Σελίδες

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ...ΕΞΟΔΟ Ο ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ..?

Πληροφορούμαι ότι στό "στρατόπαιδο" τής όμάδας τού Άστέρα Δερβενίου, έπικρατεί μεγάλος προβληματισμός ώς πρός τήν άπόδοση τής όμάδας στούς έκτός έδρας άγώνες μέ άποκορύφωμα τήν έκτός έδρας ήττα άπό τόν Ήρακλή Λεχαίου τό περασμένο Σάββατο (15/1) στά πλαίσια τής 16ης άγωνιστικής. Σύμφωνα μέ έγκυρες πληροφορίες ή προπόνηση πού ήταν......
προγραμματισμένη σήμερα Δευτέρα (17/1) άνεβλήθει όπου καί είδοποιήθηκαν οί ποδοσφαιριστές ότι θά πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη(18/1) τήν ίδια ώρα, διότι προέκυψε θέμα...προπονητή. Όπως καταλαβαίνετε άνέλαβα νά ψάξω τό,,,θέμα, όπου κι έμαθα ότι ό προπονητής Παντελής Κουρούπης είχε ύποβάλει τήν παραίτησήν του στό ΔΣ τής όμάδος μετά τόν άγώνα μέ τό Λέχαιο. Οί αίτίες πού τόν έκαναν νά φτάσει σέ αύτό τό σημείο ήταν καθαρά ...άγωνιστικοί λόγοι στά έκτός έδρας μάτς, όπου ή όμάδα έδειχνε διαφορετικό πρόσωπο.!!  ότι Σίγουρο είναι ότι ύπάρχει προβληματισμός, όπως έπίσης καί ότι ό προπονητής είχε καί στό παρελθόν ύποβάλει παραίτηση άπό τό πόστο του! Δέν γνωρίζουμε τί...μέλει γενέσθαι σέ ότι άφορά τόν πάγκο τών "κυανολεύκων" τού Δερβενίου, άλλά άναμένονται σίγουρα έξελήξεις στόν συγκεκριμένο τομέα...γιά τό άν θά άποτελέσει παρελθόν ή όχι ό Παντελής Κουρούπης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου