Σελίδες

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΘΜΙΑΚΟΥ ΜΕ....ΑΝΑΤΡΟΠΗ!!!

Σπουδαίο "διπλό"άνατροπής πέτυχε ή όμάδα τού Ίσθμιακού μέσα στό Ξυλόκαστρο άπέναντι στόν γηπεδούχο Πανκαμαριακό, τόν όποίον νίκησε 2-1!! Παρά τό γεγονός ότι ό γηπεδούχος προηγήθηκε στό σκόρ (25') με ώραίο πλασέ τού Ζήση 1-0, έν τούτοις δέν τά κατάφερε νά κρατήσει τήν νίκη, παρά τό γεγονός ότι πήγε στήν άνάπαυλα τού α' μέρους μέ τό σκόρ ύπέρ αύτού. Στήν έπανάληψη, οί γηπεδούχοι μέ τήν είκόνα πού παρουσίασαν  έδειχναν ότι δέν μπορούσαν νά κρατήσουν τόν έλεγχο τού άγώνα άφού τά πολλά λάθη τους γενικώς στό νευραλγικό χώρο τού κέντρου, άλλά καί στήν έπίθεση, έδειχναν ότι ήσαν εύάλωτοι...
καί παρά τίς άλλαγές πού έκανε ό προπονητής τής όμάδος τού Πανκαμαριακού νά φρεσκάρει τήν έπίθεσήν του, τελικά δέν τού....βγήκαν! Έτσι έπόμενο ήταν νά δεχθούν πίεση άπό τόν άντίπαλόν τους, ό όποίος καθ' όδηγείτο σωστά άπό τόν Παντελή Κολιάκο, πού είχε ώς άποτέλεσμα μέσα σέ ένα 5λεπτο νά πετύχουν  δύο γκόλ μέ τόν πολύ καλό νεαρό καί σκόρερ Γεωργίου (77' - 82'), καί νά φύγουν νικητές μέσα άπό τόν άγωνιστικό χώρο!
 Άντίθετα μέ τούς φιλοξενούμενους, πού όπως άνέφερα,  λειτουργούσαν πολύ καλά ίδιαίτερα στήν έπανάληψη τού αγώνα, καί άναζητούσαν τό γκόλ προκειμένου νά πάρουν θετικό άποτέλεσμα. οί γηπεδούχοι τού Πανκαμαριακού  παρουσιάσθηκαν εύάλωτοι, έχασαν πολλές μάχες στό κέντρο, ένώ στήν έπίθεση μοχθούσε άπελπιστικά μόνος ό Ζήσης. Έπειδή ένας...( κούκος δέν φέρνει τήν άνοιξη ) όπως λέει μιά παροιμία, ήταν ζήτημα χρόνου νά δεχθούν γκόλ παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τεσσάρων ποδοσφαιριστών, πού προσπαθούσαν μέ νύχια καί..δόντια νά κρατήσουν τό ύπέρ τους άποτέλεσμα. Δυστηχώς δέν τά κατάφεραν..
Ή διαιτησία τού κ.Ρούσσου καί τών δύο βοηθών ήταν πολύ καλή!!
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ (Χριστοδουλόπουλος) Πουλακίδας Δ, Μπεκιάρης, Τουμπανάκης, Δεσποτέλης, Σκούρας, Καραγιάννης, Καρα'ι'νδρος, Πα'ι'πέτης, Τάκας, Ντοντά'ι', Ζήσης. Έπαιξαν έπίσης οί Σιώζος, Πεθαίνος, Τακουμάκης Κ.
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ (Κολιάκος Π) Καλογέρης, Λέκκας Π, Γλυκοφρίδης, Λέκκας Ι, Κορδαλής, Τσόγκας, Ντόντος, Καλογράννης, Μούτσος, Σοφός, Γεωργίου. Έπαιξαν έπίσης οί Κέλι, Βακάλογλου, Ντεμά'ι'.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου