Σελίδες

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΚΑΘΑΡΙΣΕ" Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0 - 4 !!

Ανατο πέρασμα έκανε ό ΠΑΣ Κόρινθος άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή Ξυλ/στρου στά πλλαίσια τής 9ης άγωνιστικής, κερδίζοντας μέ σκόρ 4 - 0, καί παραμένει συγκάτοικος στό ρετιρέ τής βαθμολογίας! Τό παιχνίδι αύτό ήταν πολύ σημαντικό γιά τήν όμάδα τής Κορίνθου, προκειμένου νά μείνει "ζωντανή" στήν διεκδίκηση τού φετεινού τίτλου.
Τό παιχνίδι είχε δύο όψεις, άφού ό γηπεδούχος Ήρακλής στό α' 45λεπτο ήταν ώραίος σέ όλα καί διεκδίκησε μέ πείσμα τό γκόλ άπέναντι στόν πρωτοπόρο....

Μάλιστα θά μπορούσε νά έχει προηγηθεί όταν στό 16' ό Ντερβίσι βρέθηκε σέ θέση βολής μέσα στήν περιοχή τού Τερεκανίδη, άλλά τό σούτ πού έκανε έφυγε έλάχιστα άουτ άπο τό άριστερό κάθετο δοκάρι τών φιλοξενουμένων. Όί φιλοξενούμενοι άπάντησαν μέ δύο εύκαιρίες στό 36' σούτ τού Ζήση λίγο λαουτ, κα΄λι στό 42' όταν ό Ράπτης μέ κτύπημα φάουλ άπό τήν γωνια τής περιοχής τών γηπεδούχων  έστειλε τήν μπάλα νά κτυπήσει στήν συμβολή τών δοκών τής έστίας τού Κορούμαλη καί νά άπεκρουσθεί στήν συνέχεια. Στήν έπανάληψη ό ΠΑΣ Κόρινθος ξεκίνησε δυνατά τόν άγώνα μέ στόχο νά κερδίσει τό τρίποντο! Στό 50' σέ μία σέντρα έντός περιοχής άπό τόν Τσιφλίδη, ό Ράπτης μέ κεφαλιά "κρέμασε" τόν τερματοφυλακα τών πρασίνων γράφοντας τό 0-1. Λίγο άργότερα (59')πάλι άπό σέντρα τού δραστήριου Τσιφλίδη ό Ζήσης σούταρε άπό κοντά άπέκρουσε ό Κουρούμαλης σωτήρια σέ κόρνερπού κτύπησε ό Ράπτης μέ τόν Άρκάδιο Βαζέχα νά κάνει μέ κεφαλιά το 0-2!! Ή ύπεροχή τής Κορίνθου ήταν έμφανής καί στό 70' έγινε τό ίδιο σκηνικό σέ κτύπημα κόρνερ τού Ράπτη νέα κεφλιά στό δεύτερο δοκάρι άπό τόν Βαζέχα 0-3!! Τρία λεπτά άργότερα ό Ζήσης μέ σούτ άπό τό ύψος τής περιοχής τών γηπεδούχων έκανε τό τελικό 0-4!! Νά σημειωθεί ότι δύο λεπτά άργότερα ό διαιτητής Καλαράς άπέβαλε πρός έκπληξη όλων τόν Μαστρογιανόπουλο μέ 2η κίτρινη- κόκκινη.
Άπό τόν νικητή κρατάμε τήν σπουδαία άπόδοση τών Ράπτη, Βαζέχα, Τσιφλίδη, Λαλάη, καί Ζήση χωρίς νά στερήσουν οί ύπόλοιποι.
Άπό τόν γηπεδούχο Ήρακλή Ξυλ/τρου κρατάμε τό καλό α' ήμίχρονο, ένώ στήν έπανάληψη τά γρήγορα δύο τέρματα τών φιλοξενουμένων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν συνέχεια...
Γιά τήν διαιτησία τού Καλαρά, θεωρώ ότι ήταν έπιηκώς μέτρια....'οσο γιά τήν άποβολή τής 2ης κίτρινης ήταν ύπέρμετρη...
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης 'Ηλ. Μαστρογιανόπουλος, Μανώλης, Κλουτσινιώτης, Κουλάκης, ΛΑθανασούλης, Καφαντάρης, Καλύβας, Άράπι, Πιλιαφάς, Ντερβίσι.             Έπαιξαν έπίσης στήν έπανάληψη οί Σιώζος, Ματθαιόπουλος,Παληός.
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τερεκανίδης, Καρβέλης, Μολυστα, Διαμαντόπουλος, Σγουρός, Σιδέρης, Τσιφλίδης, Λαλάη, Ζήσης, Ράπτης, Βαζέχα. 
Έπαιξαν στήν έπανάληψη καί οί Σταύρου, Μπάρτζης, Χριστόπουλος.


ΕΝΤΟΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥΣ

Στό τέλος τού άγώνα οί παίκτες τού ΠΑΣ Κόρινθος ένθουσιασμένοι άπό τήν κατάκτηση μιάς ύπερπολύτιμης νίκης σέ μία δύσκολη έδρα όπως τό Ξυλόκαστρο, πανηγύρισαν έντονα κτυπώντας τήν πόρτα τών άποδυτηρίων έπανηλημένως καί φωνάζοντας διάφορα συνθήματα. Σέ μία προσπάθεια τών γηπεδούχων νά σταματήσουν τά κτυπήματα στήν πόρτα πού δέν συνάδει μέ σεβασμό γιά τήν πολύ καλή φιλοξενία τήν όποίαν έτυχαν, καί σέ μία παρατήρηση μιάς γυναίκας μέλος τού Δ.Σ. τού Ήρακλή, ό προπονητής κ. Βασιλόπουλος ήταν προκλητικός, άπέναντί της τήν όποίαν μάλιστα καί προκαλούσε μέ τήν βοήθεια διαφόρων άτομων τής όμάδος. Εύτυχώς ό παρατηρητής άγώνα κ. Δημόπουλος έπενέβει καί ή κατάσταση άπεκατεστάθει, χωρίς φυσικά ν΄΄α έκλήψει τό μέγα παράπονο τών γηπεδούχων. Καί κάνω τό έρώτημα άν αύτό συνέβενε στό γήπεδο συνοικισμού τί θά έπακολουθούσε..???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου