Σελίδες

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΟΥΤΡ.

Τιμωρία 8 άγωνιστικών!!!

Έξωντοτικές  ήταν οί τιμωρίες γιά τούς Κολιάκο Παντελή καί Βαραβέρη Α πού έπέβαλε ή Πειθαρχική Έπιτροπή τής ΕΠΣ Κορινθίας μετά τά όσα διαδραμματίστηκαν στό ντέρμπι ΠΑΟΛ-Όλυμπιακού Λ. τήν περασμένη άγωνιστική.Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής Π.Ε. τιμωρήθηκαν μέ 8 άγωνιστικές οί δύο 
ποδοσφαιριστές ύστερα άπό τά όσα έγραψε στό Φ.Α. ό διαιτητης Γ.Δασκαλόπουλος!!!            Άντίθετα μέ μία άγωνιστική τιμωρίθηκε ό Κορδαλής Ν. ό όποίος άπεβλήθει μέ 2η κίτρινη.                                                                                                                                                                                          Παράλληλα καί μέ όσα
άκούγονται άπό τήν Ένωση Κορινθίας έξετάζεται καί τό ένδεχόμενο τιμωρίας τής έδρας(Θώδειο Στάδιο)γιά τούς έρυθρόλευκους μέ γνώμονα πάντα τό Φ.Α. πού άναφέρει τήν είσοδο φιλάθλων έντός

άγωνιστικού χώρου άλλά καί τόν προπηλακισμό τού παρατηρητή Δημόπουλου Δημ.!! Στό στρατόπεδο τού Όλυμπιακού έπικρατεί όργή καί πίκρα γιά τίς άποφάσεις αύτές καί όπως άκούγεται είναι διατεθημένοι νά κάνουν προσφυγή άν τιμωρηθεί ή έδρα! Άναμφίβολα οί έρυθρόλευκοι γιά τά όσα συνέβησαν θεωρούν άμεσα ύπεύθυνο τόν έν λόγω διαιτητή ό όποιος ήταν όπως λένε προκλητικός άπεναντί τους,καί θεωρούν άδικες(σύμφονα μέ τά όσα έγραψε στό φύλλο άγώνα) γιά τίς τιμωρίες τών δύο ποδοσφαιριστών, ίδιαίτερα τού Κολιάκου.

Παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣΚ
Στό ντέρπι τού Θωδείου παρών ήταν ό πρόεδρος τής ΕΠΣ Κορινθίας Μιχ.Τσιχριτζής πού είχε προσωπική άποψη έπι τών συμβάντων καί σίγουρα αύτό έπιβάρηνε τό έρυθρόλευκο σωματείο.
Είναι γεγονός ότι τό Φ.Α. έχει μεγάλη ίσχύ καί συντελεί στίς όποιες τιμωρίες έπιβάλονται,καί είναι πολύ δύσκολο νά άνατραπoύν!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου