Σελίδες

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ !!

Άρχισε ή μεταγραφική περίοδος 

'Από τήν 1η Ίανουαρίου 2014 άρχισε έπίσημα ή χειμερινή μεταγραφική περίοδος γιά όλες τίς όμάδες όλων τών κατηγοριών, 'οπου όπως άναμένεται πολλές έξ αύτών άναμένεται νά κάνουν τίς άπαιτούμενες προσθήκες στά ρόστερ τους μέ στόχο νά μορέσουν νά πρωταγωνιστήσουν στά πρωταθλήματα τους. Έτσι καί στό τοπικό έπίπεδο τής Κορινθίας οί όμάδες άρχισαν τόν "χορό" τών μεταγραφών μόλις μέ τό ξεκίνημα τού Νέου Έτους 2014!!!                                                                                                                                                                     Ή Κόρινθος 06 "κτύπησε" σούπερ δίδυμο!                                               

Μέ στόχο τήν άνοδο στήν Α1 κατηγορία ή Κόρινθος 06 "κτύπησε" δίδυμο φωτιά άποκτώντας τούς Παντελή Κολιάκο(έπιθετικό) πού έμεινε έλεύθερος άπό Όλυμπιακό Λουτρακίου, καί τόν Άναγνωστόπουλο(Άστέρα Δερβενίου) πού έπίσης έμεινε έλεύθερος, προκειμένου νά πετύχει τήν άνοδο στήν μεγαλύτερη κατηγορία. Ή διοίκηση τής Κορινθιακής όμάδας πιστεύει ότι μέ τούς δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές θά φτάσει στόν ποθητό στόχο.

Κτήπημα Γεώργαρη ό Α.Ο.Ζ

Ή όμάδα τού Α.Ο.Ζευγολατιού πού βρίσκεται έπί κεφαλής στήν Α2 κατηγορία ύστερα άπό πρόταση τού προπονητή της Σπύρου Άργυρόπουλου άπέκτησε τόν έμπειρο μέσο Παναγιώτη Γεώργαρη ό όποίος έμεινε έλεύθερος άπό τό Σπαθοβούνι, προκειμένου νά είναι πιό δυνατή ή όμάδα στόν δεύτερο γύρο τού φετεινού πρωταθλήματος. Ό πρόεδρος τού Α.Ο.Ζ Γιώργος Βορινιώτης πού γνώριζε τόν ποδοσφαιριστή άπό παλαιότερα άφού είχαν παίξει παρέα στήν όμάδα τού Σπαθοβουνίου, άμεσε ύλοποίησε τήν πρόταση τού προπονητή του καί έφερε τόν ποδοσφαιριστή στό Ζευγολατιό.

Έλεύθερος ό Τσαντάκης

Ό τερματοφύλακας Γιώργος Τσαντάκης άπό τήν Παρασκευή (3/1) έλυσε τήν συνεργασίαν του μέ τήν όμάδα τής Θύελλας Κάτω Διμηνιού καί ώς έκ τούτου άναζητά τόν έπόμενο σταθμό τής καριέρας του. Ήδη ύπάρχουν όμάδες πού άναζητούν άξιόπιστο γκολκήπερ καί όπως είναι εύκολονόητο ό ποδοσφαιριστής άναμένεται νά έπιλέξει τήν έπόμενη όμάδα του.


0)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου