Σελίδες

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυάδες καί  Τριάδες γιά  Ταμείο

Πλούσιο είναι τό κουπόνι τού στοιχήματος αύτό  τό 3ημερο μέ σπουδαίους άγώνες σέ Ευρωπαίκό έπίπεδο,καί σίγουρα προσελκείει τό άμέριστο ένδιαφέρον τών Ελλήνων παικτών.Άναμφισβήτητα ύπάρχουν άρκετά μάτς όπου μπορούν νά ύπάρξουν έκπλήξεις πού βάση τού κανόνα τών πιθανοτήτων μπορούν νά άποφέρουν σημαντικά κέρδη στούς παίκτες  πού θά έχουν προβλέψει σωστά. ¨Εμείς κάναμε τίς δικές μας έπιλογές προκειμένου νά δώσουμε τίς προβλέψεις μας όπου θεωρούμε ότι θά έχουμε έπιτυχίες γιά νά πάμε τμείο.
ΔΥΑΔΕΣ.106 2(2.25) 138 2ΗΜ(1.80), / 108 2(2.35),170 1(1.95),/ 103 Χ/ΗΜ(1.95), 105 Χ/ΗΜ(2.15),
 2(2.10) 170 1(1.95),/ 171 ΟVER(1.75), 172 2(1.75), /143 X/ΗΜ(2.00), 104 Χ/ΗΜ(2.40)
ΤΡΙΑΔΕΣ. 107 Χ/ΗΜ(1.95),143 Χ/ΗΜ(2.00), 144  Χ/ΗΜ(2.40),  < ΣΥΣΤ> 2-3.
102 1Χ(2.15-3.40) 106 2(2.25),167 2(2.10)<ΣΥΣΤ.> 2-3,          104 Χ/ΗΜ(2.40), 106 2/ΗΜ(2.80), 108 Χ/ΗΜ(1.95) <ΣΥΣΤ.> 2-3, 103 Χ/ΗΜ(1.95),105 Χ/ΗΜ(2.15),137 Χ/ΗΜ(2.20)< ΣΥΣΤ.> 2-3,
161 1(1.80),167 2(2.10),172 2(1.75)<ΣΥΣΤ> 2-3,
4-6ΓΚΟΛ. 138 (2.60), 101(2.60) 173(2.30)<ΣΥΣΤ.> 2-3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου