Σελίδες

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ!!

Ό Πέλοπας Κιάτου έπαιξε τό πιό σημαντικό παιχνίδι στήν φετεινή σαιζόν κόντρα στόν ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού καί κατάφερε νά κερδίσει τόν άντίπαλόν του(0-1) καί θεωρητικά νά θεωρείται Πρωταθλητής γιά τήν φετεινή σαιζόν 2016-2017 στήν Α1 Κορινθίας!
Άπομένει μία πλέον άγωνιστική γιά νά έπικυρώσει καί μαθηματικά τήν κατάκτηση τού τίτλου, άφού τό έρχόμενο Σάββατο (6/5/2017) θά άντιμετωπήσει στό γήπεδο τού Κιάτου τόν  κυπελλούχο  Ήρακλή Ξυλοκάστρου. Ή όμάδα τού Τάσου Πέρρα, στό μάτς μέ τήν Κόρινθο ήταν καταπληκτική! Είχε τόν έλεγχο τού άγώνα,
σωστές μεταβιβασεις, έπαιξε πολύ καλή άμυνα μήν άφήνοντας τούς άντιπάλους του νά τού δημιουργήσουν άπειλητικές καταστάσεις για τήν έστίαν του, ένώ στήν έπίθεση ίδιαίτερα στό β' μέρος ήταν κίνδυνος-θάνατος στίς έπιθέσςεις του! 'Ετσι μέ τήν συμπλήρωση περίπου τού 60λέπτου ό Πέλοπας κέρδισε πέναλτι σέ άνατροπή τού άρχηγού του Παπαβασιλείου μέσα στήν περιοχή σέ διεκδίκηση τής μπάλας άπό άμυντικό, ύστερα άπό κτύπημα κόρνερ. Ήταν άπόλυτα σωστός ό καταλογισμός τήν έσχάτης τών ποινών άπό τόν διαιτητή Γιάννη Νεοφυτιάδη, ό όποίος πρίν τό κτύπημα κόρνερ είχε κάνει συστάσεις στόν άμυντικό τής Κορίνθου!! Τό πέναλτι κτύπησε εύστοχα ό Μάκης Μυριώτης κι έκανε τό 0-1 μέσα σέ θύελλα ένθουσιασμού 250 καί πλέον φίλων καί όπαδών τής όμάδας τού Κιάτου! Μετά τό γκόλ κι ένώ όλοι οί παριστάμενοι φίλαθλοι περίμεναν άντίδραση δυνατή άπό τόν γηπεδούχο, οί παίκτες τού ΠΑΣ Κορίνθος, έμοιαζαν νά είναι σαστησμένοι καί νά μήν μπορούν νά βρούν διόδους πρός τήν έστίαν τών φιλοξενουμένων! Άντίθετα οί παίκτες τού Πέλοπα Θά μπορούσαν νά έχουν πετύχει ένα άκόμη γκόλ σέ δύο σπουδαίες εύκαιρίες τών Πράττου (80') καί Πετρόπουλου (91' δοκάρι) πού θά έπισφράγιζαν έτσι τήν μεγάλη νίκη-κατάκτησης τού τίτλου! Τό τελικό σφύριγμα τής λήξης τού άγώνα βρήκε τούς παίκτες καί φιλάθλους τού Πέλοπα Κιάτου νά πανηγυρίζουν άσταμάτητα τήν μεγάλη έπιτυχία τής όμάδος τους, πού πλέον είναι άγκαλιά μέ τόν τίτλο καί θά περιμένουν μία έβδομάδα γιά νά πανηγυρίσουν τό είσητήριο τής άνόδου γιά τήν Γ' Έθνική! Άπό τήν άλλη πλευρά ό φίλαθλος κόσμος τού ΠΑΣ Κόρινθος άποχωρούσε στεναχωρημένος άπό τήν κακή έμφάνιση τής όμάδος στό πιό σημαντικό παιχνίδι τής φετεινής σαιζόν! Ή όμάδα τού Γιάννη Βασιλόπουλου ήταν κακή, στό μεγαλύτερο διάστημα τού άγώνα όπου οί παίκτες του έδειχναν νά είναι....περιπατητές μέσα στό τερέν άφού δέν δημιούργησαν ούτε μία σημαντική εύκαιρία πρός τήν έστίαν τού Ριζά'ι', ένώ παράλληλα έκαναν πολλά λάθη στήν άμυντική διάταξη τους!! Δίκαια λοιπόν ό Πέλοπας άνεδείχθει νικητής σε αύτό τό παιχνίδι, άφού έδειξε άπό τήν άρχή τού άγώνα ότι ήθελε διακαώς τήν νίκη!! Τέλος νά έπισημάνουμε τήν μεγάλη άστυνομική δύναμη πού ήταν στό γήπεδο, όπου δέν άνοιξε...ρουθούνι!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου