Σελίδες

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

"ΡΟΝΤΕΟ" ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες στόν άγώνα τής 5ης άγωνιστικής άνάμεσα στόν ΠΑΟ Λουτράκι καί τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου ύπήρξαν σκηνές άπείρου κάλους άνάμεσα σέ διαιτησία καί παράγοντες τής φιλοξενούμενης όμάδας πού είχε ώς άποτέλεσμα νά διακοπεί τό παιχνίδι σέ κάποιο διάστημα τού άγώνα όταν οί γηπεδούχοι προηγούντο(2-0) καί ό διαιτητής Γ. Δασκαλόπουλος νά άποσύρεται γιά λίγο στά άποδυτήρια.Κατόπιν ξανάρχισε τό παιχνίδι μέ τήν γηπεδούχο όμάδα νά πετυχαίνει ένα τρίτο τέρμα(3-0) κλειδόνοντας έτσι τήν σπουδαία νίκη της.¨Αυτό είχε ώς άποτέλεσμα νά τήν πέσουν στόν διαιτητή έξωθεσμικοί παράγοντες όπου έπεσαν άρκετές ψιλές(μπουνίδια)έκατερωθεν!!!Άναμφίβολα αύτές οί συμπεριφορές ούδόλως έπιδοκιμάζουν τό άθλημα άλλά... τουναντίον τό τραυματίζουν!!! Κάποτε ένας παλιός παράγοντας από τήν Κορινθία μού είχε πεί ότι "λεβεντιά στό ποδόσφαιρο δέν είναι μόνο νά κερδίζεις,άλλά νά ξέρεις καί νά χάνεις"!!! προσωπικά δέν μέ ένδιαφέρει γιά τό ποιός έχει δίκιο,καί ποιός άδικο,άλλά μέ προβληματίζει ή έπίθεση  στόν διαιτητή καί τούς συνεργλατες του. Ένα παλιό γνωστό γνωμικό άναφέρει ότι:             "Ή Γυναίκα τού Καίσαρα δέν φτάνει νά είναι τίμια άλλά νά τό δείχνει μέ τίς πράξεις της",πού στή συγκεκριμένη περίπτωση άφορά αύτούς πού συνεπλάκισαν μεταξί τους!!!! Ή κάθε έπίθεση πρός τούς δαιτητές μήν λυσμονούμε ότι τιμωρείτε αύστηρά άπό τόν νόμο καί ή κάθε ποινή ΔΕΝ είναι έξαγοράσιμη!!!!! Πάντως άναμένονται έξελήξεις πάνω σ΄αύτό τό θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου