Σελίδες

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ....

Ή οίκογένεια τού ίστορικού συλλόγου τού Ήρακλή Ξυλ/τρου στά πλαίσια τής 9ης άγωνιστικής 'εγινε φτωχότερη, άφού βίωνε την άπώλεια ένός μεγάλου ποδοσφαιρικού παράγοντα - παλιάς κοπής - καί τ. προέδρου τής όμάδος. Έτσι στόν έντός έδρας άγώνα μέ τόν Πανσολυγειακό, πρίν τήν έναρξη τού μάτς, κράτησε ένός 1' λεπτού σιγή τιμώντας τήν μνήμην του. Στό άγωνιστικό κομμάτι τής άναμέτρησης, οί "πράσινοι" παρουσιάστηκαν άποφασισμένοι νά έπανέλθουν στίς νίκες κάτι πού τό κατάφεραν μέ τόν καλύτερο τρόπο κερδίζοντας άνετα 3-0 τόν άντίπαλόν τους.
Ή όμάδα τού Νικόλα Κολιμάδη έπαιξε καλή μπάλα καί παρά τήν σθεναρή άντίσταση τών άντιπάλων τους κατάφεραν νά πετύχουν μία άνετη νίκη, πού ήταν καί ό σκοπός τους.Πέτυχαν τρία ώραία τέρματα, δημιούργησαν εύκαιρίες, είχαν στό μεγαλύτερο διάστημα τόν έλεγχο τού παιχνιδιού,καί τό πιό σημαντικό ήταν ότι είχαν άλληλοκάλυψη είτε έπιτίθενταν είτε άμύνονταν!
Άπό τήν πλευρά τών φιλοξενουμένων τού Πανσολυγειακού, μπορούμε νά πούμε ότι διαθέτει καλό καί μαχητικό σύνολο, άλλά τό μειονέκτημά τους είναι...ή φυσική κατάσταση όπως τόνισε μετά τόν άγώνα ό έμπειρος ποδοσφαιριστής τής όμάδος τους Γιάννης Κούτρας.
Έτσι λοιπόν οί γηπεδούχοι άπό τά πρώτα λεπτά άναζητούσαν τό γκόλ, καί κατάφεραν νά προηγηθούν στό 25' όταν σέ σούτ τού Άνδρέα Πιλιαφά καί άσθενή άπόκρουση τού τερματοφύλακα Παπαγιάννη, ό Μαστρογιαννόπουλος γύρισε τήν μπάλα στήν έστία τού Πανσολυγειακού όπου ό Καφαντάρης μέ κεφαλιά (ψαράκι) έγραψε τό 1-0! Στή συνέχεια καί έχοντας όπως άνέφερα τόν έλεγχο τού άγώνα στό 38' ό Ήρακλής "ζευγάρωσε" τά τέρματά του μέ ώραίο διαγώνιο σούτ τού νεαρού Καλύβα ύστερα άπό έξοχη μπαλιά τού Πιλιαφά, σκόρ μέ τό όποίο έληξε τό α' 45λεπτο!! Στήν έπανάληψη παράτίς προσπάθειες τών φιλοξενουμένων νά φτάσουν στήν έστία τού Κουρούμαλη, οί "πράσινοι" έχοντας άπόλυτη συνοχή στίς άμυντικές γραμμές τους δέν άφηναν περιθώρια στούς άντιπάλους των νά φτάσουν στό γκόλ. Άπεναντίας, μέ άντεπιθέσεις γίνονταν έπικίνδυνοι καί έδειχναν ότι θά έφταναν γρήγορα σ' ένα άκόμη γκόλ, κάτι πού έγινε στό 78' όταν και πάλι ό Μαστρογιαννόπουλος άπό θέση δεξιού άκραίου, έβγαλε σπουδαία χαμηλή σέντρα καί ό Καφαντάρης μέ προβολή έκανε τό σκόρ 3-0!! Οι παίκτες τού Πανσολυγειακού παρά τό είς βάρος τους σκόρ άναζητούσαν έπίμονα τήν μείωση τού σκόρ, καί στό 84' σέ σούτ τού Λούβρη ή μπάλα βρήκε τό όριζόντιο δοκάρι τής έστίας τού Κουρούμαλη, καί στήν έπιστροφήν της έδιωξαν οί άμυντικοί τών γηπεδούχων.
'Η διαιτησια τού Βασίλη Άστερή  ήταν καλή σέ γενικές γραμμές, άλλά θά πρέπει νά "βλέπουν" καλύτερα τίς φάσεις, καί νά μήν άδικούν τίς ομάδες. Καί αύτό τό γράφω ότι άρνήθηκαν δύο πέναλτυ, ύπέρ τών γηπεδούχων πού προηγούνταν στό σκόρ στό α' μέρος....
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ(Κολιμάδης)Κουρούμαλης Ήλ, Μαστρογιανόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κουρούμαλης Γ, Ρούτσης, Κακογιάννης, ΚαφαντάρηςΜιχ, Άλούσι, Καλύβας, Πιλιαφάς Άνδ, Κουλάκης. Έπαιξαν έπίσης οί Παπαδημητρίου, Λεπούρι, Βόσι.
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ: Παπαγιάννης,Ζέφι, Ρωτίδης Σ, Τσίγκος Μ, Κούτρας Β, Μπάκουλης, Ρωτίδης Δ, Κούτρας Ι, Μπάρτζης, Κιούσης, Τούσουλης. Έπαιξαν έπίσης οίΛούβρης, Τσίγκος, Γεώργας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου