Σελίδες

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ..ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.!

Έδώ καί τρείς άγωνιστικές έχει νά δεί τό..."χρωμα" τής νίκης ό κυπελλούχος Κορινθίας Ήρακλής Ξυλ/τρου! Άραγε γιατί..? Τί φταίει καί οί "πράσινοι" τού Νίκου Κολιμάδη έχουν σέ τρείς άγωνιστικές 2 ήττες καί μία ίσοπαλία..? Τί φταίει λοιπόν καί ή όμάδα παρουσιάζει άσχημο πρόσωπο..? Λάθος έπαναλαμβανόμενο παύει νά είναι λάθος! Τί θέλω νά πώ μέ αύτό..?
Δέν μπορεί νά είσαι ό κυπελλούχος Κορινθίας καί νά παρουσιάζεσαι μέτριος έως...χάλια σέ άπόδοση μέσα στό γήπεδο! Δέν συμβαδίζουν αύτά τά πράγματα.. Οί άριθμοί λένε τήν άλήθεια! Σέ τρείς άγωνιστικές έχετε σημειώσει ώς όμάδα 2 τέρματα κι έχετε δεχθεί...όκτώ!! Πώς γίνεται αύτή ή...καθίζηση...? Μήπως σάς...πείραξε τό πασχαλινό τραπέζι..?? Θεωρώ ότι άν όχι όλοι οί ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον οί περισσότεροι ξέρετε τί σημαίνει ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ 1928! Καί μέ βάση τήν ίστορία τού συλλόγου, θά πρέπει νά φέρεσθαι άνάλογα, κι όχι έπιπόλαια, ή...άδιάφορα. Αύτή είναι ή θέση σας! Όχι αύτή πού δείχνετε στά τελευταία παιχνίδια, όπως π.χ. μέ...άπουσίες στό Λέχαιο! Ή διοίκηση καί ό φίλαθλος κόσμος τής όμάδος σάς έχουν άγκαλιάσει καί περιβάλλει μέ τόν καλύτερο τρόπο, όπότε όφείλετε νά άποδόσετε τά άνάλογα! Έτσι είναι αύτά τά πράγματα! Δέν ύπάρχουν δικαιολογίες άπό μέρους σας!! Δύο μάτς άπέμειναν πλέον γιά τήν όλοκλήρωση τής φετεινής σαιζόν! Ένα έντός κι ένα έκτός! Γιά νά δούμε τί θά καταφέρετε..? Οί πάντες καί τά πάντα στήν όμάδα κρίνονται! Όπως έλεγε καί ό φιλόσοφος Ήράκλειτος (544- 484 π.χ.) <Έαν μή έλπηται άνέλπιστον, ούκ έξευρήσει> μεταφραση: Έάν δέν έλπίζεις τό άνέλπιστο, δέν θά τό βρείς...Καί συμπληρώνοντας θά πώ ότι,..'ο δρόμος πού πάει πρός τά πάνω, είναι ίδιος μέ αύτόν πού πάει πρός τά κάτω! Διαλέγετε .....
ΥΣ 1: Αύτά πρός τό παρόν καί θά περιμένω νά δώ αντιδράσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου