Σελίδες

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!!

Τέσσερις όμάδες διεκδικούν τήν πρόκρισήν τους στόν τελικό τού Κυπέλλου Κορινθίας, όπου μετά τά άποτελέσματα τών δύο πρώτων ήμιτελικών άγώνων, άκολουθούν έπαναληπτικοί στίς άντίπαλες έδρες ( Στάδιο Κορίνθου, καί Άθίκια), άνάμεσα στίς όμάδες Κόρινθος '06- ΠΑΣ Κόρινθος, καί Τενεάτη Άθικίων - Ήρακλή Ξυλοκάστρου. Τά πάντα είναι άνοικτά γιά τό ποιές θά είναι ό δύο όμάδες πού θά παίξουν στόν τελικό, άφού οί δύο πρώτοι ήμιτελικοί έληξαν ίσοπαλοι 1-1, καί 0-0 άντίστοιχα!! Φυσικά ένα μικρό προβάδισμα έχει ή όμάδα τής Κόρινθος '06 μέ τό έκτός έδρας γκόλ τού α' άγώνα, άλλά στό...ποδόσφαιρο τά πάντα είναι έφικτά!! Νά σημειωθεί ότι...ό θεσμός τού Κυπέλλου Κορινθίας άρχισε τό 1972 κι έχουν μέχρι σήμερα  διεξαχθεί 43 τελικοί!!  Τίς περισσότερες κατακτήσεις έχει ό Όλυμπιακός Λουτρακίου (10), άκολουθεί ό Πέλοπας Κιάτου (9), ένώ πέντε (5) φορές έχουν κατακτήσει τό Κύπελλο ό ΠΑΣ Κόρινθος καί ό ΠΑΣ Κύψελος. Άπό δύο κατακτήσεις έχουν οί Παγκορινθιακός, Έλλάς Βέλου, καί ΠΑΟ Λουτράκι, ένώ μία φορά τό τρόπαιο έχουν κατακτήσει όκτώ όμάδες οί όποίες είναι Παννεμεατικός, Λουτράκι '93, Άστήρ Δερβενίου, Όλυμπιακός Άσσου, Ήρακλής Ξυλ/τρου, Δάφνη Έξαμιλίων, Ήρακλής Λεχαίου, Άτρόμητος Χιλ/δίου. Έχουμε λοιπόν δύο όμάδες πού στό παρελθόν έχουν άναδειχθεί Κυπελλούχες Κορινθίας (ΠΑΣ Κόρινθος, Ήρακλής Ξυλοκάστρου) καί δύο όμάδες πού θά προσπαθήσουν γιά τήν κατάκτηση τού τροπαίου γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν τους (Κόρινθος '06, Τενεάτης Άθικίων!! Καλή έπιτυχία καί στίς 4 όμάδες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου