Σελίδες

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Άπό τήν Έλληνική Ποδοσφαιρική Όμοσπσονδία κοινοποιήθηκε έγγραφη διαταγή τής ΚΕΔ/ΕΠΟ πρός τούς Διατητάς όλων τών ΈΠΣ όπου τούς γνωρίζει πότε καί πώς θά διακόπτουν τούς άγώνες έπαγγελματικών καί Έρασιτεχνικών πρωταθλημάτων!!!
Άναλυτικά ή σχετική άνακοίνωση έχει ώς έξής:
Προς τους Διαιτητές των Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων                                 Κύριοι , Όπως γνωρίζετε, στους εν ισχύ Κανόνες Παιχνιδιού 2014/2015 της FIFA , ορίζονται οι αρχές και ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου. Ειδικότερα στον Κανόνα 5 αυτών, όπου περιγράφονται η εξουσία , οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διαιτητή αγώνα, προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, ότι ο διαιτητής «σταματά τον αγώνα , τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, κατά την διακριτική του ευχέρεια, για οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων ή εξ αιτίας εξωτερικής επέμβασης οποιασδήποτε μορφής» . Σε εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως και για την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων βίας που παρατηρούνται εσχάτως στα γήπεδα, ζητείται από τους διαιτητές που θα διευθύνουν στο εξής αγώνες επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου:         Ι. Να διακόπτουν οριστικά τον αγώνα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή προσωρινή διακοπή : α/. Όταν εκσφενδονίζονται στον αγωνιστικό χώρο, έστω και μία, φωτοβολίδες ευθείας βολής, ή ρίπτονται αντικείμενα που δύναται να προκαλέσουν σωματική βλάβη σ όλους τους νόμιμα ευρισκόμενους εντός του αγωνιστικού χώρου (ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές κλπ) και β/. Όταν σημειωθεί εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα .         ΙΙ. Να προβαίνουν σε προσωρινή διακοπή του αγώνα και προειδοποίηση, όταν εκσφενδονίζονται στον αγωνιστικό χώρο, έστω και μία, φωτοβολίδες καμπύλης τροχιάς και σε οριστική διακοπή του αγώνα εάν το παράπτωμα επαναληφθεί . Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ                                                                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔ/ΕΠΟ
                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου