Σελίδες

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΣΧΟΛΙΟ : ΑΟΖ ΚΑΙ ΑΟΛ ΧΩΡΙΣ....ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"

Ήδη έχουμε διανύσει τό 1/3 τής άγωνιστικής δράσης στήν Γ' Έθνική καί οί κορινθιακές όμάδες μας βρίσκονται σέ πτώση...Πολλά τά έρωτιματικά ίδιαίτερα γιά τόν..έμπειρο ΑΟ Λουτράκι, πού βρίσκεται σττήν...προτελευταία θέση τού πίνακα τής βαθμολογίας! Φυσικά καί ό νεοφώτιστος τή;ς κατηγορίας ΑΟ Ζευγολατιό, όμάδα τών...πολλών προπονητών άπό τήν έναρξη τής άγωνιστικής περιόδου, προσπαθεί νά βρεί μία...ταυτότητα στήν έπαγγελματική κατηγορία. Άραγες τί φταίει καί οί όμάδες μας βρίσκονται σέ αύτήν τήν καθόλου ώραία κατάσταση..?
Ένας σημαντικός παράγων αύτής τής άγωνιστικής είκόνας θεωρώ ότι είναι τό γεγονός ότι ύποβιβάζεται μία όμάδα άπό τόν όμιλο, πού έχει ώς συνέπεια ή βαθμολογική διαφορά τών 5-6 βαθμών νά δίνει έναν...άέρα αίσιοδοξίας γιά παραμονή πού είναι καί τό...ζητούμενο! Φυσικά μπροστά μας έχουμε άκόμη πολύ δρόμο έως τό φιναλε άλλά σκοπός είναι νά βλέπεουν καί οί..νεότερη τών άκαδημιών ότι μπορούν σέ κάποια χρονική στιγμή νά παίξουν μπάλα στήν α' όμάδα. Έτσι δέν είναι..? Άπό δύο νίκες τά δύο σωματεία, άλλά άπό έκεί καί πέρα...άμυνα καί έπίθεση είναι τά...κακά χάλια τους! Ό ΑΟΖ ώς νεοφώτιστη όμάδα άκόμα προσπαθεί νά βρεί...άγωνιστική ταυτότητα. Σημαντικό ρόλο σ' αύτήν τήν άσχημη είκόνα έχει  τό γεγονός ότι άπό τήν έναρξη τής άγωνιστικής περιόδου μέχρι σήμερα έχει άλλάξει...τρείς προπονητές καί πάει γιά...τέταρτο!!! Ή διοίκηση τό καλοκαίρι προέβει σέ διοικητικές άλλαγές, έκανε μεταγραφές χωρίς σχεδιασμό, έλειπή προετοιμασία, καί πίστευε ότι αύτή ή κατηγορία θά ήταν μία...άπό τά ίδια μέ τήν τοπική. Άν είναι δυνατόν ..? Άκουσα άπό κάποιους φιλάθλους μετά άπό ένα παιχνίδι νά λένε γιά έναν άπό τούς άποχωρίσαντες προπονητές..(όνομα δέν λέω, άλλά εύκολο νά καταλάβετε..), <πού πάς ρέ Καραμήρτροοο μ' αύτήν τήν όμάδα..>?? Τώρα έχει φέρει ή διοίκηση έναν προπονητή άπό τόν....Πειραιά(?) όνόματι... Λαηβέρη..? Παητέρη..? Τέλος πάντων δέν θά κολήσουμε έκεί..καί στό μάτς μέ τήν Θήβα, ή όποία άπό τό 48' έπαιζε μέ δέκα παίκτες(!!), βρέθηκε νά χάνει, 0-1 καί νά ίσοφαρίζει στό 87' φεύγα...χωρίς όμως άγωνιστική ταυτότητα!!Τί μέλλει γενέσθαι γιά τήν συνέχεια..? Ίδωμεν..
Σέ ότι άφορά τόν ΑΟΛ ή έμφάνισή του στήν Πύλο ήταν πολύ κακή, μέ άποτέλεσμα νά χάσει άπό τήν νεοφώτιστη όμάδα μέ σκόρ 3-0!! Ή βαθμολογική του θέση ΔΕΝ δικαιολογεί σέ καμία περίπτωση τίς προσπάθειες καί τά όνειρα τών παραγόντων τού συλλόγου!! Δέν προσπαθω νά κακολογήσω κανέναν άλλά τά...άποτελέσματα βγάζουν αύρά τά συμπεράσματα. Κάτι πρέπει νά άλλάξει καί ή όμάδα νά επανέλθει σέ καλό άγωνιστικό δρόμο, άλλοιώς...θά τρέχουν καί δέν θά φτάνουν στό τέλος.. Θά πώ κάτι στόν προπονητή Νίκο Μεσσολόγγη πού είναι καί φίλος μου..<Νικόλα πάρτο άλλοιώς παληκάρι μου, καί άλλαξε λιγάκι ύφος στόν άγωνιστικό τομέα..Δέν βλέπεις τά τέρματα..? (5-12)..έ?? Στήν έπόμενη άγωνιστική παίζεις μέ τόν Παναρκαδικό πού διεκδικεί άνοδο στό Λουτράκι. Θά τά καταφέρεις..? Στό εύχομαι άπό καρδιάς!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου