Σελίδες

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Ή ήττα φέρνει...άλαγές

Τό είχαμε έπισημάνει ότι ή μετά Ζαλμά έποχή στόν σύλλογο τού Βραχατίου, θά έφερνε σίγουρα άλλαγές στό ρόστερ τής όμάδας. Ή ήττα (1-3) άπό τόν Όλυμπιακό τήν περασμένη έβδομάδα όπου ή όμάδα παραμένει τρίτη άπό τό..τέλος, ήχησε τό....σάλπισμα γιά άνανέωση στό δυναμικό τού Παμβοχα'ι'κού,καί ήδη τό Δ.Σ. τής όμάδας άποφασίζει σήμερα τό βράδυ ή αύριο πρω'ί' τό άργότερο, γιά τό ποιοί παίκτες θά βρεθούν στήν έξοδο, άλλά καί ποιοί θά παραμείνουν! Αύτά πού σάς γράφω είναι "λύρα"..100%!! Τώρα, τό πόσοι θά άποχωρήσουν? οί πληροφορίες πού έχω, κάνουν λόγο γιά δύο τουλάχιστον άθλητές οί όποίοι ΔΕΝ πρόσφαιραν τά άναμενόμενα!! Μάλιστα ό ένας έξ αύτών είναι....όνομα καλό! Ύπομονή γιά τά "φρέσκα νέα" αύριο μετά τό μεσημέρι!! Καί όπως λέει ένα παλιό λα'ι'κό άσμα:  "Τό μεσημέρι καίει τό προσωπό μου, τό βράδυ δέν άντέχω τό σκοτάδι,κάθε πρω'ι' άλλάζω τόν σκοπό μου,καί είναι σίγουρα βαρύ τό...χάδι"(Σέρ Μπιθικώτσης)!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου