Σελίδες

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΣΟΚ "ΔΙΑΖΥΓΙΟ" ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ....

Άρχές τής έβδομάδας πού διανύσαμε καί συγκεκριμένα τήν περασμένη Τετάρτη 10/ 1/2018 ή διοίκηση τού ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 1928 ύστερά άπό συνάντηση μέ τόν τεχνικό τής όμάδος Νίκο Κολιμάδη, άπεφάσισαν νά...χωρίσουν οί δρόμοι τους ύστερα άπό μία έπιτυχημένη 3ετη συνεργασία!! 'Η είδηση αύτή είναι ένα ΣΟΚ γιά τήν όμάδα καί γιά τούς φίλους της! Άραγε ποιοί ήταν οί λόγοι αύτού τού ξαφνικού "διαζυγίου" διοίκησης καί τεχνικής ήγεσίας...? Όταν μάλιστα συνεργάζονταν άπό κοινού  έπί 3 χρόνια, καί κατάφεραν νά βγούν πρωταθλητές άπό τήν Α2(πρώτη χρονιά), άνερχόμενοι στήν Α1, καί στή συνέχεια νά γίνουν καί Κυπελούχοι Κορινθίας 2016-2017..?
Στήν μέχρι τώρα πορεία τής όμάδας στίς ήδη 14 'αγωνιστικές ή όμάδα βρίσκεται στήν 5η θέση τού βαθμολογικού πίνακα μέ 21 βαθμούς έχοντας 5 νίκες 6 ίσοπαλίες, καί 3 ήττες. Σίγουρα ή όμάδα δέν κάνει πρωταθλητισμό άφού οί οίκονομικές της δυνατότητες δέν τό έπιτρέπουν. Μάλιστα, τό περασμένο καλοκαίρι στίς μεταξύ τους συζητήσεις διοίκηση μέ προπονητή άποφάσισαν γιά τήν νέα χρονιά 2017-2018, ή όμάδα νά πορευθεί όσο τό δυνατόν μέ νέα παιδιά άπό τίς άκαδημίες τού συλλόγου, καί μέ τούς παλαιούς! Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ένωμένοι μιά γροθιά, γιά τό νέο πρωτάθλημα έχοντας ώς στόχους μία θέση μέσα στήν α' 6αδα τού βαθμολογικού πίνακα, καί φυσικά μιά πορεία καλή στό Κύπελλο Κορινθίας. Στόν δεύτερο στόχο ή όμάδα τού ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ άπεκλείσθει άπό τόν ΑΟΖ στήν Δ' φάση χάνοντας (1-0). Άπεκλείσθει άπό μία όμάδα πού φέτος άγωνίζεται στά σαλόνια τής Γ' Έθνικής καί στίς τάξεις της έχει-καί είχε- έμπειρους ποδοσφαιριστές! Στόν πρώτο στόχο,(θεση βαθμολογίας) ή όμάδα είναι μέσα στόν στόχον της! Άραγε τί μπορεί νά.."έφταιξε" γιά νά έλθει τό "διαζύγιο"..? Έπειδή παρακολουθώ άπό κοντά τήν όμάδα, είδα ότι στήν προπόνηση τής περασμένης Δευτέρας (8/1) στό γήπεδο ύπήρξαν πολλές άπουσίες ποδοσφαιριστών, μέ άποτέλεσμα ό προπονητής νά έκφράσει τήν δυσαρέσκεια του πρός τούς διοικούντας τής όμάδος... Μήπως αύτή ή δυσαρέσκεια ήταν ή..άφορμή γιά νά χωρίσουν οί δρόμοι τους? Ήταν έσφαλμένη ή έκδήλωσή της άπό τόν προπονητή τής όμάδος? Μπορεί μία όμάδα, μία έπιχείρηση, ένα μαγαζί, νά λειτουργήσει σωστά όταν ύπάρχουν άπουσίες..? Καί διερωτόμαι, έπρεπε νά γίνει αύτό τό "διαζύγιο" μεσούσης τής άγωνιστικής περιόδου? Έπειδή τούς γνωρίζω ΟΛΟΥΣ διοικούντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, έκπλήσομαι ίδιαίτερα γι' αύτήν τήν άπόφασήν τους. Είληκρινά έκλπήσομαι...!!!!` Άντε καί νά δεχθώ ότι έλήφθει σωστή- πού γιά μένα είναι λάθος 100%- ή άλλαγή τεχνικής ήγεσίας. Ό νέος προπονητής πού θά έλθει - κι όπως πληροφορούμαι θά είναι έκτός Κορινθίας- θά άλλάξει τό άγωνιστικό πρόσωπο τής όμάδας..? Μόνο γιά νά μάθει τούς ποδοσφαιριστές καί τίς δυνατότητες (ψυχολογικές καί αγωνιστικές) τού κάθε ένός θέλει ένα άρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο, πού σημαίνει μία άπό τά..ίδια καί ίσως-λέω ίσως- μήπως είναι καί χειρότερα..Ή όμάδα ήθελε καί θέλει 2-3 προσθήκες στήν καλύτερη τών περιστάσεων γιά νά συναγωνισθεί τίς άλλες όμάδες γιά μία θέση στήν α' 4αδα τής βαθμολογίας! Κάνω λάθος..? Αύτά δέν τά είχε ζητήσει ό Νίκος Κολιμάδης..? Τί κάνανε οί διοικούντες..? Πήραμε τόν έπιθετικό Άραπι άλλά τό παληκάρι στάθηκε άτυχο στήν 3η συμετοχήν του μέ άποτέλεσμα νά τραυματισθεί καί ή όμάδα νά ξαναμείνει χωρίς σεντερ φόρ! Ό Κολιμάδης έφταιγε..? Σήμερα ό ΗΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ άντιμετωπίζει στήν έδραν του τόν Τενεάτη Άθικίων όπου στόν πάγκο όπως πληροφορούμαι θά καθησει ό μέχρι πρότινος βοηθός του. Γιά νά δούμε τί...θά δούμε...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου