Σελίδες

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

"ΈΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ" ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ

Σέ πολύ δύσκολη κατάσταση σέ ότι άφορά τό ρόστερ τής όμάδος, βρίσκεται ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου, άφού ή άποδυνάμωση τού ρόστερ βρίσκεται σέ ύψηλό βαθμό στήν μέχρι τώρα ίστορία τής όμάδας!!
 Τό "σκηνικό" τής άποδυνάμωσης έχει άρχίσει άπό τίς άρχές τού μήνα Ίανουαρίου μέ άποτέλεσμα οί καλοί ποδοσφαιριστές νά έγκαταλείπουν ένας- ένας τήν άλοτε κραταιά όμάδα τών "πρασίνων" πού άποτελούσε τό κόσμημα τών όμάδων τής Δυτικής Κορινθίας. Μία όμάδα πού στήν τελευταία 10ετία ήταν πρωταγωνίστρια στήν Α1καί Δ' Έθνική, καί σήμερα έν έτη 2015, όδεύει πρός τήν Α2 ώς τελευταία τής βαθμολογίας. Μία όμάδα πού άποτελούσε κίνητρο γιά τούς νέους ποδοσφαιριστές, τήν κατάντησαν νά δέχεται τίς άποχωρήσεις τήν μία μετά τήν άλλη άδιαμαρτύρητα, άφού ή διοίκηση τού νύν προέδρου είναι..ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ!!! Μάλιστα άκούω άπό διάφορους "ύποστηρικτές" του, ότι τόν έχουν..έγκαταλήψει οί διάφοροι παράγοντες κι έχει μείνει μόνος του! Σοβαρά? Γιατί τόν "έγκατέλειψαν" οί συνεργάτες του? Γιατί τόν έγκαταλείπουν οί παίκτες? Γιά τά λεφτά? Γιά τό ότι δέν στάθηκε όπως θά έπρεπε νά σταθεί στόν προεδρικό θώκο? Γιατί? Γιατί?... Ή άποψή μου είναι: Δέν φρόντισε νά ήγηθεί σωστά σέ μία θέση-τού προέδρου- άφού δέν είχε τίς άπαιτούμενες γνώσεις καί προδιαγραφές γιά νά σταθεί! Καί γιατί τό λέω αύτό? Θά σάς πώ ένα παράδειγμα: Τό περασμένο καλοκαίρι δέν μπόρεσε νά έχει κρατήσει τήν βάση τού ρόστερ τής προηγούμενης περιόδου, άφήνοντας νά φύγουν ποδοσφαιριστές πού άποτελούσαν τόν κορμό τής όμάδας! Άποχώρησαν, προπονητής(Θανάσης Παπασημάκης), Δεδάκης Πάνος, Σπύρος Ρουμελιώτης, Κλόντι Κριτσάφι, Σαμανίδης Νίκος,Άγγελής Γιώργος,Βελέτζας Κώστας,Τακουμάκης Κώστας, Ραπουσά'ι', καί τώρα έχουν άποχωρήσει οί Καραβάς Σπύρος, Άλούσι Κλότζιαν, Παπαδημητρίου Νίκος(πού τό καλοκαίρι έδωσε μάχη γιά νά τόν φέρει στήν όμάδα), Παπαδόπουλος Κώστας (λογω τιμωρίας 26 άγων/κων), Μήτσης, καί πάει λέγοντας ό..κατάλογος!! Μία όλόκληρη 12αδα ποδοσφαιριστών!! Άφού έβλεπε τό καλοκαίρι ότι δέν..είχε "δυνατούς" συνεργάτες στόν οίκονομικό τομέα, γιατί δέν παραιτήθηκε? Άν πήγαινε στόν Δήμαρχο κι έλεγε < Κύριε Δήμαρχε σάς παραδίδω τά δελτία τών έναπομίναντων ποδοσφαιριστών διότι δέν έχω δυνατότητες οίκονομικές νά κρατήσω τήν όμάδα>,καί νά τόν ένεργοποιήσει νά βρεί  λύση, προτήμησε νά κάνει τόν πρόεδρο μέ...περιορισμένες δυνατότητες! Κύριε Μποτώνη, ή ίστορία γράφει, καί άποτελεί τόν άδιάψευστο μάρτυρα τών έκάστοτε γεγονότων καί καταστάσεων, όπου θεωρώ ότι τό όνομά σας θά είναι γραμμένο μέ δίπλα τήν λέξη....άποτυχημένος!! Συνεχίστε τό θεάρεστο έργο σας, πού παράγετε ώς "παράγων" καί νά είστε σίγουρος ότι αύτά τά παιδιά θά σάς θυμούντε μέ τίς καλύτερες άναμνήσεις στήν ζωή τους! Τό ίδιο καί ό άγνός φίλαθλος κόσμος τής όμάδος! Καληνύχτα σας....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου