Σελίδες

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΞΕΦΡΕΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ!

Οί πανηγυρισμοί τής όμάδος τού ΗΡΑΚΛΉ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ άρχισαν άπό τό Ζευγολατιό, καί κατέληξαν στό κέντρο τής πόλης τού Ξυλοκάστρου, όπου ό Σύλλογος Αίμοδοτών Ξυλοκάστρου γιόρταζε τά 30 χρόνια ίδρυσής του, καί παράλληλα τήν κατάκτηση τού κυπέλλου Κορινθίας 2017 άπό τήν ίστορική όμάδα!!! Τό γλέντι είχε άρχίσει άπό νωρίτερα καί άπαντες περίμεναν τούς πρωταγωνιστές τής όμάδας γιά νά γίνει τό...ξεφάντωμα όπως κι έγινε. Μία πολη ένωμένη μέ κολώνες ύπαρξης σέ άνθρωπιά καί άθλητισμό, γλέντισε, χόρεψε, καί τό κρασί έρεε άφθονο γιά τά έπινίκια! Μόλις λοιπόν έφθασε τό πούλμαν μέ τούς πρωταγωνιστές έγινε ό μεγάλος χαμός!! Μουσική στά ύψη, άγκαλιές φίλιά άσπασμοί καί φυσικά πολλά συγχαρητήρια στά παιδιά τών όποίων τά πρόσωπα έλαμπαν άπό χαρά καί ίκανοποίηση γιά όλα όσα διαδρματίζονταν!
Άπαντες ήσαν έκεί!! Νά συγχαρούν νά χορέψουν, νά πιούν καί νά γλεντήσουν μέ τόν δικόν τους τρόπο,  έκείνον πού τούς έκανε νά νοιώθουν μία μεγάλη χαρά ίκανοποίησης. Όλοι μιά οίκογένεια, πού έδινε τόν καλύτερο έαυτόν της σέ όποιον ήταν έκεί! Ζωντανή μουσική μέ όρχήστρα, τραγούδια, καί οί χοροί είχαν ήδη άρχίσει!! Ό σύλλογος Αίμοδοτών τής πόλης άπανταχού γνωστός στήν Έλλάδα πού σήμερα ύποφέρει άπό τά μνημόνια, έκεί άπαντες νά προσφαίρουν τό πολύτιμο άγαθό πού είναι τό αίμα γιά τόν συνάνθρωπόν τους! Ναί, αύτός είναι ό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, αύτή είναι ή ΑΝΘΡΩΠΙΑ καί ή ΕΛΠΙΔΑ, γιά τό σήμερα, τό αύριο, γιά τό μέλλον όλων μας!! Καί μάλιστα σέ μία πολύ δύσκολη έποχή έπιβίωσης γιά τήν Έλλάδα μας!!
Έτσι, τό γλέντισαν μαζί μέ τήν νίκη-κατάκτηση τού κυπέλλου άπό τά παιδιά τής όμάδας τού Ηρακλή Ξυλοκάστρου! Νοιώθω εύτυχής πού μέ άξίωσε ό Πανάγαθος Θεός νά τό ζήσω, νά τό χαρώ, νά τό γιορτάσω μαζί τους ώς μέλος τών αίμοδοτών άλλά καί τής όμάδας!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου