Σελίδες

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ !!!!!

Μέσα σέ μία πανηγυρική άτμόσφαιρα ό ΉΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ έκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα του στήν όμορφη αίθουσα τού SIKYON COAST HOTEL and RESORT στόν Πευκιά Ξυλοκάστρου! Ή ίστορία άντάμωσε τήν ίστορία, καί έσμιξαν ή παράδοση καί ό άθλητισμός....
 έκεί πού ό μεγάλος ποιητής Άγγελος Σικελιανός έζησε καί έμπνεύστικε τά ποιήματα του, καί ό σύλλογος τού Ήρακλή Ξυλοκάστρου πού ίδρύθηκε τό 1928! Στό πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα τής πόλης, έδωσαν τό παρών ή δημοτική άρχή μέ έπικεφαλής τόν δήμαρχο κ. Ήλία Άνδρικόπουλο, άντιδημάρχους,καθώς έπίσης γονείς καί φίλους τού συλλόγου, άλλά καί όλων τών άθλητών παιδικών, έφήβων, καί άνδρών, μαζί μέ τούς συνοδούς τους. Όπως είναι γνωστό, άπό τό περασμένο καλοκαίρι τού 2015, μία νέα διοίκηση άποτελούμενη άπό νέους άνθρώπους έπιστήμονες καί πρώην άθλητές, άνέλαβαν τήν τύχη τής ίστορικής όμάδας μέ γνώμονα νά τήν καταστήσουν καί πάλι πρωταγωνίστρια στά τοπικά πρωταθλήματα τού νομού μας. Πλαισιωμένη άπό άθλητές τής πόλης σέ ποσοστό 90%, ή όμάδα τού ΉΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ, μέ προπονητή, καί βοηθούς παλαιούς άθλητές Ξυλοκαστρίτες, δημιούργησαν ένα σωστό σύνολο άθλητών καί άκαδημιών σέ παίδες, έφήβους, πού μέσα στόν νομό Κορινθίας διαθέτουν τέτοια τμήματα έπτά μόνον σωματεία! Όπρόεδρος τού συλλόγου κ. Δημήτρης Δημητρόπουλος, παρουσίασε άναλυτικά τίς συλλογικές προσπάθειες τού Δ.Σ. καί τών συνεργατών του σέ πολλά έπίπεδα, στήν άσφάλιση τών άθλητών (25) τής άνδρικής όμάδας, καθώς έπίσης καί στήν κάρτα ύγείας τών νεαρών ποδοσφαιριστών τών ακαδημιών,άλλά καί τούς στόχους τής όμάδος, γιά άθλητισμό καί πρωταθλητισμό, μέ σοβαρά κίνητρα μέσα σέ πλαίσια τού εύ άγωνίζεσθαι. Στόν χαιρετισμόν του ό Δήμαρχος Ξυλοκάστρπυ- Εύρωστίνης κ. Ήλίας Άνδρικόπουλος έπισήμανε άφ' ένός μέν τήν έκπληξήν του γιά τήν άρτια όργάνωση τού συλλόγου, κι άφ' έτέρου τήν μέγάλη παρουσία νέων παιδιών πού πλαισιώνουν τίς άκαδημίες, ύποσχόμενος κάθε δυνατή βοήθεια τού Δήμου, ώστε ό σύλλογος νά δύναται νά διακριθεί στό έργο του. Άκολούθησε ή κοπή τής πίτας μέ πλούσια δώρα στήν λαχειοφόρο πού ύπήρξε, καθώς ύπήρχαν πολύ σπουδαία δώρα άξίας πολλών έυρώ άπό έπιχειρηματίες τού Δήμου γενικότερα. Κατόπιν άκολούθησε πλούσιος μπουφές μέ ύπέροχα αίδέσματα προσφοράς τού ίδιοκτήτη τού Ξενοδοχείου κ. Τυπάλδου.!! Είληκρινά αίσθάνθηκα ύπερίφανος γιά τήν όμορφη όργάνωση αύτής τής έορταστικής έκδήλωσης, εύχόμενος νά συνεχίσουν τό έργο πού άρχισαν οί νέοι παράγοντες τού συλλόγου. Καλή Χρονιά, γεμάτη ύγεία καί διακρίσεις!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου