Σελίδες

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ...

Άγαπητέ μου Γιώργο

Σ' εύχαριστώ πού μού δίνεις τήν δυνατότητα νά άπαντήσω στά έρωτήματα σου σέ ότι             α) άφορά τό..."πισωγύρισμα" μου όπως τό χαρακτήρησες στά άθλητικά δρόμενα, πού κατά τήν προσωπικήν μου άποψη σήμερα είναι ύποβαθμησμένα, σέ σύγκριση μέ προηγούμενα χρόνια, όπου τά άθλητικά ρεπορτάζ καί έκπομπές έδιναν κι έπαιρναν σέ ραδιόφωνα καί τηλεοράσεις.
Ήδη είμαι σέ μία ήλικία άρκετά όριμη όπου μπορώ μέ τήν 28χρονη παρουσία μου στόν ήλεκτρονικό καί γραπτό Τύπο νά μπορώ νά ξεχωρήσω τό άσπρο άπό τό..μαύρο. Βλέπεις ΕΣΥ προσωπικά κάποια άνοδο στό μετερύζι τής άθλητικής δημοσιογραφίας? Άν έξαιρέσω δύο - τρία άτομα πού άσχολούμεθα μέ τά άθλητικά γεγονότα, δέν βλέπω κάτι περισσότερο... Έκτός ΑΝ έσύ ξέρεις 'η βλέπεις κάποιο μεγάλο ένδιαφέρον κι έγώ δέν τό βλέπω..?
Τόν  Γενάρη 2016 στά τέλη έκείνου τού μήνα έφυγα άπό τό SOUPER TV κι άπό μία έκπομπή πού έκανα μέ έναν πολλά ύποσχόμενο νεαρό δημοσιογράφο, τόν Θεοδώση Πιπέρη, άφήνοντας πεδίο άθλητικής δημοσιογραφίας  προκειμένου νά όλοκληρωθεί ή τότε έκπομπή. 
Ή άποχώρηση μου είχε νά κάνει γιά προσωπικούς οίκονομικούς λόγους. Δυστηχώς δέν είδα κάτι περισσότερο άπό αύτά πού κάναμε όταν ήμουν έκεί.. Άναρωτήθηκα γιατί ? Ούτε έπίσης είδα...κάποιο κανάλι νά κάνει ύπέρβαση καί νά δημιουργεί άθλητικές ή άθλητική έκπομπή? Είδες έσύ κάτι τέτοιο..?
β) Μίλησα γιά ποδοσφαιριστές πού είναι στίς τοπικές όμάδες μας είτε αύτές άγωνίζονται στήν Γ' Έθνική, είτε στήν Α1 κατηγορία, καί τ' άποτελέσματα τών όμάδων τους δέν ήσαν 'η είναι έκείνα πού τούς άντιπροσωπευαν ώς όνόματα! Τώρα δέν θά πώ όνόματα, άλλά όσοι άσχολούνται μέ τό Κορινθιακό ποδόσφαιρο βλέπουν καί καταλαβαίνουν τί άκριβώς έννοώ.
γ) Ναί έννοούσα..."βάθος" τό Δάσος, έκεί έχεις δίκιο..
δ) Δέν έπανέρχομαι γιά νά...άνέβουν οί.."μετοχές" μου δημοσιογραφικά, τά όσα άποκόμισα άπό τήν πολύχρονη καριερα μου μού είναι άρκετά!! Έπανέρχομαι άπαντώντας στό έρώτημα τού συναδέλφου γιατί..."χάθηκα" άπό τό προσκήνιο τών έκπομπών, άλλά καί γιά νά ύπάρξουν φωνές στά γήπεδα καί νά μιλήσουν οί φίλαθλοι καί όλοι οί ένασχολούμενοι μέ τά άθλητικά γεγονότα, γιά τά τεκτενόμενα τών όμάδων μας...Πάντα ήμουν καί είμαι λάτρης τού ρεπορτάζ, κι έπειδή τήν σήμερον ήμέραν τά κανάλια μας ΔΕΝ άνταποκρίνονται στίς άθλητικές έκπομπές, έπανέρχομαι γιά νά τούς.."ξυπνήσω" άπό τόν λύθαργο στόν όποίον βρίσκονται...Ύπάρχουν τρόποι νά γίνονται έκπομπές άλλά δύστηχώς δέν ύπάρχει διάθεση...
Έτσι άρκούμεθα στά διάφορα blog να μαθαινουμε τά άποτελέσματα καί τίς βαθμολογίες...
Ύπάρχουν  όμως καί κάποιες έξεραιρέσεις όπως π.χ. τά λίγα- πολύ λίγα ίντερνετικά ραδιόφωνα πού ξεκίνησαν κάποιες έκπομπές, δίνοντας μία νότα αίσιοδοξίας γιά τό καλύτερο..
ε) Πιστεύω ότι είμαι άκόμα "μάχιμος" και μπορώ νά καταφέρω κάτι περισσότερο.
 Καλό Πάσχα σού εύχομαι άπό καρδιάς καί ή Άνάσταση Τού Χριστού Μας νά μάς φωτήσει ώστε νά έχουμε δύναμη καί ύγεία ν' άντιμετωπήσουμε τίς σκληρές καταστάσεις πού βιώνει ή χώρα μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου