Σελίδες

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΑΚΟΥΩ, ΒΛΕΠΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ,...ΜΙΚΡΕΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

@ ΙΣΟΠΑΛΙΑ πέτυχε νά πάρει ό ΑΟΖ κόντρα σέ μία πολύ δυνατή άντίπαλο τήν Ένωση Έρμιονίδας(2-2) καί μέ αύτόν τόν πολύτιμο βαθμό νά ξεφύγει άπό τήν τελευταία θέση τής βαθμολογιας, διατηρώντας πλέον σοβαρά τίς έλπίδες για παραμονή!
@ Ή όμάδα τού Παντελή Κολιάκου άν καί βρέθηκε δύο φορές πίσω στό σκόρ, έν τούτοις κατάφερε νά ίσοφαρήσει καί νά προσπαθήσει γιά τήν νίκη πού όμως δέν ήταν έφικτή λόγω έμπειρίας τών άντιπάλων παικτών τής Έρμιονίδας.

@ΘΕΩΡΩ ότι ό ΑΟΖ μπορεί νά τά καταφέρει άρκεί όλοι οί παίκτες τής όμάδος νά πιστεψουν στίς δυνατοτητες τους..
@ΕΧΟΥΝ άπομείνει τρία σημαντικά παιχνίδια όπου ό ΑΟΖ θά πρέπει νά τά δώσει όλα γιά τήν παραμονή! Θά παίξει τήν προσεχή Κυριακή με τόν Παναργειακό (έκτός), θά ύποδεχθεί μετά τόν Αίολικό(έντός), καί τελευταία άγωνιστική θά παίξει μέ τήν Άχα'ι'κή(έκτός)
@ΠΙΣΤΕΥΩ ότι οί άντίπαλοι του πού ΔΕΝ άντιμετωπίζουν προβληματα παραμονής, είναι στίς δυνατότητες τού ΑΟΖ νά πάρει άποτελέσματα!!
@ΕΜΑΘΑ ότι ένας ύπέροχος νέος έπιστήμων ό Αίνείας Σαμόνης(φυσιοθεραπευτής) τού ΑΟΖ έστειλε εύχαριστήρια άλλά καί άποχαιρετηστήρια έπιστολή πρός τήν διοίκηση του ΑΟΖ! Ύπάρχει πρόβλημα..? Κρατήστε τον μέ νύχια καί δόντιαααα!!
@ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΤΗΡΙΑ έπιστολή διάβασα ότι έστειλε καί ό διαιτητής Βασίλης Άστερής ό όποίος μετά άπό 17 χρόνια παρουσίας του στόν σύνδεσμο διαιτητών Κορινθίας άλλά καί στά γήπεδα, πήρε τήν άπόφαση νά τερματήσει τήν καριέρα του! Βασιλάκη Άστερή μήπως βιάστηκες λιγουλάκι παληκάρι μου...? Λέω μήπως...?
@ΘΕΩΡΩ ότι έχεις άκόμη λίγο περιθώριο χρόνου, έκτός ΑΝ ή έργασία σου σέ καλεί νά έχεις περισσότερο χρονο γι' αύτήν? Έσύ ξέρεις...Πάντως σέ τιμά ότι τά έναπομείναντα παιχνίδια πού θά διευθύνεις τίς άμοιβές σου θά τίς δώσεις στό.."Χαμόγελο τού Παιδιού"!!
@ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ άπευθύνω καί στήν όμάδα ΤΑΡΣΙΝΑ '97 γιά τήν σπουδαία νίκη τους στόν άγώνα μπαράζ άνόδου κόντρα στόν Πανευρωστινιακό!!
@ΗΤΑΝ πολύς ό φίλαθλος κόσμος πού συγκεντρώθηκε στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου τό άπόγευμα τής περασμένης Κυριακής γιά νά στηρίξει καί τίς δύο όμάδες!! Ύπολογίζω ότι ξεπέρασαν τά 400 άτομα!!
@ΜΕΓΑΛΗ ή ένταση καί πολύ δυνατές οί μονομαχίες τών άντιμαχωμένων ποδοσφαιριστών προκειμένου νά φτάσουν στήν νίκη! Ήταν ένας άγώνας πού κρίθηκε στό τελευταίο λεπτό τής παράτασης (120') άπό μία...άδράνεια τών άμυντικών τής Εύρωστίνης!
@ ΈΚΕΙ σημαντικο ρόλο έπαιξε ή...θεά τύχη!! Άλλοιως θά πηγαίναμε στήν διαδικασία τών..πέναλτι..
@ΑΚΟΥΣΑ διάφορα γιά τό ΔΣ στόν ΠΑΣ Κόρινθο, ότι...πρόεδρος είναι ή γυναίκα τού παραιτημένου προέδρου..? Συμβαίνουν τέτοια γεγονότα..? Έλπίζω ή διοίκηση νά βγάλει άνακοίνωση άλλοιώς... θά γελάει ό κόσμος!
@ΕΡΩΤΗΜΑ: Ή στέψη τού πρωταθλητή τής Α1 κατηγοριας ΠΕΛΟΠΑ ΚΙΑΤΟΥ θά γίνει στό Κιάτο τό έρχόμενο Σάββατο (6/5) ή όχι..?
@Καλό μήνα άπό καρδιάς σάς εύχομαι....Καλημέρα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου