Σελίδες

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

Στηρίζει Μαγκαφίνη ή διοίκηση

Μετά τήν ήττα στό Κρανίδι άκούστηκαν διάφορα περί άλλαγής τεχνικής ήγεσίας στήν όμάδα τής
Κορίνθου.Θεωρώ ότι ή διοίκηση τού Μάριου Σταματάκη πολύ καλά έπραξε καί βγήκε νά στηρίξει
τόν προπονητή.Καμία 'ομάδα δέν γίνεται άπό τήν μία μέρα στήν άλλη. Αύτό είναι γνωστό,άλλά χρειάζεται φυσικά καί τό ποδοσφαιρικό ύλικό νά υπακούει σωστά στίς όποιες έντολές τού προπονητή.¨Η Κόρινθος χρειάζεται χρόνο γιά νά φτάσει στά έπιθημητά άποτελέσματα.Πιστεύω ότι τό ντέρμπι τής Κυριακής μέ τήν ¨Αχαϊκή είναι μιάς πρώτης τάξης εύκαιρίας νά δίξει τήν άξίαν της.Πρέπει ό φίλαθλος κόσμος τής όμαδος νά έμψυχώσει τούς παίκτες νά πάρουν άποτέλεσμα νίκης. ¨Η ΜΠΑΡΤΣΑ μπορεί νά τό πετύχει!! ΝΙΚΗ καί ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου