Σελίδες

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: < Όλα στραβά καί άνάποδα..>

Σέ ένα προηγούμενο άρθρο μου έγραφα ότι τό ζητούμενο δέν είναι μόνο τό    < θέλω>  άλλά καί τό..<μπορώ> όπου έξηγούσα τίς σκέψεις μου γιά τήν φθίνουσα πορεία πορεία τής όμάδος στίς τελευταίες τρεις άγωνιστικές, πρίν τόν άγώνα μέ τήν Θύελλα Πετρίου.

< Όλα στραβά καί άνάποδα..>
Όσο κυλάνε οί άγωνιστικές ό ΗΡΑΚΛΗΣ Ξυλ/τρου άποδεικνύει ότι φέτος δέν είναι ή όμάδα πού τήν περασμένη σαιζόν έπαιζε κατ' όμολογία πολλών τό καλύτερο ποδόσφαιρο στήν α' κατηγορία.
Ύπάρχει κάποιος νά μέ διαψεύσει..? Πώς φέτος ύπάρχει "φώς" στό...σκοτεινό τούνελ τού ποδοσφαιρικού Ήρακλή..? Ύπάρχει κάποιος..?
Αύτά τά λέω ύστερα άπό τίς άπανωτές "ροπαλιές" πού έφαγε ή όμάδα άπό Πανκαμαριακό, Πέλοπα, καί Όλυμπιακό Λουτρακίου.
Ή όμάδα λοιπόν ήθελε ένα "ήλεκτροσόκ" γιά νά ξυπνήσει, γιά νά πάρει μπρός βρέ παιδιά, νά κάνει ένα νέο ξεκίνημα καί νά διεκδικήσει κάτι περισσότερο, άπό τήν άσχημη κατάσταση στήν όποίαν βρίσκεται, πού όμως όσο περνούν οί άγωνιστικές φαντάζει νά είναι άξεπέραστρο, σκοτεινό τό μέλλον..
Στόν άγώνα μέ τήν ούραγό Θύελλα Πετρίου πίστευα ότι θά γινόταν τό νέο ξεκίνημα, ή νέα άρχή.
Δυστηχώς διαψεύστηκα. Όχι μόνον έγώ, άλλά καί άπαντες οί φίλοι, φίλαθλοι τής όμάδος.
Έτσι λοιπόν στό συγκεκριμένο παιχνίδι μέ τήν Θύελλα Πετρίου ύστερα άπό ένα μέτριο άνευ σκόρ α' ήμίχρονο, στό β' μέρος ό ΉΡΑΚΛΗΣ ξεκίνησε μέ διάθεση νά "καθαρίσει" τό μάτς καί νά πάρει τούς τρείς βαθμούς. Αύτό τό πέτυχε στό 56' όταν άπό άριστουργηματική μπαλιά τού Πιλιαφά στό σημείο τού πέναλτυ, ό Καφαντάρης μέ ψαλιδάκι έστειλε τήν μπάλα στά δίκτυα τών φιλοξενουμένων γράφοντας τό σκόρ 1-0!
Ποιός όμως φανταζότανε ότι αύτοί οί δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές στήν συνέχεια θά ήσαν ή βασική αίτία τής άπώλειας δύο βαθμών άναγκαίων  γιά τήν βαθμολογική θέση τής όμάδος καί φυσικά τήν έπάνοδο τής αίσοδοξίας γιά καλύτερο μέλλον..? Διότι κανείς δέν φανταζότανε ότι ή ούραγός Θύελλα Πετρίου θά έφευγε άπό τό Ξυλόκαστρο μέ τόν βαθμό τής ίσοπαλίας στίς άποσκευές της.
Πράξη πρώτη
Τό στραβό ξεκινάει στό 71' όταν ό Ήρακλής κερδίζει πέναλτυ σέ άνατροπή τού Διαμαντόπουλου Γιώργου άπό τόν Δόση, πού καταλογίζει άμέσως ό ρέφερυ Πέτρος Ψυχογιός. Τήν έκτέλεση άναλαμβάνει νά κτυπήσει ό..έορτάζων μάλιστα καί άρχηγός τής όμάδος Άντρέας Πιλιαφάς όπου τό σούτ πού κάνει τό άποκρούει σωτήρια ό άντίπαλος τερματοφύλακας διατειρόντας τήν όμάδα τοτ στό ένα γκόλ.!
Πράξη δεύτερη
Σάν νά μήν έφτανε αύτή ή άπώλεια στό 85' περίπου Καφαντάρης καί Δόσης άλληλοδιαπληκτίζονται μεταξύ τους μέ άποτέλεσμα πρίν έλθουν στά χέρια νά δούν καί οί δύο τήν δεύτερη κίτρινη/κόκκινη άπό τόν διαιτητή! Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα α) νά κρατηθεί περισσότερος χρόνος καθυστερήσεων (γύρω στά 8-9 λεπτά), β) οί φιλοξενούμενοι πού έβγαζαν πάθος στήν τελευταία έπίθεσήν τους κέρδισαν κόρνε κτυπήθηκε κακή άπόκρουση τής άμυνας γκόλ άπό κοντά 1-1 τό σκόρ!!
Καί στραβό καί άνάποδο
Τώρα ή όμάδα έχει νά δώσει στό γήπεδο της τόν άγώνα μέ τόν Άστέρα Δερβενίου, πού προέρχεται άπό σημαντική νίκη καί έχει 14β! Άκόμη θά στερηθεί τήν παρουσία τού Καφαντάρη (τιμωρημένος), άμφίβολος έπίσης ό φορμαρισμένος Δεσποτέλης λόγω τραυματισμού. Πού σημαίνει ότι τό...σκοτάδι συνεχίζεται....
Είθε νά γίνει κάτι, ένα..θαύμα καί ή όμάδα νά άνακάμψει, άλλοιώς....καλύτερα νά μήν τό σκέπτομαι..
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου