Σελίδες

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΟ ΖΕΥΟΛΑΤΙΟ

ΣΟΚ άποτελεί ή ξαφνική άποχώρηση τού έμπειρου προπονητή Γιάννη Δουβίκα άπό τό πόστο τής τεχνικής ήγεσίας τού ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ,κάτι πού συνέβει προχθές μετά τήν όλοκλήρωση τής προπόνησης τής όμάδος.....
Τά αίτια πού όδήγησαν τόν άξιόλογο προπονητή στήν άποχώρηση ήταν όπως άνέφερε,  σέ οίκογενειακούς λόγους, άλλά ύπήρχε καί πρόταση άπό τόν Παναργειακό στήν άνάληψη τής τεχνικής ήγεσίας.Ό Γιάννης Δουβίκας κάθησε περί τούς έννέα μήνες στόν πάγκο τής όμάδας τής Βόχας, τήν όποία άνέδειξε Πρωταθλήτρια καί Κυπελλούχο Κορινθίας γιά τήν περίοδο 2014-2015. Σίγουρα ή άποχώρηση του έγινε μέ φιλικό τρόπο, καί ήδη οί ίθύνοντες τού ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΎ προσπαθούν νά φέρουν άνάλογο όνομα ώς προπονητή στήν όμάδα. Η στήλη εύχεται στόν φίλο Γιάννη Δουβίκα κάθε έπιτυχία στήν νέα του όμάδα.!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου