Σελίδες

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Νά καταργηθουν οί παρελάσεις άναφέρει ό Ερωβουλευτης Ν.Χουντής(ΣΥΡΙΖΑ)

Στήν πρωίνή έκπομπή τού ΜΕGA άκουσα τίς δηλωσεις τού Εύρωβουλευτή τούΣΥΡΙΖΑ κ.Νίκου Χουντή περ " κατάργησης"τών παρςλάσεων μαθητων καί στρατιωτικών όπου έξέφραζε τίς θέσεις τού κόμματος του.Διερωτόμαι άλήθεια αύτός ό κύριος όπως καί οί συνάδελφοι του, τά χρόνια τής μαθητίας των σέ σχολεία ή στόν στρατό(άν πήγαν φυσικά) τί διδάχθηκαν?Γιατί τότε ΔΕΝ έξέφρασαν τίς ίδέες τους περί...κα;τάργησης?Σύμφωνα μέ τήν ίστορία όλα αύτά τά χρόνια μετά τό τέλος τού πολέμου όταν ή χώρα μας μπόρεσε νά στθεί ξανά στά πόδια της, τιμούσε τούς δοξασμένους ήρωές (έπωνυμους καίάνώνυμους),έκείνους πού μάς έλευθέρωσαν γιά νά ζούμε  καί νά νοιώθουμε σήμερα ύπερίφανοι ώς χώρα καί λαός. Άλλά καί παράδειγμα γιά όσα μύρια ύπέφεραν ώς λαός τότε έστερνιζόμενοι τούς άλλοτε ήρωες τού 1821.
Κι΄έρχεται σήμερα ό νύν εύρωβουλευτής(έλληνας παρακαλώ) τού ΣΥΡΙΖΑ νά μάς πεί ότι τόσον ό ίδιος όσο καί τό κόμμα του θά καταργίσουν τίς παρελάσεις όταν θά γίνουν έξουσία(κυβέρνηση)!!!
Κρίμα γιά τόν κ.Ευρωβουλευτή καί τήν θέση πού κατέχει.Όταν μία ένδοξη χώρα όπως ή Έλλάδα ξέρει νά τιμά τούς ήρωές της, κι΄έκείνος μέ τούς συναδέλφους του "παπαγαλίζουν" περί κατάργησης Έθνικών παρελάσεων.Διερωτόμαι μήπως φταίει τό γεγονός ότι δέν ήταν πυθενά καλεσμένος αύτήν τήν σημερινή ίστορική ήμέρα ? Μέ αύτές τίς τελετές έκφράζεται ό ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ή ΙΣΤΟΡΙΑ τού Ελληνικου ¨Εθνους,Κι΄έρχεται αύτός ό "κύριος" νά μάς δηλώσει άνοικτά ότι...πρέπει νά καταργηθούν έπειδή ή χώρα βρίσκεται σέ οίκονονικό "τυφώνα" γιά τόν όποιον δέν ευθύνεται ό λαός άλλά οί πολιτικοί του πού τόν διακυβέρνησαν όλα τά προηγούμενα χρόνια. Τότε αύτός ό "κύριος" πού βολόδερνε? Μέ ποιό κόμμα πολιτευόταν?Τότε γιατί δέν έθεται θέμα κατάργησης τών παρελάσεων? Μήπως κόπτεται μή τυχόν τού βάλουν "πρόστιμο" τ΄ άφεντικά του ?Έμείς οί άπλοί πολίτες αύτής τής ένδοξης χώρας θέλουμε νά τιμούμε τούς ΗΡΩΕΣ μας,έκείνους πού έδωσαν τήν ζωήν τους γιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί όχι ύποταγή,τού άπαντούμε μέ τό ίστορικό ΟΧΙ στήν κατάργηση,ΟΧΙ σέ τέτοιου είδους συμπεριφορές.!!! ¨Εδώ κ.Χουντή είναι ¨ΕΛΛΑΔΑ και όφείλετε νά σέβαισθε τήν ¨Ελληνική Ϊστορία καί τούς καί τούς ΗΡΩΕΣ πού τήν έγραψαν μέ τό αίμα τους!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου