Σελίδες

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΙΤΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟ ΠΑΛΛΗ

Στό παιχνίδι τού Ήρακλή Ξυλοκάστρου μέ τόν ΠΑΣ Κόρινθος στήν άνάπαυλα τού ήμιχρόνου,  γυρίζοντας νά καθήσω στή θέση μου, γιά νά παρακολουθήσω τό ύπόλοιπο τού άγώνα, δέχθηκα είρωνική καί ύβριστική φραστική έπίθεση άπό τόν πρόεδρο τής φιλοξενούμενης όμάδας κ. Σωτήρη Μαυρονάσιο,
ό όποίος μού "συνέστησε είρωνικά" νά καλέσω στήν έκπομπή μου στό ΣΟΥΠΕΡ ΚΕΡΚΙΔΑ έναν ποδοσφαιριστή πού άποχώρησε άπό τήν όμάδα διατυπώνοντας παράπονα γιά τήν παραμονή του στήν Κόρινθο, άποκαλόντας μας ώς...πατσαβούρια!! Άπαντώ λοιπόν...
Σωτήρη Μαυρονάσιο                                                                                                                                       Έπί 25 έτη καί πλέον έδώ στήν Κορινθία,έκτελώ τά δημοσιογραφικά μου καθήκοντα μέ τόν δικό μου τρόπο.Ποτέ δέν παρουσιάστηκα ώς αύθεντία καί ώς άλάνθαστος.Μέ τά όποια λάθη μου άλλά καί τίς πάμπολες έπιτυχίες μου στό Έσωτερικό καί Έξωτερικό,ποτέ δέν λιποτάκτησα άπό τήν έπικαιρότητα,καί θεωρώ ότι ήμουν σωστός, κάτι πού τό άποδεικνύουν οί πάρα πολλές Τιμητικές διακρίσεις άπό διάφορους φορείς, συλλόγους, καί σωματεία,τού άθλητικού καί όχι μόνον χώρου.
Ποτέ δέν μέ άπέλυσαν άπό τά διάφορα δημοσιογραφικά πόστα τών Μέσων Μαζικής Ένημέρωσης όπου έργάσθηκα γιά πράξεις, ή παραλλήψεις πού έκανα καί δέν  ήταν σύμφωνες μέ τούς νόμους, τούς κανονισμούς καί τίς διατάξεις. 
Σεβάστηκα όσους μέ έμπιστεύθηκαν.Ποτέ δέν άνοιξα τά βήματα μου,περισσότερο άπό αύτά πού μπορούσα, γιατί είχα έπίγνωση τών δυνατοτήτων μου.
Ποτέ δέν έκανα τόν...Διακογιάννη τής άθλητικής δημοσιογραφίας, γιατί δέν είχα τήν δυνατότητα αύτή, καί ήξερα ότι θά γελιοποιηθώ.
Ύπηρετώ τήν άθλητική δημοσιογραφία, άπό τό πόστο τού άπλού στρατιώτη, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει νά λειτουργεί ένας σωστός δημοσιογράφος.Στό ίστορικό τής άναίτιας έπίθεσής σου πρός τό πρόσωπό μου, έχω νά πώ ότι μέ πήρε τηλ/νο ό ποδοσφαιριστής Ξένος καί μού είπε ότι ΔΕΝ έχει πάρει τά συμφωνηθέντα. Τού άπάντησα ότι <είμαι ύποχρεωμένος νά ρωτήσω καί τήν άλλη πλευρά>! Ρώτησα τό λοιπόν τόν συνεργάτη σου κ. Δημήτρη Λέκκα καί μού είπε ότι ό έν λόγω ποδοσφαιριστής ΔΕΝ λέει τήν άλήθεια, ότι έχει άποδείξεις, καί έτσι άπάντησα στόν ποδοσφαιριστή, λέγοντάς του ότι δέν έχει δίκιο, καί τό θέμα γιά μένα έκλεισε. Άλλά ώς φάνηκε ΟΧΙ γιά σένα, μιάς καί θέλεις νά μέ φορτώσεις γιά τά λάθη σου.
κ. Μαυρονάσιο σέ προειδοποιώ γιά τελευταία φορά, ότι ΔΕΝ θά άνεχθώ τού λοιπού,άπό σένα, συμπεριφορές πού θυμίζουν ΟΧΙ άθλητικούς χώρους, άλλά καταγωγίων!! Πού εύτυχώς γιά μένα, καί δυστηχώς γιά σένα, δέν έχω μάθει νά συμπριφέρομαι ούτε καί νά κινούμαι.
Δηλώνω ότι λυπάμαι πού ή Ίστορική όμάδα τής Κορίνθου, διοικείται πάλι άπό έναν άνθρωπο πού τήν πρώτη περίοδο πού τήν διοίκησε τήν..εύτέλησε!!
Έγώ ό Νίκος Πάλλης ήμουν, είμαι, καί θά είμαι γιά όσα χρόνια ζήσω στήν Κορινθία. Έσύ πού θά είσαι? Γιατί κατά καιρούς έχεις κάνει...βόλτες στήν Πιερία,στό Μενίδι, στά Μέγαρα καί σέ άλλες περιοχές. Είναι ψέμμα? Καί νά σού πώ καί κάτι άλλο? Μού θυμίζεις περιφερόμενο...Μπεχλιβάνη (πού στά Τούρκικα σημαίνει κωμωδός παλαιστής).Αύτά είχα νά σού πώ φίλτατε Σωτήρη Μαυρονάσιο.....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου