίσαρα δέν φτάνει νά είναι τίμια άλλά νά τό δείχνει μέ τίς πράξεις της",πού στή συγκεκριμένη περίπτωση άφορά αύτούς πού συνεπλάκισαν μεταξί τους!!!! Ή κάθε έπίθεση πρός τούς δαιτητές μήν λυσμονούμε ότι τιμωρείτε αύστηρά άπό τόν νόμο καί ή κάθε ποινή ΔΕΝ είναι έξαγοράσιμη!!!!! Πάντως άναμένονται έξελήξεις πάνω σ΄αύτό τό θέμα.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πάρτο άλλιώς Θανάση.

Αύτή ή δεύτερη ήττα έντός έδρας σέ συνολικά τρείς άγωνιστικές(έντος)δείχνει ότι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν άπόδοση τών παικτών.¨Οτι έγινε στό μάτς μέ τήν Έλλάδα Βέλου(0-3) στήν δεύτερη άγωνιστική τό ίδιο έγινε καί στήν πέμπτη άγωνιστική μέ τό Σπαθοβούνι(0-2) πού δέν είχε σταυρώσει βαθμό στίς προηγούμενες άγωνιστικές!! ¨Αναμφίβολα κάτι δέν πάει σωστά,καί αυτό φαίνεται στόν άγωνιστικό χώρο.Θεωρώ ότι κατά τήν προσωπική μου άποψη,οί παίκτες άδικούν τούσ έαυτούς τους έτσι όπως παίζουν, ή τούς λείπει φυσική κατάσταση.¨Αλλοιώς πώς νά έρμηνεύσεις αύτά τά άποτελέσματα? Άν συνυπολογίσουμε καί τό μάτς Κυπέλλου τότε εύκολα μπορούμε νά βγάλουμε αύτό τό συμπέρασμα.Έίσαι ένας προικισμένος καί έμπειρος προπονητής καί είναι κρίμα νά παρουσιάζονται αύτές οί έμφανήσεις. Τό Σάββατο παίζεις δύσκολο μάτς στό Λουτράκι μέ τόν Όλυμπιακό καί θά έχεις άπόντα τόν Βελέτζα πού άποβλήθηκε μέ τό Σπαθοβούνι.,ένώ άκολουθεί ένας γολγοθάς- θά τολμούσα νά πώ-γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. ¨Αρα χρειάζεται κάτι νά γίνει?Έσύ ξέρεις καλύτερα άπό τόν καθένα πού μπορεί νά είναι τό λάθος!!!

A1 KATHΓΟΡΙΑ

Δυάδα στήν κορυφή

Ο ΠΑΟ Λουτράκι μετά τήν άνετη νίκη του έπί τού μέχρι πρότινος συγκατοίκου του στήν κορυφή Όλυμπιακού Λουτρακίου (3-0) τέθηκε έπικεφαλής στήν βαθμολογία μαζί μέ τόν Παννεμεατικό ό όποίος πήρε άνευ άγώνα ένα ξεκούραστο τρίποντο έπί τού Σαρωνικού πού άπέχει άπό τό πρωτάθλημα.Στά ύπόλοιπα μάτς σπουδαίες νίκες έντός έδρας πέτυχαν ό ¨Αστέρας Δερβενίου καί ή ¨Ελλαδα Βέλου έπί τών Πανσολυγειακού (3-0) καί Άγ.Θεοδώρων (2-0) άντίστοιχα βελτιώνοντας τήν βαθμολογική θέση τους.¨Αντιθέτως ήττες γνώρισαν έντός έδρας οί Κύψελος (1-2) άπό τήυν Θύελλα Πετρίου, ό ¨Ηρακλης Ξυλοκάστρου (0-2) άπό τό Σπαθοβούνι καί ή ¨Αναγέννηση Κιάτου (1-2) άπό τόν Πανκαμαριακό.Τέλος οί Άτρόμητος Χιλιομοδίου καί Πέλοπας Κιάτου έμειναν ίσόπαλοι (0-0)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1. ΠΑΟ Λουτρ.15(12-0), 2.Παννεμεατικός 15(11-0), 3.Ολυμπιακός Λουτρ.12(12-4), 4.Θύελλα Πετρίου 12(12-7),5.¨Αγ.Θεόδωροι 10(4-3), 6.Πέλοπας Κιάτου 8(9-6), 7.¨Αστήρ Δερβενίου 7(5-3), 8.¨Ελλάδα Βέλου 7(8-9), 9.¨Ηρακλής Ξυλοκάστρου 6 (9-7), 10.Πανκαμαριακός 6(9-11), 11.Κύψελος 6(7-8), 12 Άναγέννηση Κιάτου 6(7-8), 13.¨Ατρόμητος Χιλιομοδίου 4(4-9), 
14.Σπαθοβούνι 3(3-12), 15.Πανσολυγειακός 0(1-11), 16.Σαρωνικός -15(0-15).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:(6η) ¨Αστέρας Δερβεν.-Κύψελος, Θύελλα Πετρ.-¨Αναγέννηση Κ.
Πανσολυγειακός-Ελλάς Βέλου, Πανκαμαριακός-ΠΑΟ Λουτρ., ¨Αγ.Θεόδωροι-¨Ατρόμητος Χιλιομ.,
¨Ολυμπιακός Λουτρ.-¨Ηρακλής Ξυλοκ. Πέλοπας Κ.-Σαρωνικός, Σπαθοβούνι-Παννεμεατικός.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

Στηρίζει Μαγκαφίνη ή διοίκηση

Μετά τήν ήττα στό Κρανίδι άκούστηκαν διάφορα περί άλλαγής τεχνικής ήγεσίας στήν όμάδα τής
Κορίνθου.Θεωρώ ότι ή διοίκηση τού Μάριου Σταματάκη πολύ καλά έπραξε καί βγήκε νά στηρίξει
τόν προπονητή.Καμία 'ομάδα δέν γίνεται άπό τήν μία μέρα στήν άλλη. Αύτό είναι γνωστό,άλλά χρειάζεται φυσικά καί τό ποδοσφαιρικό ύλικό νά υπακούει σωστά στίς όποιες έντολές τού προπονητή.¨Η Κόρινθος χρειάζεται χρόνο γιά νά φτάσει στά έπιθημητά άποτελέσματα.Πιστεύω ότι τό ντέρμπι τής Κυριακής μέ τήν ¨Αχαϊκή είναι μιάς πρώτης τάξης εύκαιρίας νά δίξει τήν άξίαν της.Πρέπει ό φίλαθλος κόσμος τής όμαδος νά έμψυχώσει τούς παίκτες νά πάρουν άποτέλεσμα νίκης. ¨Η ΜΠΑΡΤΣΑ μπορεί νά τό πετύχει!! ΝΙΚΗ καί ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ!!!!!!!

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυάδες καί  Τριάδες γιά  Ταμείο

Πλούσιο είναι τό κουπόνι τού στοιχήματος αύτό  τό 3ημερο μέ σπουδαίους άγώνες σέ Ευρωπαίκό έπίπεδο,καί σίγουρα προσελκείει τό άμέριστο ένδιαφέρον τών Ελλήνων παικτών.Άναμφισβήτητα ύπάρχουν άρκετά μάτς όπου μπορούν νά ύπάρξουν έκπλήξεις πού βάση τού κανόνα τών πιθανοτήτων μπορούν νά άποφέρουν σημαντικά κέρδη στούς παίκτες  πού θά έχουν προβλέψει σωστά. ¨Εμείς κάναμε τίς δικές μας έπιλογές προκειμένου νά δώσουμε τίς προβλέψεις μας όπου θεωρούμε ότι θά έχουμε έπιτυχίες γιά νά πάμε τμείο.
ΔΥΑΔΕΣ.106 2(2.25) 138 2ΗΜ(1.80), / 108 2(2.35),170 1(1.95),/ 103 Χ/ΗΜ(1.95), 105 Χ/ΗΜ(2.15),
 2(2.10) 170 1(1.95),/ 171 ΟVER(1.75), 172 2(1.75), /143 X/ΗΜ(2.00), 104 Χ/ΗΜ(2.40)
ΤΡΙΑΔΕΣ. 107 Χ/ΗΜ(1.95),143 Χ/ΗΜ(2.00), 144  Χ/ΗΜ(2.40),  < ΣΥΣΤ> 2-3.
102 1Χ(2.15-3.40) 106 2(2.25),167 2(2.10)<ΣΥΣΤ.> 2-3,          104 Χ/ΗΜ(2.40), 106 2/ΗΜ(2.80), 108 Χ/ΗΜ(1.95) <ΣΥΣΤ.> 2-3, 103 Χ/ΗΜ(1.95),105 Χ/ΗΜ(2.15),137 Χ/ΗΜ(2.20)< ΣΥΣΤ.> 2-3,
161 1(1.80),167 2(2.10),172 2(1.75)<ΣΥΣΤ> 2-3,
4-6ΓΚΟΛ. 138 (2.60), 101(2.60) 173(2.30)<ΣΥΣΤ.> 2-3.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Ηττα στό φινάλε

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

"Ηττα  στό  φινάλε

Δυστηχώς ή Κόρινθος έφυγε ήττημένη άπό τό Κρανίδι στό κόντρα μάτς τής 4ης άγωνιστικής μέ τήν Ερμιονίδα ΑΕ (0-1),μέ ένα γκόλ πού δέχθηκε στό φινάλε τής άαναμέτρησης(87΄) άπό τόν Κανελόπουλο. Αύτή ή δεύτερη ήττα στό πρωτάθλημα στίς τέσσερις πρώτες άγωνιστηκές μέ κάνει νά θυμηθώ τόν άρχαίο μύθο τού Σίσυφο όπου σύμφωνα μέ τόν μύθο οί"κριτές τών νεκρών" τού είχαν βάλει ώς βασανηστήριο νά κουβαλάει ένα βράχο στήν κορυφή ένός πανύψηλου βουνού.Φτάνοντας  στήν κορυφή ό βράχος γλυστρούσε κι΄έπεφτε στήν άλλη πλευρά.Συνεπακόλουθο ήταν ό Σισυφος νά άναγκάζεται νά έπαναλαμβάνει άπό τήνάρχή τήν δοκημασία.Ετσι καί ή Κόρινθος θά πρέπει οί παίκτες της νά δουλέψουν πάρα πολύ γιά νά πάρει τέλος αύτό τό μαρτύριο,άλλοιως,όντως αύτή ή τιμωρία θά συνεχίζεται καί ή πίκρα τών άγνών φίλων της θά μεγαλώνει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παναργειακός-Αχαίκη 0-0, ΕρμιονίδαΑΕ-Κόρινθος 1-0, Ατρόμητος Αχαίας-Παναυπλιακός 1-1,Εθνικός Σαγέικων-Παναρκαδικός 0-3, ΠΦΟ Πανόπουλου-Μεσολόγγι ΑΕ 4-4, Παμβρουπρασιακός-Μεσσηνιακός 0-0, Αρης Αίτωλικού-Δόξα Μανωλάδας 0-0, Καλαμάτα-ΑΕ Καραίσκάκης 4-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 4 άγώνες)
1.Παναργειακός 10, 2.Αχαίκή 10, 3.Ερμιονίδα ΑΕ 9, 4.ΚαραίσκάκηςΑΕ 9, 5.Παναρκαδικός 8,            6. Μεσσηνιακός 7, 7.Παμβουπρασιακός 7, 8.ΜεσσολόγγιΑΕ 6, 9.Κόρινθος 6,   10.Ατρόμητος Αχαίας 5, 11.Δόξα Μανωλάδας 5, 12.Καλαμάτα 3, 13.Παναυπλιακός 1, 14.ΠΦΟ Πανόπουλου 1      . 15.Αρης Αίτωλικού 1, 16.Εθνικός Σαγέικων 0.

Προέλαση τριών όμάδων

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                                                        Προέλαση  τριών  όμάδων                                                                                                                                                                                                                                                                                           Συνεχίστηκε τό πρωτάθλημα στά πλαίσια τής 4ης άγωνιστικής όπου μετά τά προχθεσινά άποτελέσματα στήν κορυφή βρίσκονται τρείς όμάδες,πού κατάφεραν νά πετύχουν τό 4Χ4 στήν φετεινή κούρσα τού πρωταθλήματος. Αυτές είναι οί Ολυμπιακός Λουτρακίου, ΠΑΟ Λουτράκι,καί Παννεμεατικός,πού νίκησαν τούς άντιπάλους των μέ μηδέν παθητικό!!! Παράλληλα τό ντέρμπι στό Κιάτο άνάμεσα σέ Πέλοπλάδα καί Ελλάδα βέλου έληξε ίσόπαλο 3-3! Ας δούμε άναλυτικά τά άποτελέσματα αύτής τής άγωνιστικής.                                                                                                       Πανσολυγειακός-Κύψελος 1-2, Πανκαμαριακός-Θύλλα Πετρ.2-4,                                     Αγ.Θεόδωροι-Αστέρας Δερβενίου 0-0,Ολυμπιακός Λουτρ.-Αναγέννηση Κιάτου 2-0
Πέλοπας Κ.-Ελλάς Βέλου 3-3, Σπαθοβούνι-ΠΑΟ Λουτρ. 0-3,
Παννεμεατικός-Ατρόμητος Χιλιομ.2-0,Σαρωνικός-Ηρακλής Ξυλ.0-3 ά.ά
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 4 άγώνες)
1.Ολυμπιακός Λ. 12(12-1), 2.ΠΑΟ Λουτρ. 12(9-0), 3.Παννεμεατικός 12(8-0),
4.Αγ.Θεόδωροι 10(4-1), 5.Θύελλα Πετρ. 9(10-6), 6.Πέλοπας Κ. 7(9-6)
7.ΗρακλήςΞυλοκ. 6(9-5), 8.Αναγέννηση Κ.6(6-6), 9.Κύψελος 6(6-6)
10.Αστηρ Δερβ. 4(2-3), 11.Ελλάς Βέλου 4(6-9), 12.Πανκαμαριακός 3(7-10),
13.Ατρόμητος Χιλιομ.3(4-9),14.Πανσολυγειακός 0(1-8),15.Σπαθοβούνι 0(1-12),
16.Σαρωνικός -12(0-12).

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Mε την "Μπαρτσα" στο Κρανιδι

Η Κορινθος την Κυριακη (20/10) δινει αγωνα πρωταθλητος στα πλαισια της 4ης αγωνηστικης κοντρα στην Ενωση Ερμιονιδας. Η Λέσχη Φίλων ΘΥΡΑ 3 διοργανώνει 'εκδρομή γιά τό συγκεκριμένο παιχνίδι καί ως εκ τούτου όσοι επιθυμούν νά συμμετέχουν προκειμένου νά συμπαρασταθούν στήν  ομάδα μπορούν νά απευθυνθούν στούς τπευθύνους στά τηλ.6978272362-6945635810 γιά συμμετοχή. Η τιμη ειναι μόνον 5 ευρώ!!!! Φίλαθλοι ολοι κοντά στήν όμάδα!                                                                                                                                                                                                             Τραυματίας ό Μπούκης        
Απο τό μάτς τής Κυριακής άπών θά είναι ό μεσοεπιθετικός Μάρκος Μπούκης πού είναι τραυματίας κάτι πού πονοκεφαλίαζει τόν τεχνικό Δημήτρη Μαγκαφίνη. Ολοι οί υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θά είναι στή διαθεσή του. Αναμφίβολα ό τεχνικός τής Κορίνθου έχει κάνει τά σχέδια του γιά τό συγκεκριμένο παιχνίδι καί δηλώνει α'ισιόδοξος γιά τήν τελική έκβαση του.
                                                                                                                                                                     Η Λουμπαρδέα "σφυρίζει" στό Κρανίδι                                                                                                                                                                                                                                                                       Γυναίκα θά είναι ή άρχόντησα τού άγώνα Ενωσης Κρανιδίου μέ τήν Κόρινθο ύστερα άπό τόν όρισμό διαιτητών άπο τήν επιτροπή Διαιτησίας τής ΕΠΟ. τό όνομα αύτής Λουμπαρδέα μέ βοηθούς τήνέπίσης γυναίκα Κουτσουμπου καί τόν Παπανδριόπουλο(συνδ.Πειραιώς)                                                                                                                                                                                                                        
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ντέρμπι στό Κιάτο                                                                                                                                   Στά πλαίσια τής 4ης άγωνιστικής τής πρώτης στήν τάξη κατηγορίας Κορινθίας τά βλέμματα όλων στρέφονται στό γήπεδο Κιάτου όπου θά άναμετριθούν ό Πέλοπας Κιάτου μέ τήν...γειτόνησα Ελλάδα Βέλου.Αναμφίβολα αύτό τό μάτς χαρακτηρίζεται άπο μόνο του ντέρμπι μέ τίς δύο ίστορικές όμάδες νά θέλουν τούς βαθμούς τής νίκης. Στά ύπόλοιπα μάτς τής άγωνιστικής ό πρωτοπόρος Ολυμπιακός Λουτρακίου ύποδέχεται τήν Αναγέννηση Κιάτου στό Θωδειο Λουτρακίου,έπίσης ό ίσόβαθμος Παννεμεατικός θά ύποδεχθεί στήν Νεμέα τόν Ατρόμητο Χιλιομοδίου. Στό ξυλόκαστρο ό Πανκαμαριακός θά παίξει μέ τήν Θύελλα Πετρίου,οί Άγ.Θεόδωροι θά παίξουν έντός μέ τόν Άστέρα Δερβενιου,στό Σπαθοβούνι ή όμωνυμη όμάδα θά ύποδεχθεί τόν ΠΑΟ Λουτράκι καί στό Σοφικό ό Πανσολυγειακός θά παίξει μέ τόν Κύψελο Κορίνθου. Τέλος τό μάτς Σαρωνικού Γαλατακίου μέ τόν Ηρακλή Ξυλοκάστρου κατακυρώνεται ύπέρ τών φιλοξενουμένων άφού ή γηπεδούχος όμάδα δέν συμμετέχει στό πρωτάθλημα.                                                                                                                                                            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 Κατηγορίας                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.Ολυμπιακος Λ 9, 2.Παννεμεατικός 9, 3.ΠΑΟΛ 9, 4.Αγ.Θεόδωροι 9,       5 Πέλοπας Κιάτου 6, 6.Αναγέννηση Κιάτου, 7.Ηρακλής Ξυλ 6, 8. Θύελλα Πετρίου 6, 9.Πανκαμαριακός 3,10.Κύψελος Κορ.3, 11.Αστέρας Δερβ. 3, 12. Ατρόμητος Χιλιομ. 3, 13.Ελλας Βέλου 3, 14. Πανσολυγειακός 0, 15. Σπαθοβούνι 0, 16. Σαρωνικός Γαλατακίου -6.                                                                                                                                                                                 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Σκληρή προετοιμασία

Όπως δήλωσε ο προπονητής της Κορίνθου Δημήτρης Μακαφήνης μετά το τέλος του φιλικού με τον Παναθηναϊκό, είπε χαρακτηριστικά: σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μια ποιοτικά ανώτερη ομάδα και αυτό το τεστ με άφησε ικανοιημένο.
Τώρα κάνουμε σκληρή προετοιμασία!

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Υποσχέσεις άφησε η Κόρινθος

Η Κόρινθος στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό παρά την ήτα 0 - 3 έδειξε σαν ομάδα πολύ καλά στοιχεία και σίγουρα η παρουσία της στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής ( 4ος όμιλος ) αφήνει πολλές υποσχέσεις για μια θέση στη πρώτη 4άδα.