Σελίδες

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ,,,,,,,,

@ ΧΩΡΙΣ έπαγγελματικό ποδόσφαιρο πέρασε αύτό τό Σ/Κ φίλοι μου, μετά τόν άποτρόπαιο καί ξαφνικό καί άποτρόπαιο τραυματισμό τού άντιπροέδρου τής ΚΕΔ κ. Γιώργου Ζωγράφου, καί τήν άπόφαση τής Έλληνικής Ποδοσφαιρικής Όμοσπονδίας νά μήν όρίσει διαιτητές γιά νά διευθήνουν τά προβλεπόμενα παιχνίδια τών πρωταθλημάτων τής ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ,τής FOOTBOL LEAGUE,τής Γ' Έθνικής,Μία πράξη πού ήλθε μετά τό "κάζο" τής Έθνικής μας, μέ τά Νησιά Φερόε,όπου καί φάνηκε τό "ξεγύμνωμα" τού Έλληνικού Ποδοσφαίρου. Καί ΄σαν νά μήν έφτανε αύτό, ήλθε ό τραυματισμός τού κ. Ζωγράφου σάν,,"κερασάκι" γιά νά δέσει τό γλυκό.

@ ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΙ άραγε όλα αύτά τά τελευταία χρόνια πού θεωρούσαμε ότι ζεί καί βασιλεύει τό Έλληνικό Ποδόσφαιρο στή χώρα μας, πώς αύτά τά δύο γεγονότα τό "γκρέμισαν" σάν,,,χάρτινο πύργο, μέ τίς καταγγελίες καί άνακοινώσεις τής άντιπαλότητας μεγαλοπροέδρων όμάδων, όπου δείχνουν τό θέμα νά πέρνει μεγάλες διαστάσεις, καί τήν δικαιοσύνη νά έχει πλέον άναλάβει νά βρεί καί νά τιμωρήσει έκείνους πού έφεραν τό ποδόσφαιρό σ' αύτή τήν κάτάντια.Ήδιπλοκή στό μεγαλείο της,οί λεκτικές άντιπαραθέσεις, οί ύβρεις τών έν δυνάμη "ίσχυρών" οίκονομικων παραγόντων,άντικατέστησαν τίς θέσεις παικτών,προπονητών καί συστημάτων.

@ ΤΟ έπαγγελματικό ποδόσφαιρο έπαψε νά είναι διασκέδαση, έκτόνωση, ή θαυμασμός στόν ίδιο τόν κόσμο.Ή άποκαθήλωσή του ήταν σταδιακή,πού μμέ σύμμαχο τήν πολιτικο οίκονομική έξουσία,καί έκτελεστικά όργανα μία κάστα δήθεν έμπειρογνωμόνων τού είδους, άλλά καί πολλών εύπόλιπτων δημοσιογράφων, έπέφεραν στήν λέξη "έπένδυση"τήν κάθε έννοια προστασίας καί συναισθήματος,μετατρέποντας τούς άγνούς φιλάθλους σέ όχλους καί χούλιγκανς,σέ στρατούς έξόντωσης άλλήλων, όπου ή βία καί ή έξάρτησή της ήταν ραγδαία, φθάνοντας στό σημείο τού,,ΣΗΜΕΡΑ,κι όταν πρίν λίγο καιρό πάλι είχαν δικοπεί τά πρωταθλήματα μέ τόν βίαιο θάνατο ένός άπλού φιλάθλου στήν Κρήτη.

@ ΠΟΛΛΑ τά περιστατικά βίας, έξόντωσης, τραυματισμοί, διαιτητών,,φιλάθλων, προπονητών, μέ τελευταίο συμβάν τόν τραυματισμό τού κ.Ζωγράφου.Ή ποδοσφαιρική άρχή ή ΕΠΟ ,έβλεπε όλα αύτά τά τελευταία χρόνια καί τήν κατάσταση νά ξεφεύγει καί προσπαθούσε μέ ήμίμετρα άλλά καί άνοχή τής πολιτικής ήγεσίας νά κοφεύει σφυρίζοντας άδιάφορα μέ τήν δικαιολογία τού,,,αύτοδιοίκητου!

@ ΕΤΣΙ φθάσαμε στό,,σήμερα, στήν άναβολή τών έπαγγελματικών πρωταθλημάτων,μέ τίς άντιμαχόμενες παραγοντικές παρατάξεις νά άλληλομηνοίονται καί νά οδηγούνται στήν διαιοσύνη ή όποία έχει άναλάβει νά  "καθαρήσει" τήν,,βρωμιά καί τήν δισοδεία τού μαύρου χρήματος τού στηχηματισμού καί τών "ύπόπτων" παιχνιδιών.Σέ ένα χώρο όπου τό ποδόφαιρο λόγω μεγάλης έλληψης ύποδομών(καί σωστού μοντέλου όπως τό Μπάσκετ πρίν άπό 35 χρόνια; περίπου) καί τεχνογνωσίας,δείχνει νά καλπάζει στό άπόλυτο Μηδέν!

@ ΕΙΝΑΙ άραγες ό κατήφορος πολύς άκόμα? Έσείς μέ τήν θλίψη καί τόν μόχθο σας, δέν τίς κρατάτε τίς κολώνες.Τά φώτα θά σβήνουνε καί όλα γύρω θά βουλιάζουνε,,,Έχει δρόμο άκόμα ό σημερινός κατήφορος, γιά νά φτάσει στό άπόλυτο ΜΗΔΕΝ.Είναι ό κατήφορος πολύς άκόμα,,,,,

Nikos Pallis panikos.news@gmail.com

7:08 μ.μ. (Πριν από 19 λεπτά)
προς theodosis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου