Σελίδες

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΑΜΑ ΔΕΝ...ΣΕ ΘΕΛΕΙ Η ΤΥΧΗ..ΧΑΝΕΙΣ!

Τά πάντα σχεδόν στήν ζωή μας θέλουν καί..τύχη. Άν λοιπόν αύτός ό παράγων δέν σέ..θέλει, τότε μοιραίως χάνεις! Αύτός ό..νόμος ίσχύει καί στό ποδόσφαιρο, όπου μάλιστα παίζει σημαντικό ρόλο, καθ' ότι έχεις νά άντιμετωπήσεις διάφορες συνθήκες (καιρικά φαινόμενα, άντίδραση άντιπάλου, κ.α.)! Αύτό συνέβει καί στό γήπεδο Ξυλοκάστρου στόν άγώνα Ήρακλή - Θύελλας Πετρίου. Ό γηπεδούχος μέ ποσοστά κατοχής μπάλας 70 -30% ύπέρ του, μέ τρία δοκάρια,(!!), γνώρισε τήν 3η ήττα στό γήπεδο του, άπό τήν καλοστημένη άγωνιστικά άντίπαλο του ή όποία πέτυχε τό γκόλ μόλις στό 5' τού άγώνα, καί στήν συνεχεια, ίδιαίτερα στό β'μέρος προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο(μαζική κληστή άμυνα) νά άποσωβήσει τήν παραβίαση τής έστίας της, έχοντας φυσικά τήν...θεά τύχη μέ τό μέρος της!!
Ό άγώνας ξεκίνησε μέ βροχή, καί μέ τούς γηπεδούχους νά προσπαθούν νά βρούν τά...πατήματα τους, άλλά καί τούς φιλοξενούμενους νά παίζουν τήν γρήγορη άντεπίθεση στήν κόντρα μέ δύο-τρείς μπαλιές! Έτσι ήλθε καί τό γκόλ πού πέτυχε ό Βαλάντης Μπασιώτης μετά άπό ώραία βαθιά μπαλιά τού Άλούσι κάνοντας τό σκόρ   0-1!! Οί γηπεδούχοι προσπάθησαν νά άντιδράσουν, μέ αίχμες τούς Ντερβίσι, Καφαντάρη, Σιώζο, άλλά ύστερούσαν στήν τελική προσπάθεια - μετά τό α' 25'λεπτο- άπό τήν κληστή άμυνα τών φιλοξενουμένων, πού άμέσως έβγαιναν στήν κόντρα! Δύο φορές βρέθηκαν κοντά στό γκόλ μέ τόν Μιχάλη Καφαντάρη, άλλά τά σούτ πού έκανε ήταν...άδύναμα! Στήν έπανάληψη οί "πράσινοι" τού Νικου Κολιμάδη, ξεκίνησαν δυνατά μέ στόχο τήν άνατροπή τού σκόρ,άλλά όπως άνέφερα καί στόν πρόλογο μου, άν δέν σέ...θέλει καί ή τύχη, τότε...Οί παίκτες το'υ Ήρακλή άπό τό 46' έως καί τά λεπτά τών καθυστερήσεων ήταν διαρκώς στή έπίθεση καί σφυροκοπούσαν τήν έστία τού καλού καί "τυχερού" Μπέζα συνεχώς!! Στό διαστημα αύτό είχαν τρία δοκάρια Ντερβίσι (49'), Ματθαιόπουλου (58'), Καφαντάρη (75'), όπως έπίσης καί δυνατό σούτ Πιλιαφά (80') πού έβγαλε ό Μπέζας τήν μπάλα μέ ύπερένταση μέσα άπό τό άριστερό "παράθυρο" τής έστίας του! Έτσι λοιπόν έληξε ή μαχη στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου, πού βρήκε νικήτρια τήν άξιόλογη όμάδα τής Θύελλας Πετρίου.
Ή διαιτησία τού Γιάννη Νεοφυτιάδη καί τών συνεργατών του ήταν πολύ καλή!
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης Ηλ, Μαστρογιανόπουλος,Μανώλης, Κουρούμαλης Γ, Σκούρας, Άθανασούλης, Καφαντάρης Μ, Ματθαιόπουλος, Dervisi, Πιλιαφάς, Σιώζος. Έπιαξε έπίσης καί ό Παληός.
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ: Μπέζας, Πέζος, Τσιώκος, Φρούσιος, Μητράκος, Γκαρμίρης, Μανάβης, Μπασιώτης, Άλούσι, Λεκουσιώτης. 'Επαιξαν έπίσης οί Κορδαλής, Cjoni, Μπακασέτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου