Σελίδες

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

ΑΡΧΗΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΆΡΧΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ...

@ ΕΚΤΟΣ άπό τόν Νέο Χρόνο 2015 πού μπήκε στή  ζωή μας,μπήκαμε καί σέ προεκλογική περίοδο, ένεκα τού ότι στίς 25 Ίανουαρίου, θά κληθούν οί Έλληνες νά άναδείξουν μία νέα πολιτική κατάσταση, πού θά άναλάβει τίς τύχες τής Χώρας καί τών....Μνημονίων!!!                                                                                                      
@ ΌΛΑ τά 'χαμε, οί βουλευτικές Έκλογές μάς μάραναν.Καί ό λόγος όχι μόνον γιά τούς πολίτες άλλά καί γιά τούς παράγοντες.τού ποδοσφαίρου, τής διαιτησίας, καί τών λοιπών άθλημάτων,όπου άπαντες....ψάχνονται! Μάλιστα ύπάρχει τόσο μεγάλο ένδιαφέρον άπό τήν μεριάν τους, πού οί περισσότεροι παρακολουθούν τίς δημοσκοπήσεις τών κομμάτων περισσότερο καί άπό τούς...βουλευτές!

@ ΆΠΑΝΤΕΣ παρακολουθούν γιά νά δούν τί...παίζει ώστε νά μπορούν νά χωθούν στή νέα κατάσταση πού θά προκύψει,όποια κι άν είναι αύτή!! Τύφλα νά 'χει ό...Μαυρογιαλούρος μπροστά τους!! Άστε, πού οί Ένώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων,προπονητών, διαιτητών κ.λ.π. άσχολούνται μέ τίς δικές τους Έκλογές! Έκεί γίνεται ό...χαμός!! Άπό πού νά τούς πιάσεις καί νά μήν σκάσεις άπό....γέλια!!

@ ΡΟΥΛΕΤΑ παίζουν. Ποντάρουν καί συνάμα προσεύχονται, νά τούς..κάτσει ή μπίλια στόν "κολλητό" τους ύποψήφιο βουλευτή.Μιλάμε, γίνεται ό χαμός! Μάλιστα διάβαζα σέ άθλητικό έντυπο ότι σέ ...κάποια Ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων ένας παράγοντας έβγαλε..πολιτικό λόγο άναφέροντας τόν άθλητικό νόμο τού Άνδριανού, λέγοντας "θέλει ή πολιτεία νά έλέγχει τό ποδόσφαιρο". Αύτό τί σάς λέει? Μήπως φοβούνται ότι θά χάσουν τήν κυριαρχίαν τους? Ποιό τό μήνυμα? Ψηφίστε...άριστερά? Καί δηλαδή άμα βγεί ό Τσίπρας θά τούς πεί.."Όλα δικά σου....μάτια μου"?

@ ΟΤΑΝ παλαιότερα συναντιούνταν όμο'ι'δεάτες, δέν έτρεχε κάστανο, άφού λίγο-πολύ τά έβρισκαν μεταξύ τους. Τώρα πού ύπάρχει "πολωση", ύπάρχει θέμα.Θά ύπάρξουν πολλές μετωπικές καταστάσεις!! Ούδείς μπορεί νά γνωρίζει τί...ξημερώνει γιά τήν έπόμενη μέρα!! Νά πώ κι ένα άλλο, πού έλεγε κάποτε ένας μεγαλοπαράγοντας? < Τό κράτος πολεμιέται, άλλά δέν νικιέται> Πού σημαίνει ότι ύπάρχουν δυνατές "ρίζες" παντού!! Είπαμε όλοι θέλουν ή..μπίλια νά κάτσει στόν δικόν τους!!

@ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ νά εύχηθώ καί πάλι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ότι έπιθυμείτε νά...ΠΑΘΕΤΕ, καί προσοχή όσο καί νά κρύβεστε, τό δικό μας ΜΑΤΙ θά σάς παρακολουθεί άβίαστα παντού!!  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 !!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου