Σελίδες

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

"Παρελθόν" ό Μαγκαφίνης!

Ξαφνικό ήταν τό "διαζύγιο"μέ τόν προπονητή τής όμάδος Δημήτρη Μαγκαφίνη πού άνακοινώθηκε τό πρω'ι' τής Τρίτης(21/1) άπό τήν διοίκηση τής όμάδος.
Οί λόγοι πού προέκυψε αύτός ό..χωρισμός έχει νά κάνει σχετικά μέ τήν πορεία τής όμάδος,πού σύμφωνα μέ τούς διοικούντες δέν ήταν ή άναμενόμενη. Όμως ύπάρχει ένα "άλλά" στή συγκεκριμένη άπόφαση έκείνων πού πρωτοστάτησαν στό νά άποτελέσει παρελθόν ό προπονητής. Καί αύτό δέν τό άναφέρουμε τυχαία άλλά μέ συγκεκριμένα στοιχεία,όπως π.χ. ή δήλωση πρίν μία έβδομάδα τού προέδρου Μάριου Σταματάκη ό όποίος είχε άναφέρει ότι "στηρίζουμε τόν προπονητή μας" άμέσως μετά τήν έντός έδρας ήττα άπό τόν Έθνικό Σαγέ'ι'κων! Τότε ό πρόεδρος τής Κορίνθου διαβεβαίωνε τόν προπονητή ότι δέν ύφίσταται θέμα άλλαγής τεχνικής ήγεσίας στήν όμάδα! Ή όμάδα πήγε στήν Άμαλιάδα όπου έπαιξε μέ τό ούραγό ΠΦΟ Πανόπουλο καί νίκησε(1-0) μέ γκόλ στίς καθυστερήσεις(91΄)τού Γκεοργκίεφ,ένώ είχε δύο δοκάρια καί τέσσερις εύκαιρίες γιά νά πετύχει νωρίτερα γκόλ.Τί άραγε προέκυψε καί ό ίσχυρός παράγοντας τής όμάδος προχώρησε στήν συνεναιτική λύση συνεργασίας μέ τόν προπονητή? Γιατί δέν τό έκανε μετά τήν έντός έδρας ήττα τής όμάδος, όταν "κάποιοι"άνακοίνωναν στόν πανελλήνιο τύπο ότι φεύγει ό Μαγκαφίνης?Μήπως είναι..άλλοι οί λόγοι άλλαγής τεχνικής ήγεσίας(ό νοών...νοήτω)? Πάντως χωρίς νά έχω κανένα συμφέρον άπό τίς δύο πλευρές έχω νά πώ  ότι ό Μαγκαφίνης άφήνει τήν όμάδα στήν 6η θέση μέ 25 βαθμούς,καί πού τό περασμένο καλοκαίρι πού τήν άνέλαβε είχε παραλάβει 4-5 δελτία ποδοσφαιριστών! Συνέβαλε στίς μεταγραφές τά μέγιστα,καί ή Κόρινθος ξεκίνησε τήν νέα προσπάθειαν της στό πρωτάθλημα τής Γ΄Έθνικής. Σέ έπικοινωνία μέ τόν άπελθόντα προπονητή μού άνέφερε τά έξής "Εύχαριστώ τήν διοίκηση, τούς ποδοσφαιριστές, καί τούς ύπόλοιπους συνεργάτες μου γιά τήν μεχρι τώρα συνεργασία μας.Εύχομαι ή όμάδα νά μπορέσει νά πετύχει τούς όποιους στόχους της στήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. Άφήνω τήν όμάδα στήν έκτη θέση τής βαθμολογίας. Καλώ έπίσης τόν φίλαθλο κόσμο τής όμάδας νά δίνει τό παρόν στούς άγώνες,ούτως ώστε ή Κόρινθος νά έχει δυναμική έδρα. Έύχαριστώ έπίσης όσους στήριξαν τήν δύσκολη προσπάθεια μου, άλλά καί  έκείνους πού γιά τούς όποιουσδήποτε δικούς τους λόγους στάθηκαν άπέναντι μου. Έπίσης ένα μεγάλο εύχαριστώ στούς έκπροσώπους τών ΜΜΕ γιά όση συμπαράσταση μού παρήχαν στόν έπικοινωνιακό τομέα." Τώρα ή διοίκηση τής όμάδας βρίσκεται σέ άναζήτηση προπονητή,λίγες μέρες πρίν άπό τό κυριακάτικο έντός έδρας παιχνίδι μέ τόν ΠΑΟ Βάρδας στήν Κόρινθο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου