Σελίδες

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΟΖΕΥΓΟΛΑΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑ'Ι'ΚΟΥ

ΕΛΑΜΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!

Σέ ένα άκρως φιλικό περιβάλλον, οί παλαίμαχοι τού ΑΟ Ζευγολατιού καί τού Παναθηνα'ι'κού έδωσαν φιλικό άγώνα μεταξύ τους,όπου οί παρευρεθέντες φίλαθλοι τής έυρύτερης περιοχής εύχαριστήθηκαν άπό τό θέαμα πού παρουσίασαν οί παλαιοί άσσοι τών δύο συλλόγων μέσα στόν άγωνιστικό χώρο.Έκείνο πού έκανε ίδιαίτερη έντύπωση 'ηταν τό γεγονός ότι αύτοί οί "γερόλυκοι" τής μπάλας έδειξαν σέ πολλά σημεία τής άναμέτρησης πώς πρέπει νά παίζεται τό ώραιότερο άθλημα τού κόσμου!Χαιρόσουν νά βλέπεις φάσεις καί γκόλ, άποκρούσεις καί εύκαιρίες, ή μία νά διαδέχεται τήν άλλη.
Τό τελικό σκόρ ήταν 3-4 ύπέρ τών Παλαιμάχων τού Τρυφιλιού,πού,,"έκλεψαν" τήν νίκη στό λεπτό καθυστερήσεων!!!!! 'Από τήν μία θαύμαζες τούς βετεράνυς τού ΑΟΖ,πού έδιναν ρεσιτάλ μπάλας άπέναντι σέ μεγαλοβετεράνους τού Παναθηνα'ι'κού, καί άπό τήν άλλη ξαναγύριζαν στό μυαλό μας οί παλιές; έκείνες έποχές όπου τό ποδόσφαιρό ήταν ήμέρα γιορτής καί όχι,,,κονόμας!! Μέ άρχηγό τόν άειθαλή Νίκο Ραχανιώτη, καί τούς άλλους συμπαίκτες του, όπως ήταν οί Κοτσάκος Μπάρτζης, Φαρμάκης, Μίχος, Στατήρας, Βορινι'ωτης, Τσίτουρας, Μπούρας, Δανιήλ, Μανιάτης, Μπαλής, Άλεξόπουλος, Δασκαλόπυλος,Κατσιαβριάς, Καραφωτιάς, Παπαδάκος,Παπαλέκας,Άναστασίου, έδειξαν ότι  παρά τά χρόνια τους, τό κατέχουν τό,,,τόπι!!! Άπό τήν άλλη ό Παναθηνα'ι'κός μέ έπικεφαλής τούς Γονιό, Χουάν Ρότσα,Φρατζέσκο,Λαγονικάκη, Άθανασόπουλο,Παπαβασηλείου ,Γκόγκα,Φούκο, Πατέλη, Γραμματικό,Τομαρά,Γιακουμή, Θυμιόπουλο,παρουσίασαν μία εύχάριστη ποδοσφαιρική παρουσία πού χαιρόσουν νά τήν βλέπεις!! Φυσικά όλα αύτα έγιναν μέ τήν μεγάλη συνδρομή τού σπουδαίου παράγοντα άλλά καί Άνθρώπου,πού λέγεται Θανάσης Πισιμήσης,έπίτιμος πρόεδρος τού ΑΟ Ζευγολατιού, όπου τά είχε προβλέψει όλα όσο άφορά τήν διεξαγωγή, τήν φιλοξενία, τήν παρουσίαη, μέ τόν άεικίνητο συνεργάτη του Γιώργο Βορινιώτη!! Παρών ό δήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Άννίβας,δημοτικοί σύμβουλοι,προπονητές,ποδοσφαιριστές, διαιτητές,καί 300 καί πλέον φίλαθλοι πού προσήλθαν νά παρακολουθήσουν αύτή τήν όμορφη φιλική άναμέτρηση!! Στό
άγωνιστικό κομμάτι σκόραραν ο'ί Μπούρας,Στατήρας(πού άπώλεσαι καί πέναλτυ),καί Κατσιαβριάς γιά τόν ΑΟΖ, καί Φρατζέσκος, Λαγωνικάκης, Ρότσα,Παπαβασιλείου, γιά τόν Παναθηνα'ι'κό.

Τραπέζι μέ πολλά σασπένς!!

Μετά τόν άγώνα άκολούθησε φιλικό γεύμα πρός τιμήν τών Παλαιμάχων τούΠαναθηνα'ι'κού σέ κεντρική Ταβέρνα, στήν πλατεία τού Ζευγολατιού, όπου άπαντες οί άγωνισθέντες ήπιαν ένα ποτηράκι όλοι μαζί καί άλληλοευχήθηκαν τά καλύτερα τόσο γιά τήν ήλκίαν τους, όσο καί γιά τήν όμάδα τού ΑΟΖ πού συμμετέχει στό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας, μέ μπροστάρει ένα νέο άνθρωπο, έναν νέο παράγοντα, τόν πολλά ύποσχόμενο κ.Χαράλαμπο Πισιμήση, ό όποίος στοχεύει στή δημιουργία μιάς παντοδύναμης όμάδας σέ ήθος, στόχους,καί σεβασμού πρός τό άθλημα τού ποδοσφαίρου!! Τέλος θά ήθελα νά εύχαριστήσω όλους τούς παλαιμάχους γιά τήν άγάπη τους πρός τό πρόσωπό μου, καί δεσμεύομαι νά άνταποδίδω όταν κι όποτε μέ καλούν κοντά τους!!Εύαριστώ!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου