Σελίδες

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ: ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ.....

Τέλος έποχής γιά τήν διοίκηση Μποτώνη Άπόστολου, πού άποτελεί πλέον παρελθόν γιά τά διοικητικά τών " πρασίνων" τής πόλης τού Ξυλοκάστρου. Σήμερα 1η Μαρτίου, παρέδωσε τά...κλειδιά
σέ νέους παράγοντες, νέα παιδιά, μέ διάθεση καί όρεξη νά δουλέψουν καί νά βγάλουν άπό τήν άφάνεια τόν σύλλογο, πού σήμερα βρίσκεται στόν...πάτο τής Α1 κατηγορίας. Τό πρω'ι' λοιπόν τής Κυριακής (1/3/2015) στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου, καί στήν αίθουσα τών άποδητηρίων(εύτυχώς πού ύπάρχουν), ή διοίκηση τού άπελθόντα προέδρου, κάλεσε έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου νά δηλώσει ότι...παρετείται σύσσομος, καί νά ζητήσει τήν έγκριση τών μελών τής όμάδος γιά τήν μετέπειτα διαδοχή. Είπόθηκαν πολλά, πάρα πολλά, ειες άλλά καί άρκετές άνακρίβιες πού δέν έχουν τόση σημασία, μπροστά στήν άποχώρηση τού άπερχόμενου προέδρου πού δήλωσε ότι έκανε λάθη σοβαρά στήν διοίκηση τής όμάδος.!!! Άνθρωπος πού άνάγνωρίζει τά όποια λάθη του, παύει νά διασύρεται δημοσίως.Γιά μένα προσωπικά άποτελεί έλαφρυντικό, γιά τήν παρουσίαν του στά διοικητικά δρόμενα τής όμάδος. Φυσικά ύπάρχει θάλεγα τό πολύ σοβαρό τ ί μ η μ α τής όμάδας τού ίστορικού ΉΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ,πού άναγκάζεται πλέον νά διανύσει μία χρονιά στήν κατώτερη κατηγορία τής Α2 Κορινθίας γιά τήν περίοδο 2015-16. Τό νέο συμβούλιο τής όμάδος πού άνέλαβε τά ήνία άποτελείται άπό νέα παιδιά, μορφωμένα στόν κοινωνικό ίστό τής περιοχής, καταξιωμένα έπαγγελματιά, καί μέ πολλές δυνάμεις γιά τό καλύτερο τής ομάδος, άφού άναγνωρίζουν ότι τό σωματείο "ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ"είναι τό Α καί τό Ω γιά τό τοπικό ποδόσφαιρο τής περιοχής. Διαθέτει Άκαδημίες, Παίδων, Νέων, καί φυσικά πολλές ύποσχέσεις καί λύσεις γιά τό μέλλον.!! Σημασία έχει ή νέα διοίκηση νά συνεργασθεί στενά μέ τούς άνθρώπους τών Άκαδημιών, προκειμένου σύσσωμοι νά όδηγίσουν τόν σύλλογο στήν χαμένη αίγλη πού τόν όδήγισε ή άπελθούσα διοίκηση Μποτώνη Άπόστολου. Τά ν'εα πρόσωπα πού άνέλαβαν τήν όμάδα είναι: Δημητρόπουλος Δημ.(Πολ. Μηχ/κος) Ντάγκας Εύστάθιος,Γρηγορίου Γρηγόριος, Κλαδούχος Θωμάς, Φειδάκη Γεωργία,Κλαδούχος Τάσος, Παναγουλόπουλος Τάσος, Κακοκέφαλος Βασίλης, Γκαδάκης Δημήτρης.  ΆΝΑΠΛΗΡ/ΚΑ .ΜΕΛΗ : Μπονάτσος Άριστείδης, Μυλωνάς Νικος, Μποτώνης Φίλιππας. οί όποίοι θά συνεδριάσουν τίς έπόμενες ήμέρες γιά τήν άνάδειξη τού νέου ΔΣ τής όμάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου