Σελίδες

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Γιατί παραιτήθηκε ό Ρέμμας,,,,,

Έντελώς ξαφνικά τήν περασμένη Δευτέρα (17/11) ό προπονητής τών Άγ. Θεοδώρων Δημήτρης Ρέμμας καί ή διοίκηση τού συλλόγου "χώρισαν" τούς δρόμους τους.Όπως πληροφορηθήκαμε ό γνωστός προπονητής έπικαλέσθει προσωπικούς λόγους μετά άπό μία συνεργασία 2,5 χρόνων παρουσίας στόν πάγκο τής όμάδος. Πολλά τά έρωτιματικά αύτής τής ξαφνικής παραίτησης-άποχώρησης, όταν μάλιστα ή όμάδα τών Άγίων Θεοδώρων βρίσκεται σέ άρκετά καλή βαθμολογική θέση, καί άπέδιδε άρκετά καλό ποδόσφαιρο.Ό τέως τεχνικός άποχαιρέτησε τήν περασμένη Δευτέρα τούς παίκτες τής όμάδος άφήνοντας πίσω του ένα πολύ καλό έργο.Μέ δηλώσεις του τόνισε τά έξείς "Εύχαριστώ τήν διοίκηση τών Άγ. Θεοδώρων, τόν πρόεδρο Λουκά Σπύρο καί τόν άντιπρόεδρο Σταυρουλάκη Παναγιώτη γιά τήν άριστη συνεργασία μας πού είχαμε τά τελευταία χρόνια, καί πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν καθιέρωση τής όμάδος στήν Α1 κατηγορία.Θάθελα έπίσης νά εύχαριστήσω τούς ποδοσφαιριστές καί τούς άρχηγούς γιά τήν έμπιστοσύνη καί τήν σωφροσύνη πού έδειξαν στό πλάνο τής όμάδος.Εύχομαι άπό καδιάς άκόμα καλύτερη συνέχεια στήν όμάδα γιατί πληρεί όλες τίς προ'υ'ποθέσεις γιά νά πετύχει"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου