Σελίδες

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ένίσχυση κέντρο καί έπίθεση                                                                                                                                                                                                                   Άρχίζει σέ ένα είκοσαήμερο  έπίσημα πλέον ή μεταγραφική περίοδος τού Γενάρη όπου μέσα σέ ένα μήνα θά μπορούν έρασιτεχνικές καί έπαγγελματικές όμάδες νά προβούν σέ μεταγραφές προκειμένου νά καλύψουν τά όποια κενά τους. Φυσικά άπό αύτόν τόν μεταγραφικό 'οργασμό δέν θά μπορούσε νά λείψει ή Κόρινθος, πού θέλει νά καλύψει κάποια κενά της σέ κέντρο καί έπίθεση. Σέ ότι άφορά τούς μεταγραφικούς στόχους ήδη άκούγονται κάποια όνόματα, χωρίς φυσικά νά είναι όριστική ή όποια άπόφαση. Ό Σάκης Γκόγκας(έπιθ. 33 έτών) πού έμεινε έλεύθεράνοςος άπό τόν Άστέρα Μαγούλας,) καί ήταν σέ συζητήσεις μέ τήν Κορινθιακή όμάδα, ναυυάγησε ή μεταγραφή του άφού ό παίκτης προτίμησε τόν Πανσερα'ι'κό μέ γνώμονα ότι κατάγεται άπό τίς Σέρρες καί είχε στό παρελθόν παίξει έκεί  τρία χρόνια. Όπως πληροφορούμεθα τώρα προέχει τό μάτς τής Κυριακής μέ τόν Παναυπλιακό στήν Κόρινθο όπου στόχος μοναδικός είναι τό τρίποντο, καί μετά θά ύπάρξουν νεότερα στό μεταγραφικό προσκήνιο.  Έπίσης γνωρίζουμε ότι ό προπονητής τής όμάδας Δημήτρης Μαγκαφίνης έπιθυμεί διακαώς νά πάρει στήν όμάδα τόν νεαρό μεσοεπιθετικό Κώστα Χαρτσιά(πού άνήκει στήν Νίκη Βόλου ώς δανεικό), κάτι πού φαντάζει θετικό νά γίνει, άφού άπό τήν όμάδα τού Βόλου έφυγε ό προπονητής Πάνος Τζαναβάρας! Παράλληλα ή Κόρινθος χρειάζεται έναν άμυντικό(μπακ-απ),δύο μέσους, καί έναν έπιθετικό γκολτζή!! Ή είσοδος δύο γνωστών έπιχειρηματιών στό Δ.Σ. τής όμάδας,προσφαίρεται γιά τήν πραγματοποίηση τών μεταγραφών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου