Σελίδες

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Στή Λήμνο ό ΑΟΖ

Μέ 32 όμάδες θά διεξαχθεί φέτος τό Κύπελλο Έρασιτεχνων Έλλάδας(φωτο). Άνάμεσα σ'αύτές καί ό κυπελλούχος Κορινθίας ΑΟ Ζευγολατιό 
πού δήλωσε συμμετοχή στήν φετεινή διοργάνωση.
Άντίπαλος τού ΑΟΖ θά είναι ό Ήρακλής Άτσίκης(Λήμνος), όπου θά τόν άντιμετωπίσει τήν προσεχή Τετάρτη 25 Μαρτίου, άνήμερα τού έορτασμού τής Έθνικής Έπετείου τής Έθνικής Παληγεννεσίας.
Όλα τά μάτς είναι νοκ-άουτ! Στήν κλήρωση πού έγινε στά γραφεία τής ΕΠΟ τήν περασμένη Παρασκευή (19/3), άπό τίς 53 Ένώσεις τής χώρας, συμμετοχή δήλωσαν 32 όμάδες, ένώ δέν συμμετείχαν 21 όμάδες!!
Ήδράση τών άγών άρχίζει όπως άναφέραμε τήν 25ην Μαρτίου, ένώ ή έπόμενη άγωνιστική θά διεξαχθεί τήν 1η Άπριλίου.Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα οί ήμιτελικοί άγώνες θά γίνουν στίς 29/4 καί ό τελικός στίς 9 Μα'ι'ου!
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ........ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου