Σελίδες

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΕΤΣΙ ΤΑ...ΒΛΕΠΩ

@ ΤΕΛΙΚΑ σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα τής 28ης άγωνιστικής, πρωταθλητής Κορινθίας άναδεικνύεται
ό ΑΟ Ζευγολατιό, άφού ή διαφορά άπό τήν Κόρινθο '06 είναι στούς + 7καί έστω -αν ήττηθεί ό πρωτοπόρος στά δύο έπόμενα μάτς πού άπομένουν γιά νά συμπληρωθούν οί 30 άγωνιστικές,πάλι στήν πρώτη θέση θά τερματήσει! Έτσι λοιπόν ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Κορινθίας 2014-2015 άναδεικνύεται ή όμάδα τής Βόχας!

@ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ πλέον οί φίλοι τής όμάδας τού ΑΟΖ πανηγυρίζουν μέ τό..δίκιο τους ύστερα άπό μία μεγάλη μάχη πού δόθηκε μέ τήν όμάδα τής Κόρινθος '06, όλο αύτό τό τελευταίο διάστημα τών άγωνιστικών.Διαφορετικά συναισθήματα άνάμεσα στά δύο "στρατόπεδα" όπου οί μέν πανηγυρίζουν, οί..δέ μένουν μέ πίκρες πολλές! Έτσι πάντα συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις, άλλά έτσι είναι καί τό..ποδόσφαιρο!! Χαρές καί Πίκρες γεμάτο, Άγχος, προβληματισμός, καί...παραιτήσεις!!

@ ΦΕΤΟΣ ό νεοφώτιστος τής κατηγορίας ΑΟΖ έσπασε τά...κοντέρ, κατακτώντας γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν του τό...ΝΤΑΜΠΛ!! Πρώτη συμμετοχή στήν Α1 κατηγορία, κατάκτηση πρωταθλήματος, Κυπέλλου Κορινθίας, καί φυσικά πλέον προετοιμάζεται γιά τά...Μπαράζ άνόδου στήν άνώτερη κατηγορία ( Γ' Έθνική)!! Τώρα άν- λέω άν- θά τά καταφέρει είναι ένα άλλο...κεφάλαιο!! Έλπίζω κι εύχομαι νά τά καταφέρει, άλλά αύτός ό δρόμος τών Μπαράζ, είναι πολύ...δύσκολος!!

@ ΠΟΛΛΑ θά έξαρτηθούν άπό τίς άλλες τρείς όμάδες πού θά συναγωνιστούν μέ τήν δική μας!  Δηλαδή τόν Άκράτητο (Δυτ. Άττικής),τήν Θύελλα Ραφήνας (Άνατ. Άττική), καί τόν Ίαλυσσό Ρόδου (Δωδεκάνησσα). Δύσκολοι άντίπαλοι, άλλά όλα μπορούν νά γίνουν στό ποδόσφαιρο! Θά έξαρτηθεί άπό πολλά ή άνοδος! Ίδιαίτερα γιά τίς όμάδες τής Άττικής, πού λόγω ίστορίας τους, είναι ένα-δύο σκαλιά παραπάνω άπό έμάς!!

@ ΜΕΓΑΛΟΣ χαμός γίνεται στήν ουρά, όπου έξι (6) όμάδες δίνουν μεγάλες μάχες γιά τήν παραμονήν τους στήν κατηγορία! Θαρώ πώς γιά τήν 4η προνομιούχο θέση άπό τό τέλος θά δώσουν τρείς όμάδες! Όυμπιακός Λουτρ, Άγ.Θεόδωροι, Άτρόμητος Χιλομ/διου.Άνδέν πάρουν οί "Άγ. Θεόδωροι" τέσσερις βαθμούς στά δύο έναπομείναντα μάτς, καί κερδίσει ό Άτρόμητος Χιλ/δίου καί τά δύο έναπομείναντα παιχνίδια, τότε θά βρεθούν στήν 14η θέση, καί θά περιμένουν τήν...άνοδο τού πρωταθλητή !! Πού δύσκολα τά μάτς τής 29ης άγωνιστικής!!

@ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ έχουμε παιχνίδια!! Είναι ή έμβόλιμη άγωνστική πρίν άπό τό ΑΓ. ΠΑΣΧΑ!! Νά δώ ποιοί θά κάνουν...Άνάσταση, καί ποιοί όχι ! Αύριο λοιπόν....κληρώνει τό θέμα παραμονής στήν κατηγορία!!! 

@ ΤΕΛΟΣ έμαθα ότι "έπεσε" παραίτηση άντ/δρου άπό Δ.Σ.στήν Κόρινθο '06. Ό κ. Διακουμόπουλος μετά τήν ήττα τής όμάδας του άπό τόν ΠΑΣ Κόρινθος, ύπέβαλε τήν παραίτησήν του μέ...αίχμές!! Άγαπητέ φίλε θαρρώ ότι τό..καράβι "μπάταρε" στό μάτς τών Άθικίων!! Έκεί, ήταν ή μεγάλη εύκαιρία γιά νά κτυπήσει άνοδο ή όμάδα!! 

@ ΑΥΤΑ τά λίγα είχα νά σάς γράψω σήμερα, νά σάς έυχηθώ άπό καρδιάς ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ καί ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ μέ Ύγεία, Άγάπη, Δύναμη, καί ότι άλλο έπιθυμείτε!
Θά τά ξαναπούμε μετά τό Πάσχα μέ μπόλικο ρεπορτάζ !!!!!!!!!!!!!!

                                  ΕΥΤΥΧΗΤΕ -  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου