Σελίδες

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Χωρίς δύο μέ Μεσσηνιακό

Τήν Κυριακή 30 Μαρτίου στό γήπεδο συνοικισμού Κορίνθου, ή Κόρινθος ύποδέχεται τόν Μεσσηνιακό σ' 'ενα μάτς "ζωής καί θανάτου" γιά τίς δύο όμάδες,πού βρίσκονται στήν ζώνη παραμονής-ύποβιβασμού.Αύτό τό μάτς είναι καθοριστικό ίδιαίτερα γιά τήν Κόρινθο, πού άφορά όχι μόνο τήν παραμονή στήν κατηγορία, άλλά καί τήν τύχη τής όμάδας γενικότερα. Σέ αύτό τό μάτς ή Κόρινθος θά στερηθεί τίς ύπηρεσίες δύο βασικών ποδοσφαιριστών τής, τού Πάρι Σπυρόπουλου, καί τού τερματοφύλακα Άνδρέα Άρχοντάκη. Ό μέν πρώτος  συμπλήρωσε έπτά κάρτες καί θά λείψει άπό τά δύο έπομενα παιχνίδια, άρχής γενομένης άπό τό αύριανό, ένώ  ό δεύτερος είναι σέ άδεια λόγω ψυχολογικής φόρτησης, έτσι όπως άναφέρεται άπό τήν διοίκηση. Στόν αύριανό άγώνα ρόλο σημαντικό θά παίξει ή ψυχολογία τών παικτών, άν κατά πόσον θά είναι σέ θέση νά έπιβληθούν τών άντιπάλων τους, προκειμένου νά πάρουν τήν νίκη πού θά τούς δώσει βαθμολογική ώθηση γιά τήν συνέχεια, ώστε νά άνταπεξέλθουν στά έπόμενα παιχνίδια τής παραμονής στήν κατηγορία. Δηλαδή μέ άπλά λόγια αύριο όποιος χάσει...χάνεται!! Στήν βαθμολογία οί δύο όμάδες είναι ίσόβαθμες μέ 31 βαθμούς έχοντας ίδιους συντελεστές (9 νίκες,4 ίσοπαλίες,9ήττες), ένώ στό μάτς τού α' γύρου ή Κόρινθος είχε ήττηθεί (1-2)!! Συνεπώς, τό μάτς θά πρέπει νά τό κερδίσει άπαραιτήτως ή Κόρινθος ώστε νά άποκτήσει μία διαφορά τριών βαθμών άπό τόν άντιπαλόν της, καί νά βρεθεί πάνω άπό τήν ζώνη, άφού μετά άκολουθεί τό δύσκολο έκτός έδρας παιχνίδι μέ τό Μεσολόγγι πού δίνει ύπέρτατο άγώνα παραμονής στήν κατηγορία! Άς έλπίσουμε οί παίκτες τής όμάδος νά μπορέσουν νά πάρουν τήν νίκη παση θυσία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου