Σελίδες

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Όδηγείτε πρός τόν........Ύποβιβασμό!!

Έχοντας ήδη διανύσει τό ένα τρίτο τού πρωταθλήματος στήν Α1 κατηγορία, ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου παρουσιάζει  μία παθητική είκόνα πού τόν όδηγεί μέ μαθηματική άκρίβεια πρός τόν ύποβιβασμό άφού μέχρι σήμερα ή όμάδα έχει 1 νίκη, 2 ίσοπαλίες, καί...7 ήττες,!
Άραγε τίς πταίει ? Ό φίλαθλος κόσμος παρακολουθεί άμήχανος καί συνάμα προβληματισμένος γιά τό τί μέλλει γενέσθαι σέ ότι άφορά τό ύπόλοιπο τού πρωταθλήματος.Ή διοίκηση τού κ. Άποστόλη Μποτώνη κρατά άκρα τού...τάφου σιωπή, άνήμπορη ώς φαίνεται νά άνατρέψει τήν διαφενόμενη κατρακύλα τής όμάδος. Μάλιστα όπως πληροφορούμαι προβάλουν ώς "δικαιολογία" ότι ή όμάδα φέτος πορεύεται μέ πολλά νέα Ξυλοκαστρίτικα παιδιά (παίκτες), καί έχει πλέον άποφύγει τίς δαπανηρές μεταγραφές καί προσθήκες, μέ γνώμονα νά φτιάξει ένα σύνολο δικό του.Δηλαδή τά προηγούμενα χρόνια δέν είχε δικό του σύνολο? Είναι ήλίου φαηνότερον ότι ναί μέν τά παιδιά μας έχουν ταλέντο, άλλά αύτό δέν φτάνει γιά νά είναι ή όμάδα ένα άξιοπρεπές σύνολο, καί νά παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στό πρωτάθλημα, καί όχι ρόλο...σάκο τού μπόξ!! Άραγε γιατί άπεχώρησαν ποδοσφαιριστές άπό τήν όμάδα? Π.χ. ό Κώστας Τακουμάκης, ό Μάριο Ντοντά'ι', ό τερματοφύλακας Ρουμελιώτης,ό Μανώλης, καί άν άνατρέξω παλαιότερα τόσοι νεαροί παίκτες, πού ένσωματώθηκαν στόν ΜΑΟ Καμαρίου? Άραγε γιατί δέν δέχθηκαν τήν έπιθυμία τού νεαρού Ξενόπουλου νά παίξει νά βοηθήσει τήν όμάδα,λέγοντας του διάφορες...γελοίες δικαιολογίες? Τότε γιατί τόν ε'ίδοποίησαν άρον - άρον νά πάει στό έκτός έδρας μάτς στό..Πετρί? Έπειδή δέν..συμπλήρωναν άποστολή? Δυστηχώς κ. Μποτώνη έκτίθεσθαι μέ τήν είκόνα πού παρουσιάζει ή όμάδα! Πρίν άπό μερικές άγωνιστικές ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής ό Κώστας Παπαδόπουλος, όντας άρχηγός όμάδας ύπέπεσε σέ μέγα πειθαρχικό παράπτωμα, στερόντας πολλά άπό τήν όμάδα, κι έσείς μείνατε άδρανής ώς πρός τίς θέσεις καί τήν φιλοσοφία τών περίπου 90 χρόνων τής Ίστορίας τού Συλλόγου, μέ άποτέλεσμα ή όμάδα ν'άντιμετοπίζεται ώς "κακός" λύκος άπό τήν διαιτησία. Τί κανατε έπ'αύτού? Ίσχυρίζεσθαι ότι νά παίζουν τά δικά μας παιδιά, άλλά στή θέση τού τερματοφύλακα χρησιμοποιείται ό 42χρονος Καραγκούνης!! Ίσως έπειδή ό μικρός Θεοδωρόπουλος έχει μαθήματα? Ίσως...άλλά γιατί άφήσατε νά φύγει ό Ρουμελιώτης? Μήπως έπειδή δέν τού δίνατε τά οδοιπορικά του? Γιατί ποδοσφαιριστές νέοι ή άλλοι μεγαλύτεροι σέ ήλικία λένε ότι." Μέ Μποτώνη πρόεδρο δέν παίζουμε στήν όμάδα?" Αύτό είναι ίσως ή....έπιτυχία σας!!Γνωρίζεται κ. Πρόεδρε ότι σάς στήριξα πολλές φορές στό παρελθόν,  άλλά οί άντιλήψεις σας, καί οί χειρισμοί σας έδιωξαν άπό τήν όμάδα όχι μόνο παίκτες άλλά καί..παράγοντες καί μάλιστα καταξιωμένους!! Μή μέ προκαλέσετε, διότι θά πώ φόρα παρτίδα όνόματα!! Καλό θά είναι νά κάνετε όσο γρήγορα μπορείτε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καί οί Ξυλοκαστρίτες φίλοι τής όμάδας νά άποφασήσουν γιά τό μέλλον της! Θά είναι τό μόνο καλό πού θά κάνετε....  Καλημέρα σας!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου