Σελίδες

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ξαφνικό "άντίο" άπό τόν Μπρέσκα στό Άργος

Ώς κεραυνός πού κτύπησε τό συγκρότημα τού Παναργειακού ήταν ή ξαφνική άποχώρηση τού σπουδαίου έπιθετικού Μάριο Μπρέσκα άπό τούς "Λύκους" τήν περασμένη έβδομάδα. Άραγε ποιοί λόγοι προέκυψαν ώστε ό έν λόγω ποδοσφαιριστής νά άποχωρήσει έτσι έντελώς ξαφνικά? Ποιός φέρει τήν εύθύνη γιά τό συγκεκριμένο θέμα? Όταν μάλιστα ό ποδοσφαιριστής ήταν τό "βαρύ" όπλο στήν έπιθετική γραμμή τής όμάδας τού Άργους? Άκόμη καί σέ πειθαρχικό παράπτωμα νά είχε πέσει, θά έπρεπε οί διοικούντες τής όμάδος νά είχαν διαχειριστεί καλύτερα αύτη τήν περίπτωση κι όχι έτσι μέ έλαφριά καρδία νά τόν άφηναν νά φύγει άπό τήν όμάδα. Δέν ξέρω τούς λόγους άλλά ύποθέσεις κάνω καί θέλω νά πιστεύω ότι δέν τό χειρίστηκαν σωστά! Αύτό θά φανεί στό έγγύς μέλλον, άλλά ή άποχώρηση τού Μπρέσκα είναι όπως καί νά τό κάνουμε μείζον θέμα!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου