Σελίδες

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Πανηγυρική άτμόσφαιρα στήν κοπή τής Πίτας

Κατάμεστη ήταν ή αίθουσα τού Πανεπιστημιακού Θεάτρου τό βράδυ τής περασμένης Δευτέρας (3/2),όπου ή ΕΠΣ Κορινθίας έκοψε τήν Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της. Παράγοντες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, καί φίλοι τού Κορινθιακού Ποδοσφαίρου, δημιούργησαν μία έξαιρετική άτμόσφαιρα όπου τιμήθηκαν πρόσωπα άπό όλους τους χώρους. Άναμφίβολα άπαντες γνώριζαν ότι έκει σέ αύτή  τήν αίθουσα ή κάθε παρουσία είχε τήν δική της έρμηνεία, καί φυσικά τό δικό της ένδιαφέρον. Ή έκδήλωση άρχισε μέ τόν χαιρετισμό τού προέδρου τής ΕΠΣ Κορινθίας Μιχάλη Τσιχριτζή ό όποίος χαιρέτησε μέ ίδιαίτερο φιλικό ένθουσιασμό τούς παρόντες, εύχόμενος τό Κορινθιακό ποδόσφαιρο νά συνεχίσει τήν άξιόλογη πορεία του ύπό τίς σημερινές δύσκολες οίκονομικές καταστάσεις πού μαστίζουν τήν χώρα μας, καί πού ύπ΄αύτό τό πρίσμα, οί παράγοντες τών σωματείων αίμοραγούν μέ τό νά στηρίζουν τίς όμάδες τους. Λίγα λόγια,άλλά μέ πολύ ούσία ήταν ό χαιρετισμός τού προέδρου τής Κορινθιακής Ένωσης. Τό παρόν έδωσαν ό Δήμαρχος Κορινθίων Άλέκος Πνευματικός, ό Περιφαιριακός σύμβουλος Θανάσης Πισιμήσης, ό πρόεδρος τού Έπιμμελητηρίου Βασίλης Νανόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι όμάδων, παράγοντες, διαιτητές τού κορινθιακού συνδέσμου, μέ έπικεφαλης τόν Γιώργο Δασκαλόπουλο, καθώς έπίσης καί μέλη τής Ένωσης. Χαιρετισμούς άπήυθηναν ό δήμαρχος Κορίνθου, ό περιφεριακός σύμβουλος Θανάσης Πισιμήσης, ό πρόεδρος τού Έπιμ/ρίου Βασίλης Νανόπουλος, ό Πάνος Λαμπρινός. Στή συνέχεια άρχισε ή διαδικασία τών άπονομών τιμητικών διακρίσεων σέ άτομα μέ μεγάλη προσφορά στά ποδοσφαιρικά δρόμενα τών όμάδων. Τιμήθηκαν οί Άνδρέας Γκολφινόπουλος (άπό τόν σύνδεσμο διαιτητών, γιά τήν έπί έξι έτη παρουσίας στόν προεδρικό θώκο τού συνδέσμου), όπου κι άνεκυρήχθηκε έπίτιμος πρόεδρος, καθώς έπίσης καί ό τέως δήμαρχος Άγ.Θεοδώρων Γιώργος Σοφίας γιά τήν προσφορά του στό Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Στήν συνέχεια τιμήθηκαν οί φροντιστές όμάδων πού άνειδιοτελώς προσφέρουν ύπηρεσίες στίς όμάδες τους. Αύτοί ήσαν οί κ.κ. Βενετσάνος Παναγιώτης(Πανσολυγεικού), Τρυφωνόπουλος Γιώργος('Ελλάδας Βέλου), Χαλκιάς Λάκης(Πέλοπα Κιάτου). Στήν συνέχεια στήν σκυτάλη τών τιμητικών άπονομών είχαν οί παράγοντες, Χρήστος Σπυρόπουλος (Λεχαίου), Κώστας Μπέκος (Σολωμού), Άντώνης Λόντρας (Κορίνθου 06΄), καί Μάριος Γεωργιάδης (Άστέρα Κορίνθου). Μετά τίς άπονομές άκολούθησε ή κοπή τής Πίτας ύπό τήν εύλογία τού Πατέρα Παύλου (Άγ. Γεώργίου,πού τυγχάνει καί παράγοντας τής τοπικής όμάδας). Άκολούθησε πλούσιος μπουφές μέ ποτά, άναψυκτικά, καί πίτα. Άπαντες δήλωσαν διάθεση καί ύποσχέσεις γιά τήν οίκονομική στήριξη καί λειτουργία τού κορινθιακού ποδοσφαίρου. Πράγματι ήταν μία ξεχωριστή βραδυά, τής περασμένης Δευτέρας, όπου τά πηγαδάκια έδιναν κι έπερναν έντός καί έκτός αίθούσης, όπως έπίσης καί ή συνεύρεση πολλών πού είχαν καιρό νά τά πούν, εύχόμενοι τό νέο έτος 2014 νά είναι πιό δημιουργικό καί μέ λιγότερες άπώλειες έντός καί έκτός άγωνιστικών χώρων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου