Σελίδες

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στήν οίκονομικά, κοινωνικά, έργασιακά, κατεχόμενη Έλλάδα, οί γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς θεωρώ ότι ήταν πολύ πικρές γιά έκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες άφού δίχως δουλειά, χρήματα, τρόφημα,καί μέ μπόλικη άπελπισία στά πρόσωπα τους άναγκάζονται νά βρίσκονται μπροστά σέ ούρές γιά συσσίτια, στά κοινωνικά παντοπωλεία, στόν ΟΑΕΔ, καί στίς Μητροπόλεις όλης τής χώρας, πού τούς δίνουν τρόφημα ή ένα πιάτο φαγητό προκειμένου νά μπορέσουν νά έπιβιώσουν ώς άνθρωποι στό συγκεκριμένο ντεκόρ τής άπόγνωσης καί τής άπελπισίας. Καί αύτό ξεκίνησε πρίν άπό ένα χρόνο μέ τίς μειώσεις μισθών, συντάξεων, κατάργηση δώρων, έπιδομάτων, φαρμάκων, καί αύξηση τής άνεργίας σέ ύψηλά ποσοστά, όπου νά θυμίζουν έποχές τής δεκαετίας 50-60!!! Δυστηχώς τό σημερινό φωτογραφικό άλμπουμ αύτής τής καθ΄όλα ύπερήφανης χώρας, περιλαμβάνει στιγμιότυπα ΝΤΡΟΠΗΣ!! Καί όλα αύτά έγιναν μέ "Κινηματογραφική" ταχύτητα, ρίχνοντας αύτόν τόν λαό, στόν Καιάδα τής φτώχειας καί τής άπελπισίας!! Τά δέματα πλέον δέν προέρχονται άπό τόν "Άγιο Βασίλη" άλλά άπό εύαίσθητους φορείς καί συνανθρώπους μας, πού προσπαθουν νά μετριάσουν τόν άπέραντο πόνο πού βιώνουν έκατοντάδες χιλιάδες οίκογένειες δινοντάς τους γάλατα έβαπορέ, ζυμαρικά σέ άμπαλάζ, όσπρια, διάφορα λαχανικά, κονσέρβες, καί ρούχα, προκειμένου νά μπρέσουν νά έπιβιώσουν. Κανείς ούτε ό χειρότερος έχθρός μας δέν άξιζε τέτοιας τύχης. Ούδείς μεροκαματιάρης καί οίκογενειάρχης εύθύνεται νά τόν στέλνουν σέ κοινωνικά παντοπωλεία καί συσσίτια,άλλά καί σέ γεύματα έκκλησιών καί δήμων όταν τήν ίδια ώρα ύπάρχουν πολιτικοί πού προκαλούν μέ τίς συμπεριφορές άλλά καί τίς άποφάσεις τους μέσα κι έξω άπό τό Έλληνικό Κοινοβούλιο. Άλλοι νά κυκλοφορούν μέ άλεξίσφερες Μερσεντές τών 350.000 Ε, άλλοι νά κάνουν ταξιδάκια άναψυχής καί πολιτικής βολιδοσκόπησης συμμάχων, άλλοι νά πηγαίνουν σέ Μαλαισίες καί Άλπεις, άλλοι νά πέρνουν άποφάσεις γιά νέα μέτρα, καί ΟΛΟΙ τους νά στριμώχνονται στό άσανσέρ τών δημοσκοπήσεων γιά τό ποιός θά μάς κυβερνήσει καλύτερα!! Προβλέπω ότι σέ λίγο διάστημα θά ποζάρουν δίπλα σέ συσσίτια καί κοινωνικά παντοπωλεία προκειμένου νά δείξουν - on kamera - ότι ένδιαφέροναι γιά τούς φτωχούς, τούς όποίους δημιούργησαν οί ίδιοι καί οί πολιτικές γραμμές τους!! Τό σήμα κατατεθέν τών πολιτικών μας είναι ό πρώην ύπουργός κ. Λιάπης,πού πήγε σέ έξωτικούς προορισμούς προκειμένου νά πνήξει τόν..πόνο του! Άντίθετα μέ τόν σημερινό Έλληνα φτωχό πού παραμένει..ΥΠΕΡΙΦΑΝΟΣ, ένώ τήν ίδια στιγμή οί πολιτικοί του παρουσιάζονται ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΔΕΣ πλούσιοι καί όχι μόνον!! Δέν γνωρίζω - προφήτης δέν είμαι - τί πρέπει νά γίνει,καί μέ πιό δραστικό τρτόπο,προκειμένου ν΄άλλάξει ή άγρια βιασθήσα άπό πολιτικούς, λαμόγια, άετονύχιδες καί άνήθικους σφετεριστές τής ζωής μας στήν έλληνική κοινωνία!! Καί έμείς νά άναπολούμε τό γνωστό "κάθε πέρυσι καί καλύτερα" προσπαθώντας νά άμβλήνουμε τό φταίξιμό μας πού τούς ψηφίζαμε τόσα χρόνια. Μία λέξη μάς ταιριάζει.....Κουράγιο!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου