Σελίδες

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

Νίκες γιά τούς πρωτοπόρους

Άνετα κύλισε ή 23η άγωνιστική γιά τούς τρείς πρωτοπόρους τής κατηγορίας όπου καί πέτυχαν νίκες πού τούς κρατούν στίς πρώτες θέσεις τής βαθμολογίας. Ό Α.Ο.Λουτράκι νίκησε δύσκολα τήν Άναγένηση Κιάτου (2-1), ένώ ό Παννεμεατικός πέτυχε άνετη νίκη έπί τού Πανκαμαριακού (3-0), καί παραμένει ή μεταξύ τους διαφορά τών τεσσάρων βαθμών. Ή Θύελλα Πετρίου στό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν δυνατό Ήρακλή, πήρε  τήν νίκη έκτός έδρας (1-0) μέ τήν...βοήθεια τής διαιτησίας(θά διαβάσετε πιό κάτω σέ άναφορά τού άγώνα), καί άποσπάσθηκε πέντε βαθμούς άπό τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου, ό όποίος ήττήθει στό Κιάτο άπό τόν Πέλοπα (3-0).
Στά ύπόλοιπα παιχνίδια είχαμε τίς νίκες τού Κύψελου (1-0) έπί τής Έλλάδας Βέλου, τού Άτρομήτου Χιλ/δίου (1-0) έπί τού Άστέρα Δερβενίου, ένώ στό Σολομό τό Σπαθοβούνι έμεινε στό ίσόπαλο (1-1) άποτέλεσμα μέ τούς Άγ.Θεοδώρους.Τέλος ό ΄Πάνσολυγειακός πήρε τό τρίποντο άνευ άγώνα μέ τόν Σαρωνικό. Ύστερα άπό αύτά τά άποτελέσματα ή βαθμολογία έχει ώς έξής. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Α.Ο.Λουτράκι 60(53-10), 2.Παννεμεατικός 56(52-13), 3.Θύελλα Πετρ. 48(49-30), 4.Όλυμπιακός Λουτρ. 43(38-21), 5.Ήρακλής Ξυλ/στρου 37(41-24), 6.Έλλάς Βέλου 37(40-25) 7.Κύψελος 37(38-26), 8.Πέλοπας 37(38-37), 9.Άτρόμητος Χιλ/δίου 37(29-28), 10.Άγ.Θεόδωροι 36 (28-24), 11.Πανκαμαριακός 28(32-38), 12.Άστέρας Δερβ. 26(26-39), 13.Σπαθοβούνι 21(26-49), 14.Άναγέννηση Κιάτου 14(29-52), 15.Πανσολυγειακός 10(25-59), 16.Σαρωνικός -6(0-69). ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Α.Ο.Λουτράκι- Κύψελος, Έλλάς Βέλου-Άτρόμητος Χιλ/δίου, Άναγέννηση Κιάτου- Ήρακλής Ξυλ/στρου, Άστέρας Δερβ.-Σαρωνικός, Θύελλα Πετρίου -Παννεμεατικός, Πανσολυγειακός- Σπαθοβούνι, Πανκαμαριακός-Πέλοπας, Όλυμπιακός Λουτρ.-Άγ.Θεόδωροι.

Ή κόκκινη πού..έγινε κίτρινη!!

Είμαι πολύ περίεργος νά μού πεί ένας καθηγητής Διαιτησίας πότε μία φάση όπου ό τερματοφύλακας άποκρούει τήν μπάλα μέ τό χέρι έκτός άπό τήν περιοχή του κάθετα πρός τήν έστίαν του, καί ή μπάλα "σκάει" στά πόδια τού άντίπαλου έπιθετικού, καί πρίν έκείνος σουτάρει πρός τήν κενή έστία, σφυρίζει(πολύ σωστά) γιά νά δώσει τήν παράβαση πού είναι κόκκινη κάρτα καί φάουλ!!! άλλά ό νεαρός 24χρονος ρέφερι τήν μετατρέπει σέ....κίτρινη, χωρίς νά άποβάλει τόν παραβάτη τερματοφύλακα?? Είληκρινά χωρίς νά έχω καμία προκατάληψη στόν ρέφερι, πού σημειωτέον είναι καί γόνος παλαίμαχου Διαιτητή, διερωτόμαι άν αίσθάνεται ότι αύτή ή ένέργεια του ήταν σωστή ή όχι? Διότι, άν αίσθάνεται ότι σωστά έπραξε, τότε θά πρέπει νά πάει έπειγόντως γιά σεμινάριο διαιτησίας!! Φυσικά θά πρέπει νά έχει μετανιώσει γιά αύτή τήν λανθασμένη άπόφασή του, άλλά αύτό είναι άδιάφορο γιά τήν πληγήσα όμάδα ή όποία ύποχρεώθηκε νά αίσθάνεται "άδικημένη"καί ώς έκ τούτου νά χάνει τό τρίποντο. Καί τό λέω αύτό διότι ή συγκεκριμένη όμάδα δέν διέθεται δεύτερο τερματοφύλακα- άφ ένός μέν, καί άφ έτέρου θά ήταν ύποχρεωμένη νά παίξει γιά 30 λεπτά μέ δέκα παίκτες!! Αύτό τό γεγονός συνέβει στόν άγώνα Ήρακλή Ξύλ/στρου - Θύελλας Πετρίου, ένα μάτς πλούσιο σέ φάσεις γιά γκόλ.Τό όνομα τού διαιτητή τό γνωρίζουν οί άρμόδιοι τής ΚΕΔ/ΕΠΣΚ όπου θά πρέπει νά κάνουν τίς άπετούμενες συστάσεις, άλλοιώς σέ διαφορετική περίπτωση ό συγκεκριμένος διαιτητής θά μείνει..."στραβός" σέ κανονισμούς διαιτησίας!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου