Σελίδες

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΓΚΌΛ...ΖΩΓΡΑΦΙΑ!!!

Στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου στά πλαίσια τής 22ης άγωνιστικής άναμετρήθηκαν δύο άπό τίς ίστορικότερες όμάδες τού νομού μας, ό Ήρακλής Ξυλ/τρου μέ τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου, παρουσία πολλών φίλων τών δύο όμάδων καί ίδιαίτερα τών γηπεδούχων, πού λόγω τής όμορφης ήλιοφάνιας προσήλθαν νά άπολαύσουν τόν άγώνα. Οί "πράσινοι" μέ τό ξεκίνημα τού άγώνα έδειξαν τίς..διαθέσεις τους πού δέν ήταν άλλες άπό τήν κατάκτηση τής νίκης, δημιουργόντας συνεχείς έπιθέσεις πρός τήν άντίπαλη έστία τών φιλοξενουμένων, προκειμένου νά φτάσουν στό γκόλ.Έτσι λοιπόν περίπου στό 28' λεπτό τού αγώνα καί σέ έπίθεση τών γηπεδούχων σέ ώραία σέντρα άπό δεξιά, ό Πιλιαφάς πιάνει κεφαλιά, ή μπάλα βρίσκει τό όριζόντιο δοκάρι καί στήν έπαναφορά ό σούπερ Καφαντάρης Μιχάλης μέ άνάποδο ψαλίδι τήν στέλνει στά δίχτυα (1-0) τού άνήμπορου ν' αντιδράσει τερματοφύλακα Κόντη τού Όλυμπιακού!! Πραγματικά ήταν ένα...χάρμα ίδέσθαι γκόλ άπό 'κείνα πού βλέπουμε σέ εύρωπα'ι'κά γήπεδα!! Στήν έπανάληψη οί γηπεδούχοι γιά ένα 15λεπτο άφησαν χώρους στούς φιλοξενούμενους πού άναπτύσσονταν ίδιαίτερα άπό άριστερά μέ τόν Κώστα Καρμίρη νά προσπαθεί νά φτάσει σέ μία έπιτυχία, άλλά δυστηχώς ή άμυνα τών γηπεδούχων άντιδρούσε μέ σωστές τοποθετήσεις. Τό χρονόμετρο έγραφε περίπου τό 78' λεπτό όταν σέ έπίθεση τών γηπεδούχων άπό άριστερά ό Άλούσι μέ ώραία ένέργεια κατάφερε νά μπεί στήν περιοχή καί μέ δυνατό σούτ νά γράψει τό (2-0) πού έμελε νά είναι καί τό τελικό σκόρ! Όφειλω νά έπισημάνω τήν άψεγάδιαστη διαιτησία τού ρέφερι Ψυχογιού ό όποίος ήταν άριστος όπως καί οί βοηθοί του!!                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης 'Ηλ, Μαστρογιανόπουλος, Φειδάκης, Κουρούμαλης Γ, Ρουτσης(15'λ.τ. Κακογιάννης),Κουλάκης, Καφαντάρης Μιχ, Άλούσι, Άθανασούλης, Πιλιαφάς, Ματθαιόπουλος. Έπαιξε έπίσης καί ό Παπαδημητρίου                                                                  ΟΛΥΘΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ/ΚΙΟΥ: Κόντης Παππάς, Τόσκα, Σαλοδημήτρης, Βagaj, Παπαδημητρίου, Stulika,Βαραβλλερης Μαρούδας, Μπάρμπας, Καρμίρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου