Σελίδες

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΑ....ΠΕΤΑΧΤΑ.!!

@ ΤΕΛΙΚΑ όπως έξελήσεται τό πρωτάθλημα δύο είναι οί διεκδηκήτριες όμάδες γιά τόν τίτλο. Ή  Κόρινθος '06,καί ό ΑΟ Ζευγολατιό, πού έχουν ξεφύγει π'εντε καί έξι βαθμούς άπό τούς διώκτες τους, καί άπ' ότι δείχνουν τά πράγματα, δύσκολα θά χάσουν τήν διαφορά πού έχουν! Όμως στό ποδόσφαιρο έχουμε δεί μεγάλες άνατροπές, καί δέν άποκλείουμε τίποτα!!
Τώρα ποιά άπό τίς δύο θά καταφέρει νά "κόψει" τό νήμα θά κριθεί βεβαίως άπό τά έπόμενα παιχνίδια τού προγράμματος όπου θεωρώ ότι παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον!!

@ ΤΟ ΙΔΙΟ ίσχύει καί γιά τίς όμάδες πού άγωνίζονται γιά παραμονή στήν κατηγορία! Θεωρώ ότι τήν μάχη θά δώσουν οί όμάδες τού Παννεμεατικού, Όλυμπιακού Λουτρ/κιου, Άτρομήτου Χιλ/δίου,  καί Κύψελου, γιά τίς προνομιούχες θέσης τής παραμονής. Φυσικά έχουν βαρύ πρόγραμμα καί οί τέσσερις, πού σίγουρα θά είναι έπίπονο.Ποιές θά τά καταφέρουν θά έξαρτηθεί άπό τό άγωνιστικό τους πρόσωπο άλλά καί αύτό τής...τύχης πού θά έχουν στά παιχνίδια τους!!

@ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ έγιναν, γίνονται, άλλά σέ "κάποιες" όμάδες δέν άνταποκρίνονται οί έμψυχες ένισχύσεις σέ ότι άφορά τήν  διαφορά παιχνιδιού, άφού τά νέα πρόσωπα πού έχουν έλθει δέν έδειξαν άκόμη δυνατότητες άνάλογες τών...βιογραφικών τους!! Τώρα άν τό δείξουν στήν συνέχεια είναι άλλού..παπά "εύαγγέλιο" !! Προσοχή διότι ή συνέχεια έχει πού δρόμο άκόμη....

@ ΔΕΚΑ γκόλ δέχθηκαν οί όμάδες τής Δυτικής Κορινθίας τήν προηγούμενη 17η άγωνιστική!! Ήρακλής Ξυλ/στρου καί Πανκαμαριακός δέχθηκαν...έννέα γκόλ οί άμυνές τους!! Γιά τόν πρώτο δικαιολογείται άφού κατεβαίνει στά παιχνίδια μέ νεαρά παιδιά τής παιδικής όμάδας!! Άλλά γιά τόν Πανκαμαριακό, θεωρώ ότι είναι...άνεπίτρεπτο! Διαθέτει τήν δεύτερη χειρότερη άμυνα τού πρωταθλήματος μέ παθητικό 36 τερματα!! Άν δέν προσέξει, προβλέπω νά μπαίνει σέ περιπέτειες!!

@ΠΡΟΧΘΕΣ στά πλαίσια τής 18ης άγωνιστικής είχαμε άρκετά.."πατατράκ" τόσο στήν κορυφή, όσο καί στήν ούρά! Γιά παράδειγμα είχαμε τόν ΑΟ Ζευγολατιό, νά  προηγείται στό α' ήμιχρονο 0-1, καί στήν έπανάληψη νά δέχεται δύο τέρματα καί τό παιχνίδι νά γυρίζει...τούμπα ύπέρ τού Άτρομήτου Χιλ/δίου πού άγωνίζεται γιά τήν παραμονήν του στήν κατηγορία! Στό Βέλο ή Κόρινθος '06 δέν κατάφερε νά πάρει τούς τρείς βαθμούς κι έμεινε στό βαθμό τής ίσοπαλίας, άλλά πέρασε μόνη πρώτη!

@ΕΝΑΣ σπουδαίος Πέλοπας έκανε "σκόνη καί θρύψαλα" τήν άμυνα τού Κύψελου κερδίζοντας 4-2 μέσα στό συνοικισμό Κορίνθου! Ό Παννεμεατικός πέτυχε σημαντική νίκη 3-1 στή Νεμέα έπί τών "Άγ.Θεοδώρων 3-1,ένώ τό Σπαθοβούνι άπώλεσε άλλους δύο βαθμούς στήν έδραν του μέ τήν Θύελλα Πετρίου 2-2.Τέλος ό Όλυμπιακός Λουτρ/κιου νίκησε τόν ούραγό Ήρακλή Ξυλ/στρου 2-0 καί πήρε τό πολύτιμο τρίποντο! Έχει δρόμο άκόμη ή...παραμονή!!

@ΣΤΟ Δερβένι ό τοπικός Άστέρας "φιλοδωρησε" μέ τέσσερα γκόλ τόν Τενεάτη πού προερχόταν άπό συνεχείς πολύ καλές έμφανίσεις (4-1) τό τελικό σκόρ, καί πλέον...τρέφει έλπίδες γιά τήν άνατροπή!! Λέτε...? Στό ποδόσφαιρο όλα γίνονται,,,,άφού τό έπίπεδο δέν είναι καί τό ότι καλύτερο γιά τίς όμάδες πού κάνουν πρωταθλητισμό! Ή συνέχεια θά δείξει..τού λόγου τό άληθές!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου