Σελίδες

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πρόεδρος έξελέγει ό Βλαχοπάνος Χρήστος

Πρίν άπό 15 ήμέρες περίπου διεξήχθησαν έκλογές στόν σύνδεσμο Διαιτητών Ν. Κορινθίας, προκειμένου οί Κορίνθιοι διαιτητές μας νά έκλέξουν νέο Δ.Σ. Οί έκλογές έγινάν στίς 17 Μαρτίου, όπου στήν νέα σύνθεση τού Δ.Σ. προέκυψαν νέα πρόσωπα, μέ άποτέλεσμα τήν σκυτάλη τών διοικητικών ν' άναλαμβάνουν νέοι διαιτητές! Κατά τήν έκλογική διαδικασία πρώτευσαν οί Βλαχοπάνος Χρήστος καί Ψυχογιός Πέτρος, πού πήραν τόν ίδιο άριθμό ψήφων! Έτσι όρίστηκε ό πρώτος νά συγκαλέσει συμβούλιο τών έκλεγμένων προκειμένου νά άποφασήσουν γιά τό νέο Δ.Σ. Στήν έκλογική διαδικασία έκλέχθησαν οί 1.Βλαχοπάνος Χρήστος, 2.Ψυχογιός Πέτρος, 3.Γκρούτσης Δημήτρης, 4.Καρακάσης Γιώργος, 5.Ρούσσος Παναγιώτης, 6.Τσολάκης Νίκος, 7.χονδρόπουλος Παντελής, 8.Χαβελές Γρηγόρης, 9.Φρατζής Γιάννης, 10.Κωνσταντέλος Ίωάννης, Τό νέο ραντεβού τών έκλεγέντων όρίστηκε στίς 24 Μαρτίου όπου καί συνήλθαν σέ σώμα. Έτσι τό νέο Δ.Σ. έχει ώς έξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλαχοπάνος Χρήστος, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Χονδρόπουλος Παντελής ΓΡΑΜ/ΕΑΣ: Ρούσσος Παναγιώτης, Αναπ/τής Γραμ/εας:Ψυχογιός Πέτρος, Όργαν/κός Γραμ/ας: Ψυχογιός Πέτρος, ΤΑΜΙΑΣ: Καρακάσης Γιώργος,   Άναπλ/τής Ταμίας: Τσολάκης Νίκος, Έκπρόσωπος Τύπου:Χαβελές Γρηγόρης, ΜΕΛΗ: Γκρούτσης Δημήτρης, Φρατζής Γιάννης . Τούς εύχόμαστε νάναι ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ!!!!                                                                ΥΣ 1: Διερωτόμαι άν θά μπορούν οί νεοεκλεγμένοι νά διευθύνουν παιχνίδια έρασιτεχνικών ή έπαγγελματικών πρωταθλημάτων?                                              ΥΣ 2: Καθηγητές διαιτησίας θά είναι καινούργοι μαζί μέ παλιούς?
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου