Σελίδες

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΚΙΝΗ"

Ήταν σχεδόν όλοι έκεί!! Γονείς, φίλαθλοι, φίλες, καί φίλοι τού άτυχου κοριτσιού,πρόεδροι σωματείων, δημοτικοί σύμβουλοι,δημοσιογράφοι, άθλητριες καί άθλητές, όλοι έδωσαν τό παρών. Θά μπορούσαν νά ήσαν περισσότεροι, άλλά ώς φαίνεται είχαν κι άλλες άσχολείες πού τούς έκαναν νά άπουσιάσουν. Τέλος καλό, όλα πολύ καλά διεξήχθησαν, μέ μπροστάρησα τήν άειθαλή πρόεδρο τής ΡΟΔΙΑΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ κας Ρένας Σιγάλα, πού είχε φροντήσει γιά όλα!!
Τέσσερις σύλλογοι άπό διάφορα μέρη, όπως  Άρης Τρίπολης(Άρκαδία), Όλυμπιάδα Ύμητού(Άθήνα), Πήγασος Θριασίου(Έλευσίνα), καί φυσικά Ροδιά Ξυλοκάστρου, έδωσαν τό άγωνιστικό παρών στό Τουρνουα Φιλίας "Παρασκευής Γκίνη" ΤΌ πρω'ι' τής περασμένης Κυριακής (11/10) στό δημοτικό γήπεδο Ξυλοκάστρου.Είδαμε τά κορίτσια νά παίζουν μπάλα, ώραίες άγωνιστικές παρουσίες, πάθος γιά παιχνίδι, άνταποκρινόμενες στό καλεσμα αύτής τής Άνθρώπινης διοργάνωσης. Συγχαρητήρια πολλά γιά τό ήθος καί ύφος άγωνιστικά πάντα, πού θεωρώ ότι έτσι θά πρέπει να παίζεται τό ποδόσφαιρο, μέ σεβασμό καί άλληλεγγύη γιά όλους τούς άγωνιζόμενους-ες, καί όχι μέ όπαδισμό καί,,,νεύρα.
Μετά τήν όλοκλήρωση τού άγωνιστικού status, ήλθε ή στιγμή τής έπιβράβευσης τών άγωνιζομένων σωματείων μέ μετάλλια καί κύπελλα Ηθους πού άξίζουν σέ..βάρος πολύ χρυσάφι!!! Ή πρόεδρος κα Ρένα Σιγάλα άναφερόμενη είπε:<Εύχαριστώ πολύ 'ολους όσους τίμησαν το Τουρνουά Φιλίας "Παρασκευή Γκίνη"..........Εύχαριστώ ΠΟΛΥ την οικογένειά της που έμεινε σε όλη τη διάρκεια κοντά μας........Εύχομαι και του χρόνου , ακόμη περισσότεροι σε συμμετοχή.....διότι ή φιλία είναι το πολυτιμότερο δώρο και πραγματικά ήταν ή πιό σημαντική διοργάνωση που είχαμε τήν τιμή να πραγματοποιήσουμε.> Έμείς εύχαριστούμε άγαπητή μας Ρένα γιά όσα κάνεις καί εύχόμαστε τό παράδειγμά σου, νά τό μιμηθούν κι άλλοι σύλλογοι καί όμάδες!!

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου