Σελίδες

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ : ΤΟΤΕ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΕΙΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ...

Τό άπόγευμα τής Τρίτης (8/12) δέχθηκα τηλέφωνο άπό τόν άγαπητό φίλο καί πρώην πρόεδρο τού ΠΑΣ Κόρινθος Σωτήρη Μαυρονάσιο, προκειμένου νά μού έκφράσει τίς εύχές του γιά τήν όνομαστική έορτή μου. Μετά τίς εύχές μέ ρώτησε <Πώς είναι ή κατάσταση στήν όμάδα τής Κορίνθου, καί τήν πορείαν της στό πρωτάθλημα..?> Τού άπάντησα ότι...
ή όμάδα βρίσκεται χαμηλά στήν βαθμολογία, έχοντας μόλις 2 νίκες, 5 ίσοπαλίες, καί 4 ήττες, μέχρι ώρας στό πρωτάθλημα, κάτι πού δέν συνάδει μέ τήν ίστορία τής όμάδας. Έδειξε νά γνωρίζει τήν κατάσταση, καί άπόρησε μέ τούς έκπροσώπους τού Άθλητικού Τύπου, πού...κοφεύουν μέ τήν πορεία τής όμάδας. Τού έξήγησα σέ ότι άφορά έμένα προσωπικά, ότι πλέον παρακολουθώ τήν όμάδα άπό άπόσταση, άφού δέν έργάζομαι σέ κανάλι, άλλά γράφω σέ μιά έβδομαδιαία έφημερίδα, άλλά πολύ περισσότερα στό μπλόγκ μου. Έπίσης τού άνέφερα ότι ή νέα διοίκηση καταβάλει προσπάθειες νά βάλει μία τάξη στήν όμάδα, έχουν δημιουργήσει Άκαδημίες, καί προσπαθούν νά τά βγάλουν πέρα. Ό πρώην πρόεδρος μού άπάντησε <Μπράβο, νά σύνεχήσουν τό "έργο" τους, καί εύχομαι νά καταφέρουν νά βγάλουν τήν όμάδα σέ Έθνικές κατηγορίες. Μάλιστα άνέφερε ότι...<Θά άσχοληθώ μέ τήν Κόρινθο,μόνον όταν είναι στήν Β' Έθνική! Τότε θά έλθω καί θά ξαναπάρω τήν όμάδα στά χέρια μου..>!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου